Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0278(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0188/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0188/2017

Συζήτηση :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/03/2019 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

16. Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I (συζήτηση)
CRE

Έθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Ο Morten Løkkegaard παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Ádám Kósa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL) και Keith Taylor (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Petra Kammerevert (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Rosa Estaràs Ferragut (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Κωνσταντίνα Κούνεβα (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Sabine Verheyen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olga Sehnalová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneleen Van Bossuyt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Morten Løkkegaard.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου