Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg

14. Dieselgate: sprísnenie noriem EÚ v oblasti životného prostredia, zdravia a práv spotrebiteľov v súvislosti s najnovšími opatreniami členských štátov vrátane Nemecka a Rakúska (tematická rozprava) (článok 153a rokovacieho poriadkučlánok 153a rokovacieho poriadku)
Doslovný zápis

Dieselgate: sprísnenie noriem EÚ v oblasti životného prostredia, zdravia a práv spotrebiteľov v súvislosti s najnovšími opatreniami členských štátov vrátane Nemecka a Rakúska (2017/2835(RSP))

Predseda uviedol, že počas tejto rozpravy nebude možné položiť otázku zdvihnutím modrej karty ani sa prihlásiť o slovo zdvihnutím ruky.

V rozprave vystúpila Ska Keller, aby začala rozpravu navrhovanú skupinou Verts/ALE.

Vystúpili: Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

V rozprave vystúpil Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia