Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg

14. Afera dieslowska: wzmocnienie unijnych standardów w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia i praw konsumentów w związku z niedawnymi działaniami państw członkowskich, w tym Niemiec i Austrii (debata na aktualny temat) (art. 153a Regulaminu)
CRE

Afera dieslowska: wzmocnienie unijnych standardów w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia i praw konsumentów w związku z niedawnymi działaniami państw członkowskich, w tym Niemiec i Austrii (2017/2835(RSP))

Przewodniczący poinformował, że podczas tej debaty nie będzie można zadawać pytań przez podniesienie niebieskiej kartki ani pytań z sali.

Głos zabrała Ska Keller, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę Verts/ALE.

Głos zabrali: Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności