Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. september 2017 - Strasbourg

14. Dieselgate: ELi keskkonna-, tervishoiu- ja tarbijaõiguste standardite tugevdamine seoses liikmesriikide hiljutiste meetmetega, sealhulgas Saksamaal ja Austrias (temaatiline arutelu) (kodukorra artikkel 153a)
Istungi stenogramm

Dieselgate: ELi keskkonna-, tervishoiu- ja tarbijaõiguste standardite tugevdamine seoses liikmesriikide hiljutiste meetmetega, sealhulgas Saksamaal ja Austrias (2017/2835(RSP))

Juhataja märkis, et arutelu ajal ei saa esitada küsimusi sinist kaarti tõstes ega eelneva registreerimiseta sõna võtta.

Sõna võttis Ska Keller, et juhatada sisse fraktsiooni Verts/ALE pakutud arutelu.

Sõna võtsid Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võttis Matti Maasikas.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika