Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Inkomna dokument
 4.Anslagsöverföringar
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 7.Tillståndet i unionen (debatt)
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Omröstning
  
9.1.Multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Kontrollåtgärder för akryloylfentanyl * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.EU:s politiska förbindelser med Indien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Förslag till ändringsbudget nr 4/2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.7.EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (omröstning)
  
9.8.Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I (omröstning)
  
9.9.Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland ***I (omröstning)
  
9.10.Invändning i enlighet med artikel 105: särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (omröstning)
  
9.11.Invändning i enlighet med artikel 106: genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4 (omröstning)
  
9.12.Invändning i enlighet med artikel 106: import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (omröstning)
  
9.13.Förslag till ändringsbudget nr 3/2017: budgetresurser för sysselsättningsinitiativet för unga; tjänsteförteckningar för Acer och Sesar2 (omröstning)
  
9.14.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (omröstning)
  
9.15.EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (omröstning)
  
9.16.Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Ändring av föredragningslistan
 14.Dieselgate: skärpning av EU:s miljö-, hälso- och konsumenträttsstandarder i samband med aktuella åtgärder i medlemsstaterna, bl.a. Tyskland och Österrike (debatt om en aktuell fråga) (artikel 153a i arbetsordningen)
 15.Brandsäkerhet i byggnader (debatt)
 16.Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (debatt)
 17.Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020 ***I (debatt)
 18.Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande ***I (debatt)
 19.Orkanen Irma (debatt)
 20.En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I (debatt)
 21.Framtiden för Erasmus+-programmet (debatt)
 22.Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile - Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter *** - Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning) *** (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (337 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (81 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1277 kb) 
 
Protokoll (92 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (31 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (82 kb) 
 
Protokoll (328 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (489 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1370 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy