Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

14. Σκάνδαλο «Dieselgate»: Ενίσχυση των προτύπων της ΕΕ για τα το περιβάλλον, την υγεία και τα δικαιώματα των καταναλωτών σε συνάρτηση με τις πρόσφατες δράσεις των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Αυστρίας Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων (άρθρο 153α του Κανονισμού)
CRE

Σκάνδαλο «Dieselgate»: Ενίσχυση των προτύπων της ΕΕ για τα το περιβάλλον, την υγεία και τα δικαιώματα των καταναλωτών σε συνάρτηση με τις πρόσφατες δράσεις των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Αυστρίας (2017/2835(RSP))

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι στη συζήτηση αυτή δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα, ούτε και παρεμβάσεις με τη διαδικασία «catch the eye».

Παρεμβαίνει η Ska Keller η οποία ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνουν οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Matti Maasikas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου