Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

15. Πυρασφάλεια κτιρίων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πυρασφάλεια κτιρίων (2017/2764(RSP))

Οι Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) και Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni και Marijana Petir.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν οι Matti Maasikas και Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου