Показалец 
Протокол
PDF 371kWORD 100k
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Внесени документи
 4.Трансфер на бюджетни кредити
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 7.Състояние на Съюза (разискване)
 8.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 9.Време за гласуване
  9.1.Многостранно споразумение за установяване на Общо европейско авиационно пространство (ЕСАА) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.2.Въвеждане на мерки за контрол на акрилоилфентанил * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.3.Политическите отношения на ЕС с Индия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.4.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.5.Проект на коригиращ бюджет № 4/2017, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.7.Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I (гласуване)
  9.8.Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I (гласуване)
  9.9.Единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни ***I (гласуване)
  9.10.Възражение съгласно член 105 от Правилника за дейността: Делегиран регламент на Комисията от 2 юни 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях (гласуване)
  9.11.Възражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4 (гласуване)
  9.12.Възражение съгласно член 106: проект на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/6 на Комисията по отношение на фуражи и храни, които подлежат на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ (гласуване)
  9.13.Проект на коригиращ бюджет № 3/2017: бюджетни ресурси за инициативата за младежка заетост, щатни разписания на ACER и SESAR2 (гласуване)
  9.14.Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (гласуване)
  9.15.Политическите отношения между ЕС и Латинска Америка (гласуване)
  9.16.Корупцията и правата на човека в трети държави (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Промяна на дневния ред
 14.„Дизелгейт“: укрепване на стандартите на ЕС в областта на околната среда, здравето и правата на потребителите във връзка с неотдавнашните действия на държави членки, сред които Германия и Австрия (разискване по актуални въпроси) (член 153а от Правилника за дейността)
 15.Пожарна безопасност в сградите (разискване)
 16.Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I (разискване)
 17.Удължаване на Европейската статистическа програма до 2020 г. ***I (разискване)
 18.Европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество ***I (разискване)
 19.Ураганът Ирма (разискване)
 20.Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (разискване)
 21.Бъдещето на програмата Еразъм + (разискване)
 22.Модернизиране на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили - Споразумение между ЕС и Чили относно търговията с биологични продукти *** - Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (присъединяване на Хърватия) *** (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха (2017/2829(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, и Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, относно Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха (B8-0506/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и David Martin, от името на групата S&D,относно Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха (B8-0507/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, относно Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха (B8-0508/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Ангел Джамбазки, Raffaele Fitto, Jan Zahradil и Jana Žitňanská, от името на групата ECR, относно Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха (B8-0509/2017);

—   Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis и Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE, относно Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха (B8-0510/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, относно Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха (B8-0511/2017).

II.   Габон: репресии срещу опозицията (2017/2830(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, относно Габон: репресии срещу опозицията (B8-0512/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Jo Leinen, от името на групата S&D, относно Габон: репресии срещу опозицията (B8-0514/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez и Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, относно Габон: репресии срещу опозицията (B8-0515/2017);

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, относно Габон: репресии срещу опозицията (B8-0520/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Ангел Джамбазки, Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно Габон: репресии срещу опозицията (B8-0522/2017);

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis и Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE, относно Габон: репресии срещу опозицията (B8-0524/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, относно Габон: репресии срещу опозицията (B8-0526/2017).

III.   Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад (2017/2831(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, и Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, относно Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад (B8-0513/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D, относно Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад (B8-0517/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, относно Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад (B8-0518/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Ангел Джамбазки, Notis Marias, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki и Jana Žitňanská, от името на групата ECR, относно Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад (B8-0519/2017);

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis и Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE, относно Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад (B8-0521/2017);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, относно Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад (B8-0523/2017).

IV.   Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия (2017/2838(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé; Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Judith Sargentini и Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, и Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, относно Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия (B8-0525/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Neena Gill, от името на групата S&D, относно Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия (B8-0527/2017);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, относно Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия (B8-0528/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki и Jana Žitňanská, от името на групата ECR, относно Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия (B8-0529/2017);

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis и Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE, относно Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия (B8-0530/2017);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, относно Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия (B8-0531/2017).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Европейска комисия - Годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - Европейска комисия (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - Европейски парламент (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - Европейски Съвет и Съвет (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - Съд на Европейския съюз (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - Сметна палата на ЕС (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - Европейски икономически и социален комитет (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - Комитет на регионите (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - Европейски омбудсман (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - Европейския надзорен орган по защита на данните (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

JURI, LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 година - Европейска служба за външна дейност (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата - годишни отчети на Европейския фонд за развитие за 2016 г. (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 година -Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (OEDT) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейска агенция за околната среда (AEE) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюp - 2016 финансова година - Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

CULT

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейска агенция по лекарствата (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (ЕВРОЮСТ) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейска фондация за обучение (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейска агенция за морска безопасност (AESM) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейска агенция за авиационна безопасност (AESA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 - Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейската агенция за ГНСС (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейска агенция за контрол на рибарството (AECP) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PECH

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейска агенция по химикали (AEPC) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Агенция за снабдяване към Евратом (AA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова годинa - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейски банков орган (ABE) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (AEAPP) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ECON

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейски орган за ценни книжа и пазари (AEMF) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - Финансова година 2016 г. - Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (EU-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съю за 2016 г.: постижения, финансово управление и контрол (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Международна организация по термоядрена енергия (ITER) (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Съвместно предприятие - Безопасност на въздухоплаването (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Съвместно предприятие - Аеронавтика и околна среда (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - „Биотехнологични производства“ (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, REGI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Съвместно предприятие на (ИИЛ) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (FCH) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2016 финансова година - Съвместно предприятие Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - Съвместно предприятие ECSEL (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г. (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 18/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-10/C/17 - Европейска сметна палата (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


4. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити от страна на Омбудсмана INF 2/2017.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити от страна на Европейската комисия DEC 13/2017.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити от страна на Европейския парламент C1/2017.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити от страна на Европейския парламент C2/2017.


5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на официалния контрол на рибните продукти, уловени от кораби, плаващи под флага на държава членка и въведени в Съюза след преминаването им през трети страни и за установяване на образец на здравен сертификат за тези продукти (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - срок: 18 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за установяване на мерки за смекчаване на последиците и референтни нива за намаляване на наличието на акриламид в хранителните продукти (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - срок: 25 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - срок: 21 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за олово, живак, меламин и декохинат (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - срок: 22 ноември 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за установяване на насоки за електроенергийното балансиране (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - срок: 11 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Регламент на Комисията за изменение на приложения I и III към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно програма за наблюдение на болестта хронично линеене при животните от семейство еленови в Естония, Латвия, Литва, Полша, Финландия и Швеция и за отмяна на Решение № 2007/182/ЕО на Комисията (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - срок: 18 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход по отношение на събираните извън класифицираните производствени зони бодлокожи (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - срок: 20 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация, по отношение на бодлокожите, уловени извън пределите на класифицираните производствени райони (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - срок: 20 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на метод за откриване на паралитична отрова от черупчести мекотели (PSP) (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - срок: 21 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на температурните условия по време на транспортиране на месо (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - срок: 20 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - срок: 21 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложения ІІ, ІV, VІ, VІІ и VІІІ към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата на фуражи (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - срок: 29 ноември 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 7 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - срок: 6 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Решение на Комисията за изменение на Решение 2010/670/ЕС на Комисията по отношение на използването на неизплатени приходи от първия кръг от покани за представяне на предложения (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - срок: 6 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изпълнение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на емисиите на CO2 и разхода на гориво на тежки превозни средства и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - срок: 30 ноември 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - срок: 7 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Рeгламент на Комисията за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от Bacillus amyloliquefaciens щам FZB24, Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600, глинест въглен, дихлорпроп-P, етефон, етридиазол, флоникамид, флуазифоп-П, водороден пероксид, металдехид, пенконазол, спинеторам, тау-флувалинат и Urtica spp. във или върху определени продукти (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - срок: 15 септември 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 12 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - срок: 7 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - срок: 7 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на премахването на ароматизиращо вещество 4,5-епоксидек-2(транс)- енал от списъка на Съюза (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - срок: 18 август 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - срок: 7 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно екомаркировката на ЕС (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - срок: 11 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на свързаните с отбраната продукти (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - срок: 11 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - срок: 19 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VІІ към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, във връзка със списъка на референтните лаборатории на Съюза (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - срок: 18 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - срок: 15 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Директива на Комисията за изменение на приложение II към Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - срок: 18 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решение 2009/607/ЕО по отношение на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на твърди настилки и облицовки (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - срок: 21 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


6. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съдържанието и формата на зоотехническите сертификати, които се издават за чистопородни разплодни еднокопитни животни и се включват в уникален доживотен идентификационен документ за еднокопитни животни (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на директиви 2004/39/ЕО и 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изготвяне на изчерпателен списък на сведенията, които да бъдат включвани от кандидат-приобретателите в уведомлението за предложено придобиване на квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 11 юли 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за добавяне на приложение към Регламент (EС) 2016/1076 за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (EС) 2016/1076 за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на някои езикови версии на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2250 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в Северно море и във водите на Съюза от участък IIa на ICES (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009 по отношение на определени енологични практики (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията относно условията за класифициране без изпитване на продуктите от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351, и на дървените продукти от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374, по отношение на реакцията им на огън (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегирана Директива (ЕС) на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научния и технически прогрес, на приложениеIII към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за кадмий в някои променящи цвета си светодиоди за използване в дисплейни системи (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 септември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 611/2014 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на програмите за подпомагане на сектора на маслиновото масло и трапезните маслини (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на някои покрити облигации от капиталовите изисквания (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на пакетните поръчки (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 по отношение на естеството и вида на информацията, за която се представят уведомления във връзка с лицензиите в сектора на ориза (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 522/2014 за допълване на Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подробните правила за принципите за подбор и управление на иновативните действия в сферата на устойчивото градско развитие, които ще бъдат подкрепяни по линия на Европейския фонд за регионално развитие (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 22 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: REGI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 с уточняване на определението за систематични участници за целите на Директива 2014/65/ЕС (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 28 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 2015/2195 за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 29 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оповестяването на обременени с тежести и свободни от тежести активи (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 4 септември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегирано решение на Комисията за замяна на приложение VII към Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 септември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложениеI към Регламент(ЕО) № 1217/2009 на Съвета за създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 септември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (EС) 2017/1165 по отношение на временните извънредни мерки за подпомагане на производителите на праскови и нектарини в Гърция, Испания и Италия (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 септември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 септември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава по искане на водещите комисии:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 юни 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпределението на средствата в рамките на прякото управление между целите на интегрираната морска политика и общата политика в областта на рибарството (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 юни 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 юли 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Проекти на делегирани актове, за които срокът е променен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на директиви 2004/39/ЕО и 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изготвяне на изчерпателен списък на сведенията, които да бъдат включвани от кандидат-приобретателите в уведомлението за предложено придобиване на квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 11 юли 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на пакетните поръчки (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи във връзка с упражняването на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги от платежните институции (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 27 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран Регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 30 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON


7. Състояние на Съюза (разискване)

Изявление на председателя на Комисията: Състояние на Съюза (2017/2709(RSP))

Председателят направи кратко изявление, за да представи разискванията.

Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, и Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП.

Изказа се Matti Maasikas (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay и Martin Sonneborn.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Manfred Weber, който поиска Бюрото да се занимае с думите на Martin Sonneborn (председателят отговори, че това ще бъде направено), Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Сергей Станишев, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Андрей Ковачев, Victor Boştinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt и Marita Ulvskog.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar и Notis Marias.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker и Nikolaos Chountis.

Изказа се Jean-Claude Juncker.

Изказаха се: Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella и Manfred Weber.

Разискването приключи.


8. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получил искане за гласуване от групите GUE/NGL и Verts/ALE, както и от няколко членове на ЕП, относно решението на комисията AFET да започне междуинституционални преговори, обявено в протокола от понеделник 11 септември 2017 г. (точка 10 от протокола от 11.9.2017 г).

Гласуването ще се проведе утре.

Председателят съобщи, че не е получил искане за гласуване от членове на ЕП или от политическа(и) група(и), достигащи поне средния праг, относно останалите решения за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник 11 септември 2017 г. (точка 10 от протокола от 11.9.2017 г).

Следователно комисиите EMPL, ECON и ENVI могат да започнат преговорите след изтичане на срока, предвиден в член 69 в, параграф 2 от Правилника за дейността.


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Многостранно споразумение за установяване на Общо европейско авиационно пространство (ЕСАА) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави членки и Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, бившата югославска република Македония, Република Исландия, Република Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и Временната административна мисия на ООН в Косово относно създаването на Общоевропейско авиационно пространство [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0332)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.2. Въвеждане на мерки за контрол на акрилоилфентанил * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол на N-(1-фенетилпиперидин-4-yl)-N-фенилакриламид (акрилоилфентанил) [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Brice Hortefeux (A8-0284/2017

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0333)


9.3. Политическите отношения на ЕС с Индия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно политическите отношения на ЕС с Индия [2017/2025(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)334)


9.4. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)335)

Изказвания

Преди гласуването:

Giovanni La Via (докладчик) направи изявление въз основа на член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

След гласуването:

Председтелят съобщи, че във връзка с искане, направено в понеделник при откриването на пленарното заседание, (точка 2 от протокола от 11.9.2017 г), ще подпише днес писмо до председателя на Комисията, Жан-Клод Юнкер, с което ще отправи молба към него за намиране на начин за предоставяне на финансова помощ на нидерландската част от остров Сен-Мартен, опустошен от урагана Ирма.


9.5. Проект на коригиращ бюджет № 4/2017, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)336)


9.6. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)337)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател


9.7. Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2017)338)

Изказа се Julie Girling (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


9.8. Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2017)339)

Изказа се Norbert Lins (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


9.9. Единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)340)


9.10. Възражение съгласно член 105 от Правилника за дейността: Делегиран регламент на Комисията от 2 юни 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 105, параграф 3 от Правилника за дейността от Julie Girling, от името на групата ECR, относно делегирания регламент на Комисията от 2 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се


9.11. Възражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността от Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen и Valentinas Mazuronis, от името на комисията ENVI, относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)341)


9.12. Възражение съгласно член 106: проект на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/6 на Комисията по отношение на фуражи и храни, които подлежат на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността от Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini и Sirpa Pietikäinen, от името на комисията ENVI, относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията относно фуражи и храни, за които се прилагат специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ (D051561/01 - 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)342)


9.13. Проект на коригиращ бюджет № 3/2017: бюджетни ресурси за инициативата за младежка заетост, щатни разписания на ACER и SESAR2 (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 3/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година за увеличаване на бюджетните ресурси за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) с цел намаляване на младежката безработица в Европейския съюз и актуализиране на щатните разписания за персонала на децентрализираната агенция ACER и съвместното предприятие SESAR2 [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)343)


9.14. Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (гласуване)

Доклад относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС [2017/2029(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)344)


9.15. Политическите отношения между ЕС и Латинска Америка (гласуване)

Доклад относно политическите отношения между ЕС и Латинска Америка [2017/2027(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Javi López (A8-0268/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)345)

Изказвания

Javi López (докладчик)


9.16. Корупцията и правата на човека в трети държави (гласуване)

Доклад относно корупцията и правата на човека в трети държави [2017/2028(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)346)


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Cristian Dan Preda - A8-0242/2017
Rupert Matthews, Jiří Pospíšil и Tomáš Zdechovský

Доклад Julie Girling - A8-0258/2017
Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria и Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Доклад Norbert Lins - A8-0262/2017
Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez и Clara Eugenia Aguilera García

Доклад Bodil Valero - A8-0264/2017
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga и Janusz Korwin-Mikke

Доклад Javi López - A8-0268/2017
Estefanía Torres Martínez и Tomáš Zdechovský

Доклад Petras Auštrevičius - A8-0246/2017
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins и Norica Nicolai.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.25 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Промяна на дневния ред

След консултация с политическите групи, Председателят предложи, поради предвидената продължителност на гласуването, утрешното заседание да започне в 8,30 ч., а времето за гласуване да започне в 11,30 ч.

Парламентът даде съгласието си по това предложение. Дневният ред ще бъде променен.


14. „Дизелгейт“: укрепване на стандартите на ЕС в областта на околната среда, здравето и правата на потребителите във връзка с неотдавнашните действия на държави членки, сред които Германия и Австрия (разискване по актуални въпроси) (член 153а от Правилника за дейността)

„Дизелгейт“: укрепване на стандартите на ЕС в областта на околната среда, здравето и правата на потребителите във връзка с неотдавнашните действия на държави членки, сред които Германия и Австрия (2017/2835(RSP))

Председателят посочи, че няма да има нито въпроси по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“), нито изказвания по процедура с вдигане на ръка в това разискване.

Изказа се Ska Keller, за да направи въведение към разискването, предложено от групата Verts/ALE.

Изказаха се: Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper и Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказа се Matti Maasikas.

Разискването приключи.


15. Пожарна безопасност в сградите (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Пожарна безопасност в сградите (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) и Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) направиха изявления.

Изказаха се: Ivan Štefanec, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Peter Lundgren, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni и Marijana Petir.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Matti Maasikas и Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.


16. Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard представи доклада.

Изказаха се: Ádám Kósa (докладчик по становището на комисията EMPL) и Keith Taylor (докладчик по становището на комисията TRAN).

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Petra Kammerevert (докладчик по становището на комисията CULT), Rosa Estaràs Ferragut (докладчик по становището на комисията FEMM), Kostadinka Kuneva (докладчик по становището на комисията PETI), Sabine Verheyen, от името на групата PPE, Olga Sehnalová, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Marco Zullo, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi и Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Christos Stylianides и Morten Løkkegaard.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 14.9.2017 г г.


17. Удължаване на Европейската статистическа програма до 2020 г. ***I (разискване)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2017 г. чрез удължаване на програмата за периода 2018 – 2020 г. [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Roberto Gualtieri представи доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Daniel Buda, от името на групата PPE, Alfred Sant, от името на групата S&D, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, David Coburn, от името на групата EFDD, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Gabriel Mato, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, et Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Nikolaos Chountis и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Christos Stylianides и Roberto Gualtieri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 14.9.2017 г г.


18. Европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Sirpa Pietikäinen представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, Andrea Cozzolino, от името на групата S&D, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Bernard Monot, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, и Jonás Fernández.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Gerolf Annemans, Alfred Sant и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се: Karmenu Vella и Sirpa Pietikäinen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 14.9.2017 г г.


19. Ураганът Ирма (разискване)

Изявление на Комисията: Ураганът Ирма (2017/2839(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Louis-Joseph Manscour, от името на групата S&D, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Maurice Ponga, и Agnes Jongerius, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Thierry Cornillet.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák и Gabriel Mato.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.


20. Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Jens Gieseke, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, и Peter van Dalen, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Gabriel Mato, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Patrick O'Flynn, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García и Sander Loones.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Karmenu Vella и Ulrike Rodust.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 14.9.2017 г г.


21. Бъдещето на програмата Еразъм + (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000062/2017) зададен от Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, към Комисията: Бъдещето на програмата "Еразъм +" (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017)

Petra Kammerevert разви въпроса.

Tibor Navracsics (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Silvia Costa, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): William (The Earl of) Dartmouth и José Inácio Faria.

Изказа се Tibor Navracsics.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, относно бъдещето на програмата „Еразъм+“ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 14.9.2017 г г.


22. Модернизиране на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили - Споразумение между ЕС и Чили относно търговията с биологични продукти *** - Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (присъединяване на Хърватия) *** (разискване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка с модернизирането на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили [2017/2057(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Третия допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández представи доклада и препоръките.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Clara Eugenia Aguilera García (докладчик по становището на комисията AGRI), Gabriel Mato, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFDD, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz и Francisco José Millán Mon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil и Notis Marias.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 14.9.2017 г, точка 8.6 от протокола от 14.9.2017 г и точка 8.7 от протокола от 14.9.2017 г г.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 608.828/OJJE).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.50 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Правна информация - Политика за поверителност