Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0278(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0188/2017

Ingivna texter :

A8-0188/2017

Debatter :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Röstförklaringar
PV 13/03/2019 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg

16. Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ádám Kósa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL) och Keith Taylor (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Rosa Estaràs Ferragut (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Kostadinka Kuneva (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Sabine Verheyen för PPE-gruppen, Olga Sehnalová för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Marco Zullo för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Christos Stylianides och Morten Løkkegaard.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 14.9.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy