Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Внесени документи
 4.Трансфер на бюджетни кредити
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 7.Състояние на Съюза (разискване)
 8.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 9.Време за гласуване
  
9.1.Многостранно споразумение за установяване на Общо европейско авиационно пространство (ЕСАА) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Въвеждане на мерки за контрол на акрилоилфентанил * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Политическите отношения на ЕС с Индия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.5.Проект на коригиращ бюджет № 4/2017, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.7.Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I (гласуване)
  
9.8.Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I (гласуване)
  
9.9.Единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни ***I (гласуване)
  
9.10.Възражение съгласно член 105 от Правилника за дейността: Делегиран регламент на Комисията от 2 юни 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях (гласуване)
  
9.11.Възражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4 (гласуване)
  
9.12.Възражение съгласно член 106: проект на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/6 на Комисията по отношение на фуражи и храни, които подлежат на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ (гласуване)
  
9.13.Проект на коригиращ бюджет № 3/2017: бюджетни ресурси за инициативата за младежка заетост, щатни разписания на ACER и SESAR2 (гласуване)
  
9.14.Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (гласуване)
  
9.15.Политическите отношения между ЕС и Латинска Америка (гласуване)
  
9.16.Корупцията и правата на човека в трети държави (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Промяна на дневния ред
 14.„Дизелгейт“: укрепване на стандартите на ЕС в областта на околната среда, здравето и правата на потребителите във връзка с неотдавнашните действия на държави членки, сред които Германия и Австрия (разискване по актуални въпроси) (член 153а от Правилника за дейността)
 15.Пожарна безопасност в сградите (разискване)
 16.Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I (разискване)
 17.Удължаване на Европейската статистическа програма до 2020 г. ***I (разискване)
 18.Европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество ***I (разискване)
 19.Ураганът Ирма (разискване)
 20.Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (разискване)
 21.Бъдещето на програмата Еразъм + (разискване)
 22.Модернизиране на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили - Споразумение между ЕС и Чили относно търговията с биологични продукти *** - Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (присъединяване на Хърватия) *** (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (383 kb) Присъствен списък (64 kb) Резултати от гласувания (93 kb) Резултати от поименно гласуване (1277 kb) 
 
Протокол (100 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (35 kb) Резултати от поименно гласуване (90 kb) 
 
Протокол (371 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (519 kb) Резултати от поименно гласуване (1449 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност