Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg

6. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și formatul certificatelor zootehnice emise pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvideelor incluse într-un document de identificare unic valabil pe durata vieții ecvideelor (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 iulie 2017

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Directivelor 2004/39/CE și 2014/65/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea unei liste exhaustive a informațiilor care trebuie incluse de către potențialii achizitori în notificarea unui proiect de achiziție a unei participații calificate într-o firmă de investiții (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 11 iulie 2017

retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisiei de adăugare a unei anexe la Regulamentul (UE) 2016/1076 privind aplicarea la produsele originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) a regimurilor prevăzute în acordurile privind stabilirea sau care conduc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 iulie 2017

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2016/1076 privind aplicarea la produsele originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) a regimurilor prevăzute în acordurile privind stabilirea sau care conduc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 14 iulie 2017

retrimis fond: INTA

- Regulament delegat al Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului delegat (UE) 2016/2250 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului și din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 iulie 2017

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 în ceea ce privește anumite practici oenologice (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 august 2017

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulament delegat al Comisiei privind condițiile pentru clasificarea, fără încercare, a produselor din lemn laminat cu lamele ortogonale care fac obiectul standardului armonizat EN 16351 și a produselor din lemn stratificat (LVL), care fac obiectul standardului armonizat EN 14374, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 21 august 2017

retrimis comisiei competente: IMCO

- Directivă delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiul din diodele emițătoare de lumină (leduri) cu schimb de culoare destinate utilizării în sistemele de afișare (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 august 2017

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a criteriilor științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 4 septembrie 2017

retrimis fond: ENVI, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 611/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele de sprijin pentru sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 21 august 2017

retrimis fond: AGRI

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește derogarea de la cerințele de fonduri proprii pentru anumite obligațiuni garantate (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 21 august 2017

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește ordinele de tip „pachet” (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 21 august 2017

retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1237 în ceea ce privește natura și tipul informațiilor care trebuie notificate pentru licențele din sectorul orezului (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 august 2017

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 522/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 22 august 2017

retrimis comisiei competente: REGI

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/565 în ceea ce privește precizarea definiției operatorilor independenți în sensul Directivei 2014/65/UE (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 28 august 2017

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 august 2017

retrimis comisiei competente: EMPL

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea activelor grevate și negrevate cu sarcini (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 4 septembrie 2017

retrimis fond: ECON

- Decizia delegată a Comisiei de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea spațiului feroviar unic european (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 septembrie 2017

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 septembrie 2017

retrimis comisiei competente: AGRI

- Anexă la Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1165 în ceea ce privește măsurile de sprijin excepționale cu caracter temporar care vizează producătorii de piersici și nectarine din Grecia, Spania și Italia (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 septembrie 2017

retrimis comisiei competente: AGRI

- Decizia delegată a Comisiei de modificare a anexei V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește titlurile de calificare și denumirile cursurilor de formare (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 septembrie 2017

retrimis comisiei competente: IMCO

Proiecte de acte delegate pentru care termenul pentru formularea obiecțiunilor a fost prelungit la cererea comisiilor competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informațiile aplicabile înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 2 iunie 2017

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește repartizarea fondurilor în cadrul gestiunii directe între obiectivele politicii maritime integrate și cele ale politicii comune în domeniul pescuitului (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 12 iunie 2017

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2374 al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 5 iulie 2017

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni

retrimis fond: PECH

Proiecte de acte delegate pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni, la cererea comisiei competente:

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Directivelor 2004/39/CE și 2014/65/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea unei liste exhaustive a informațiilor care trebuie incluse de către potențialii achizitori în notificarea unui proiect de achiziție a unei participații calificate într-o firmă de investiții (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 11 iulie 2017

retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește ordinele de tip „pachet” (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 21 august 2017

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente în cazul activității desfășurate în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii de către instituțiile de plată (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 27 iunie 2017

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 151/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Délai d'objection: 3 luni de la data primirii, 30 iunie 2017

retrimis fond: ECON

Aviz juridic - Politica de confidențialitate