Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg

6. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 vad gäller innehåll i och format för härstamningsbevis som utfärdas för renrasiga avelsdjur av hästdjur i en identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG och 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för en uttömmande förteckning över information som tilltänkta förvärvare ska foga till anmälan av ett tilltänkt förvärv av ett kvalificerat innehav i ett värdepappersföretag (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 11 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om tillägg av en bilaga till förordning (EU) 2016/1076 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till förordning (EU) 2016/1076 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av vissa språkversioner av delegerad förordning (EU) 2016/2250 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Nordsjön och i unionens vatten i Ices-sektion IIa (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 606/2009 vad gäller vissa oenologiska metoder (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Bilaga till kommissionens delegerade förordning om villkor för klassificering utan provning av produkter av massivträ för byggsystem som omfattas av den harmoniserade standarden EN 16351 och produkter av fanerträ (LVL) som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14374 vad gäller reaktion vid brandpåverkan (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användning av kadmium i färgväxlande lysdioder för användning i displaysystem (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt förordning (EU) nr 528/2012 (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 611/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd till sektorn för olivolja och bordsoliver (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller undantag från kapitalbaskravet för vissa säkerställda obligationer (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument vad gäller paketorder (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1237 vad gäller vilken typ av information som ska lämnas för licenser inom rissektorn (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 522/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 vad gäller detaljerade regler om principerna för urvalet och förvaltningen av de innovativa åtgärder på området hållbar stadsutveckling som ska stödjas av Europeiska regionala utvecklingsfonden (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 22 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: REGI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/565 vad gäller specifikationen av definitionen av systematisk internhandlare vid tillämpningen av direktiv 2014/65/EU. (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 28 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning nr (EU) No 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för offentliggörande av intecknade och icke intecknade tillgångar (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 4 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade beslut om ersättning av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1165 vad gäller tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av persikor och nektariner i Grekland, Spanien och Italien (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade beslut om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG vad gäller benämningar på examensbevis och utbildningar (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar förlängts på begäran av de ansvariga utskotten:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller fördelningen av medel inom ramen för direkt förvaltning mellan målen för den integrerade havspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 juni 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2374 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 5 juli 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar förlängts från 1 till 3 månader på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG och 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för en uttömmande förteckning över information som tilltänkta förvärvare ska foga till anmälan av ett tilltänkt förvärv av ett kvalificerat innehav i ett värdepappersföretag (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 11 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument vad gäller paketorder (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter vad gäller betalningsinstituts utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 27 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 30 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy