Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg

7. Tillståndet i unionen (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionens ordförande: Tillståndet i unionen (2017/2709(RSP))

Talmannen höll ett kort inledningsanförande.

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, och Konstantinos Papadakis, grupplös.

Talare: Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay och Martin Sonneborn.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Manfred Weber, som begärde att presidiet skulle undersöka uttalandena av Martin Sonneborn närmare (talmannen svarade att så skulle ske); Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt och Marita Ulvskog.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker och Nikolaos Chountis.

Talare: Jean-Claude Juncker.

Talare: Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella och Manfred Weber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy