Seznam 
Zápis
PDF 328kWORD 94k
Středa, 13. září 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Předložení dokumentů
 4.Převody prostředků
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 7.Stav Unie (rozprava)
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 9.Hlasování
  9.1.Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.2.Podrobení akryl-fentanylu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.3.Politické vztahy EU s Indií (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.4.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 přiložený k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.7.Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (hlasování)
  9.8.Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (hlasování)
  9.9.Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí ***I (hlasování)
  9.10.Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (hlasování)
  9.11.Geneticky modifikovaná sója DAS-68416-4 (hlasování)
  9.12.Dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (hlasování)
  9.13.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, plány pracovních míst agentury ACER a společného podniku SESAR2 (hlasování)
  9.14.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (hlasování)
  9.15.Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (hlasování)
  9.16.Korupce a lidská práva ve třetích zemích (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Změna pořadu jednání
 14.Dieselgate: posílení norem EU v oblasti životního prostředí, zdraví a práv spotřebitelů v souvislosti s nedávnými kroky členských států, včetně Německa a Rakouska (rozprava na aktuální téma) (článek 153a jednacího řádu)
 15.Požární bezpečnost v budovách (rozprava)
 16.Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I (rozprava)
 17.Prodloužení evropského statistického programu do roku 2020 ***I (rozprava)
 18.Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání ***I (rozprava)
 19.Hurikán Irma (rozprava)
 20.Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I (rozprava)
 21.Budoucnost programu Erasmus+ (rozprava)
 22.Modernizace obchodního pilíře dohody o přidružení mezi EU a Chile – Dohoda mezi EU a Chile o obchodu s ekologickými produkty *** – Protokol k Dohodě o přidružení mezi EU a Chile (přistoupení Chorvatska) *** (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Kambodža, zejména případ Kema Sokhy (2017/2829(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE a Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o Kambodži, zejména případ Kema Sokhy (B8-0506/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaruu, Soraya Post a David Martin za skupinu S&D o Kambodži, zejména případ Kema Sokhy (B8-0507/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL o Kambodži, a zejména případ Kema Sokhy (B8-0508/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil a Jana Žitňanská za skupinu ECR o Kambodži, zejména případ Kema Sokhy (B8-0509/2017);

—   Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o Kambodži, zejména případ Kema Sokhy (B8-0510/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE o Kambodži, zejména případ Kema Sokhy (B8-0511/2017).

II.   Gabon: potlačování opozice (2017/2830(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD o Gabonu: potlačování opozice (B8-0512/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Jo Leinen za skupinu S&D o Gabonu: potlačování opozice (B8-0514/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez a Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL o Gabonu: potlačování opozice (B8-0515/2017);

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE o Gabonu: potlačování opozice (B8-0520/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o Gabonu: potlačování opozice (B8-0522/2017);

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o Gabonu: potlačování opozice (B8-0524/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE o Gabonu: potlačování opozice (B8-0526/2017).

III.   Laos, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada (2017/2831(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE a Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o Laosu, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada (B8-0513/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D o Laosu, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada (B8-0517/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL o Laosu, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada (B8-0518/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Jana Žitňanská za skupinu ECR o Laosu, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada (B8-0519/2017);

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o Laosu, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada (B8-0521/2017);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE o Laosu, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada (B8-0523/2017).

IV.   Myanmar, zejména situace Rohingyů (2017/2838(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé; Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Judith Sargentini a Michel Reimon za skupinu Verts/ALE a Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o Myanmaru, zejména situace Rohingyů (B8-0525/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill za skupinu S&D o Myanmaru, zejména situace Rohingyů (B8-0527/2017);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur a Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL o Myanmaru, zejména situace Rohingyů (B8-0528/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki a Jana Žitňanská za skupinu ECR o Myanmaru, zejména situace Rohingyů (B8-0529/2017);

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o Myanmaru, zejména situace Rohingyů (B8-0530/2017);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE o Myanmaru, zejména situace Rohingyů (B8-0531/2017).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Evropská komise (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Evropský parlament (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Evropská rada a Rada (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Soudní dvůr (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Účetní dvůr (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Evropský hospodářský a sociální výbor (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Výbor regionů (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Evropský veřejný ochránce práv (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Evropský inspektor ochrany údajů (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Evropská služba pro vnější činnost (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru – Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (OEDT) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská agentura pro životní prostředí (AEE) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Evropská agentura pro justiční spolupráci v trestních věcech (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropská agentura pro námořní bezpečnost (AESM) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016– Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise – Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Evropská agentura pro chemické látky (AEPC) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Zásobovací agentura Euratomu (AA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (AEAPP) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ECON

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Evropský inovační a technologický institut (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Společný podnik - Bezpečnost letecké navigace (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Biotechnologie (BBI) (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Iniciativa v oblasti inovativních léčivých přípravků (IMI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 – Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2016 - Společný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2016 - Elektrické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Zvláštní zprávy Účetního dvora o udělení absolutoria Komisi za rok 2016 (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh na převod prostředků DEC 18/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-10/C/17 - Evropský účetní dvůr (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


4. Převody prostředků

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s článkem 25 finančního nařízení nevydat námitku proti převodu prostředků Evropského veřejného ochránce práv INF 2/2017.

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení schválit převody prostředků Evropské komise DEC 13/2017.

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s článkem 25 finančního nařízení schválit převody prostředků Evropského parlamentu C1/2017.

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s článkem 25 finančního nařízení nevydat námitku proti převodu prostředků Evropského parlamentu C2/2017.


5. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly produktů rybolovu ulovených plavidly plujícími pod vlajkou členského státu a dovážených do Unie poté, co byly přepraveny ve třetích zemích, a kterým se stanoví vzor veterinárního osvědčení pro tyto produkty (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - lhůta: 18. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se stanoví zmírňující opatření a referenční množství pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - lhůta: 25. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - lhůta: 21. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy olova, rtuti, melaminu a dekochinátu (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - lhůta: 22. listopadu 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - lhůta: 11. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o program dohledu nad chronickým chřadnutím u jelenovitých v Estonsku, Finsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku a Švédsku, a zrušuje rozhodnutí Komise 2007/182/ES (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - lhůta: 18. října 2017)
předáno příslušnému výboru ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - lhůta: 20. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - lhůta: 20. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o metodu zjišťování paralytického toxinu (PSP) (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - lhůta: 21. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o teplotní podmínky během přepravy masa (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - lhůta: 20. října 2017)
předáno příslušnému výboru ENVI

- nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - lhůta: 21. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, IV, VI, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - lhůta: 29. listopadu 2017)
předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 7 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - lhůta: 6. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí Komise 2010/670/EU, pokud jde o použití nevyplacených výnosů z prvního kola výzev k podávání návrhů (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - lhůta: 6. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - lhůta: 30. listopadu 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - lhůta: 7. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro účinné látky Bacillus amyloliquefaciens kmen FZB24, Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600, jílovité uhlí, dichlorprop-P, ethefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, peroxid vodíku, metaldehyd, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinát a Urtica spp. v některých produktech a na jejich povrchu (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - lhůta: 15. září 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní účetní standard 12 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - lhůta: 7. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - lhůta: 7. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky 4,5-epoxydec-2(trans)-enal ze seznamu Unie (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - lhůta: 18. srpna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - lhůta: 7. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - lhůta: 11. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - lhůta: 11. října 2017)
předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - lhůta: 19. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, pokud jde o seznam referenčních laboratoří Unie (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - lhůta: 18. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- návrh nařízení Komise, kterým se stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - lhůta: 15. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- směrnice Komise, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - lhůta: 18. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2009/607/ES, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU tvrdým podlahovým krytinám (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - lhůta: 21. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI


6. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy ke stanovení seznamu všech informací, které mají být zahrnuty navrhovanými nabyvateli do oznámení navrhovaného nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 11. července 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje příloha nařízení (EU) 2016/1076 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení (EU) 2016/1076 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. července 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v v přenesené pravomoci, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2017

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o podmínkách klasifikace bez zkoušení výrobků z křížem vrstveného dřeva, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 16351, a výrobků z vrstveného dřeva z dýh, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14374, pokud jde o jejich reakci na oheň (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení (EU) č. 528/2012 (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 4. září 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o upuštění od / výjimku z kapitálových požadavků u některých krytých dluhopisů (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o souborné pokyny (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povahu a typ informací, které mají být oznámeny pro účely licencí v odvětví rýže (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 22. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: REGI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o upřesnění definice systematických internalizátorů pro účely směrnice 2014/65/EU (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 28. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

-nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 29. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: EMPL

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro zveřejňování zatížených a nezatížených aktiv (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 4 září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se nahrazuje příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 4. září 2017

předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 4. září 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165, pokud jde o dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek v Řecku, Španělsku a Itálii (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. září 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci a názvy oborů odborné přípravy (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 11. září 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u kterých byla lhůta pro vyslovení námitek prodloužena na žádost příslušných výborů:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. června 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. června 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. července 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: PECH

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u kterých byla lhůta prodloužena z 1 na 3 měsíce na žádost příslušného výboru:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy ke stanovení seznamu všech informací, které mají být zahrnuty navrhovanými nabyvateli do oznámení navrhovaného nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 11. července 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o souborné pokyny (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 27. června 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 30. června 2017

předáno příslušnému výboru: ECON


7. Stav Unie (rozprava)

Prohlášení předsedy Komise: Stav Unie (2017/2709(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, a Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec.

Vystoupil Matti Maasikas (úřadující předseda Rady).

Vystoupili: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay a Martin Sonneborn.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Manfred Weber s žádostí, aby předsednictvo věnovalo pozornost výrokům, které pronesl Martin Sonneborn (předsedající odpověděla, že žádost postoupí předsednictvu), Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt a Marita Ulvskog.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar a Notis Marias.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker a Nikolaos Chountis.

Vystoupil Jean-Claude Juncker.

Vystoupili: Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella a Manfred Weber.

Rozprava skončila.


8. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že od skupin GUE/NGL a Verts/ALE a rovněž od několika poslanců obdržel žádost, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru AFET zahájit interinstitucionální jednání, které bylo oznámeno v zápise z pondělí 11. září 2017 (bod 10 zápisu ze dne 11.9.2017).

Hlasování se bude konat zítra.

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost, aby se hlasovalo o dalších rozhodnutích zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise z pondělí 11. září 2017 (bod 10 zápisu ze dne 11.9.2017).

Výbory EMPL, ECON a ENVI tudíž mohly po uplynutí lhůty stanovené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0332)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.2. Podrobení akryl-fentanylu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0333)


9.3. Politické vztahy EU s Indií (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o politických vztazích EU s Indií [2017/2025(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)334)


9.4. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)335)

Vystoupení

Před hlasováním:

Giovanni La Via (zpravodaj) učinil prohlášení v souladu s čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

Po hlasování:

Předseda oznámil, že v návaznosti na žádost, která byla vznesena v pondělí na začátku denního zasedání (bod 2 zápisu ze dne 11.9.2017), dnes podepíše dopis určený předsedovi Evropské komise Jeanu-Claudovi Junckerovi, kterým ho požádá, aby bylo nalezeno řešení s cílem poskytnout finanční pomoc nizozemské části ostrova Svatý Martin, kterou zdevastoval hurikán Irma.


9.5. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 přiložený k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017 Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0281/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)336)


9.6. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)337)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda


9.7. Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0258/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2017)338)

Po hlasování vystoupila Julie Girling (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.


9.8. Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2017)339)

Po hlasování vystoupil Norbert Lins (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.


9.9. Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)340)


9.10. Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložila Julie Girling za skupinu ECR, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 2. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


9.11. Geneticky modifikovaná sója DAS-68416-4 (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložili Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis za výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D051451- 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)341)


9.12. Dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložili Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini a Sirpa Pietikäinen za výbor ENVI, o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6, pokud jde o potraviny a krmiva, na něž se vztahují zvláštní podmínky dovozu potravin a krmiv pocházejících nebo odesílaných z Japonska po nehodě v jaderné elektrárně Fukušima (D051561/01 - 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)342)


9.13. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, plány pracovních míst agentury ACER a společného podniku SESAR2 (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2017 na rozpočtový rok 2017, kterým se navyšují rozpočtové zdroje na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí s cílem snížit nezaměstnanost mladých v Evropské unii a aktualizace plánů pracovních míst decentralizované agentury ACER a společného podniku SESAR2 [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0282/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)343)


9.14. Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (hlasování)

Zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP [2017/2029(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)344)


9.15. Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (hlasování)

Zpráva o politických vztazích EU s Latinskou Amerikou [2017/2027(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Javi López (A8-0268/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)345)

Vystoupení

Javi López (zpravodaj)


9.16. Korupce a lidská práva ve třetích zemích (hlasování)

Zpráva o korupci a lidských právech ve třetích zemích [2017/2028(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)346)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Cristian Dan Preda - A8-0242/2017
Rupert Matthews, Jiří Pospíšil a Tomáš Zdechovský

zpráva Julie Girling - A8-0258/2017
Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria a Robert Jarosław Iwaszkiewicz

zpráva Norbert Lins - A8-0262/2017
Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez a Clara Eugenia Aguilera García

zpráva Bodil Valero - A8-0264/2017
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga a Janusz Korwin-Mikke

zpráva Javi López - A8-0268/2017
Estefanía Torres Martínez a Tomáš Zdechovský

zpráva Petras Auštrevičius - A8-0246/2017
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins a Norica Nicolai.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:25, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Změna pořadu jednání

Předsedající po konzultaci s politickými skupinami a s ohledem na předpokládanou délku hlasování navrhl, aby zítřejší denní zasedání začalo v 8:30 a hlasování v 11:30.

Parlament žádost schválil. Pořad jednání je tímto změněn.


14. Dieselgate: posílení norem EU v oblasti životního prostředí, zdraví a práv spotřebitelů v souvislosti s nedávnými kroky členských států, včetně Německa a Rakouska (rozprava na aktuální téma) (článek 153a jednacího řádu)

Dieselgate: posílení norem EU v oblasti životního prostředí, zdraví a práv spotřebitelů v souvislosti s nedávnými kroky členských států, včetně Německa a Rakouska (2017/2835(RSP))

Předsedající uvedl, že v rámci rozpravy nebude možné položit otázku zvednutím modré karty ani vystoupit na základě přihlášení se zvednutím ruky.

Vystoupila Ska Keller, aby uvedla rozpravu, kterou navrhla skupina Verts/ALE.

Vystoupili: Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupil Matti Maasikas.

Rozprava skončila.


15. Požární bezpečnost v budovách (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Požární bezpečnost v budovách (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) a Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) učinili prohlášení.

Vystoupili: Ivan Štefanec za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Peter Lundgren za skupinu EFDD, Franz Obermayr za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni a Marijana Petir.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Matti Maasikas a Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava skončila.


16. Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard uvedl zprávu.

Vystoupili: Ádám Kósa (zpravodaj výboru EMPL) a Keith Taylor (zpravodaj výboru TRAN).

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: Petra Kammerevert (zpravodajka výboru CULT), Rosa Estaràs Ferragut (zpravodajka výboru FEMM), Kostadinka Kuneva (zpravodajka výboru PETI), Sabine Verheyen za skupinu PPE, Olga Sehnalová za skupinu S&D, Anneleen Van Bossuyt za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Marco Zullo za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi a Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Christos Stylianides a Morten Løkkegaard.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 14.9.2017.


17. Prodloužení evropského statistického programu do roku 2020 ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Roberto Gualtieri uvedl zprávu.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: Daniel Buda za skupinu PPE, Alfred Sant za skupinu S&D, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, David Coburn za skupinu EFDD, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Gabriel Mato, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Nikolaos Chountis a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Christos Stylianides a Roberto Gualtieri.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 14.9.2017.


18. Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Sirpa Pietikäinen uvedla zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Theodor Dumitru Stolojan za skupinu PPE, Andrea Cozzolino za skupinu S&D, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Bernard Monot za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, a Jonás Fernández.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Gerolf Annemans, Alfred Sant a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupili: Karmenu Vella a Sirpa Pietikäinen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 14.9.2017.


19. Hurikán Irma (rozprava)

Prohlášení Komise: Hurikán Irma (2017/2839(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE, Louis-Joseph Manscour za skupinu S&D, Peter van Dalen za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Maurice Ponga a Agnes Jongerius, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Thierry Cornillet.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák a Gabriel Mato.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


20. Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust uvedla zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Jens Gieseke za skupinu PPE, Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, a Peter van Dalen za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Nils Torvalds za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, David Coburn za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Gabriel Mato, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Patrick O'Flynn, Patrick O'Flynn, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García a Sander Loones.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Karmenu Vella a Ulrike Rodust.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 14.9.2017.


21. Budoucnost programu Erasmus+ (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000062/2017), kterou pokládá Petra Kammerevert za výbor CULT Komisi: Budoucnost programu Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017)

Petra Kammerevert rozvinula otázku.

Tibor Navracsics (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Silvia Costa za skupinu S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL, Patrick O'Flynn za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: William (The Earl of) Dartmouth a José Inácio Faria.

Vystoupil Tibor Navracsics.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Petra Kammerevert za výbor CULT o budoucnosti programu Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.14 zápisu ze dne 14.9.2017.


22. Modernizace obchodního pilíře dohody o přidružení mezi EU a Chile – Dohoda mezi EU a Chile o obchodu s ekologickými produkty *** – Protokol k Dohodě o přidružení mezi EU a Chile (přistoupení Chorvatska) *** (rozprava)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o modernizaci obchodního pilíře dohody o přidružení EU-Chile [2017/2057(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Třetího dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández uvedla zprávu a doporučení.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Clara Eugenia Aguilera García (zpravodajka výboru AGRI), Gabriel Mato za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFDD, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz a Francisco José Millán Mon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil a Notis Marias.

Vystoupily: Cecilia Malmström a Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 14.9.2017, bod 8.6 zápisu ze dne 14.9.2017 a bod 8.7 zápisu ze dne 14.9.2017.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 608.828/OJJE).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Právní upozornění - Ochrana soukromí