Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург

14. „Дизелгейт“: укрепване на стандартите на ЕС в областта на околната среда, здравето и правата на потребителите във връзка с неотдавнашните действия на държави членки, сред които Германия и Австрия (разискване по актуални въпроси) (член 153а от Правилника за дейността)
CRE

„Дизелгейт“: укрепване на стандартите на ЕС в областта на околната среда, здравето и правата на потребителите във връзка с неотдавнашните действия на държави членки, сред които Германия и Австрия (2017/2835(RSP))

Председателят посочи, че няма да има нито въпроси по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“), нито изказвания по процедура с вдигане на ръка в това разискване.

Изказа се Ska Keller, за да направи въведение към разискването, предложено от групата Verts/ALE.

Изказаха се: Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper и Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказа се Matti Maasikas.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност