Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург

15. Пожарна безопасност в сградите (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Пожарна безопасност в сградите (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) и Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) направиха изявления.

Изказаха се: Ivan Štefanec, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Peter Lundgren, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni и Marijana Petir.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Matti Maasikas и Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност