Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2740(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000062/2017 (B8-0326/2017)

Συζήτηση :

PV 13/09/2017 - 21
CRE 13/09/2017 - 21

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

21. Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000062/2017) που κατέθεσε η Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017)

Η Petra Kammerevert αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Νότης Μαριάς, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι William (The Earl of) Dartmouth και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, σχετικά με το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου