Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 324kWORD 92k
Kolmapäev, 13. september 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Esitatud dokumendid
 4.Assigneeringute ümberpaigutamine
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 7.Euroopa Liidu olukord (arutelu)
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 9.Hääletused
  
9.1.Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) loomise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.2.Kontrollimeetmete kehtestamine akrüloüülfentanüüli suhtes * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.3.ELi poliitilised suhted Indiaga (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.4.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Itaaliale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.5.Paranduseelarve projekt nr 4/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.7.ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I (hääletus)
  
9.8.Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I (hääletus)
  
9.9.Ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks ***I (hääletus)
  
9.10.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuded (hääletus)
  
9.11.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 (hääletus)
  
9.12.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu import pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (hääletus)
  
9.13.Paranduseelarve projekt nr 3/2017: Noorte tööhõive algatuse eelarvevahendid; ACERi ja SESAR2 ametikohtade loetelud (hääletus)
  
9.14.Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (hääletus)
  
9.15.ELi poliitilised suhted Ladina-Ameerika riikidega (hääletus)
  
9.16.Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Päevakorra muutmine
 14.Dieselgate: ELi keskkonna-, tervishoiu- ja tarbijaõiguste standardite tugevdamine seoses liikmesriikide hiljutiste meetmetega, sealhulgas Saksamaal ja Austrias (temaatiline arutelu) (kodukorra artikkel 153a)
 15.Ehitiste tuleohutus (arutelu)
 16.Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded ***I (arutelu)
 17.Euroopa statistikaprogrammi pikendamine aastani 2020 ***I (arutelu)
 18.Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I (arutelu)
 19.Orkaan Irma (arutelu)
 20.Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (arutelu)
 21.Programmi „Eramus+“ tulevik (arutelu)
 22.ELi–Tšiili assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamine - ELi ja Tšiili vaheline mahetoodetega kauplemise leping *** - ELi ja Tšiili vahelise assotsiatsioonilepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtum (2017/2829(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtumi kohta (B8-0506/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja David Martin fraktsiooni S&D nimel Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtumi kohta (B8-0507/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtumi kohta (B8-0508/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtumi kohta (B8-0509/2017);

—   Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis ja Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtumi kohta (B8-0510/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtumi kohta (B8-0511/2017).

II.   Gabon ja opositsiooni mahasurumine (2017/2830(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel Gaboni ja opositsiooni mahasurumise kohta (B8-0512/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel Gaboni ja opositsiooni mahasurumise kohta (B8-0514/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez ja Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel Gaboni ja opositsiooni mahasurumise kohta (B8-0515/2017);

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel Gaboni ja opositsiooni mahasurumise kohta (B8-0520/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel Gaboni ja opositsiooni mahasurumise kohta (B8-0522/2017);

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis ja Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel Gaboni ja opositsiooni mahasurumise kohta (B8-0524/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel Gaboni ja opositsiooni mahasurumise kohta (B8-0526/2017).

III.   Laos ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumid (2017/2831(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon ja Davor Škrlec, fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo Laose ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumite kohta (B8-0513/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel Laose ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumite kohta (B8-0517/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel Laose ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumite kohta (B8-0518/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel Laose ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumite kohta (B8-0519/2017);

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis ja Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel Laose ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumite kohta (B8-0521/2017);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel Laose ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumite kohta (B8-0523/2017).

IV.   Myanmar ja eelkõige rohingjade olukord (2017/2838(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé; Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Judith Sargentini ja Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo Myanmari ja eelkõige rohingjade olukorra kohta (B8-0525/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post ja Neena Gill fraktsiooni S&D nimel Myanmari ja eelkõige rohingjade olukorra kohta (B8-0527/2017);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur ja Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel Myanmari ja eelkõige rohingjade olukorra kohta (B8-0528/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel Myanmari ja eelkõige rohingjade olukorra kohta (B8-0529/2017);

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ja Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel Myanmari ja eelkõige rohingjade olukorra kohta (B8-0530/2017);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel Myanmari ja eelkõige rohingjade olukorra kohta (B8-0531/2017).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Komisjon (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Parlament (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Kohus (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Kontrollikoda (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Regioonide Komitee (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Ombudsman (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Andmekaitseinspektor (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa välisteenistus (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale - Euroopa Arengufondi 2016. aasta raamatupidamise aruanne (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, LIBE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Keskkonnaamet (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Ravimiamet (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Koolitusfond (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (AESM) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Lennundusohutusamet (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Toiduohutusamet (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne - Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Liidu Raudteeamet (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa GNSSi Agentuur (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Kemikaaliamet (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euratomi Tarneagentuur (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ECON

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Raport Euroopa Liidu ametite 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Rahvusvaheline Termotuumaenergeetika Organisatsioon (ITER) (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi ühisettevõte (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – lennunduse ja keskkonna valdkonna ühisettevõte (Clean Sky) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, TRAN

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks (IMI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Ühisettevõte Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne – Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ühisettevõte ECSEL) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Kontrollikoja eriaruanded komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 18/2017 - III jagu - Komisjon (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-10/C/17 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


4. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt kodukorra artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid ombudsmani assigneeringute ümberpaigutamisele INF 2/2017.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt kodukorra artikli 27 lõikele 3 heaks kiita Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 13/2017.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt kodukorra artiklile 25 heaks kiita Euroopa Parlamendi assigneeringute ümberpaigutamise C1/2017.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt kodukorra artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid Euroopa Parlamendi assigneeringute ümberpaigutamisele C2/2017.


5. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 seoses selliste kalandustoodete ametlike kontrollidega, mis on püütud liikmesriigi lipu all sõitva laevaga ja saadetud kolmanda riigi kaudu edasi liitu, ning millega luuakse veterinaarsertifikaadi näidis (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - tähtaeg: 18. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse riskimaandusmeetmed ja võrdlustaseme väärtused toidu akrüülamiidisisalduse vähendamiseks (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - tähtaeg: 25. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste määramiseks (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - tähtaeg: 21. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ I lisa plii, elavhõbeda, melamiini ja dekokvinaadi piirnormide osas (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - tähtaeg: 22. november 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 I ja III lisa seoses hirvlaste kroonilise kurtumustõve seire programmiga Eestis, Soomes, Lätis, Leedus, Poolas ja Rootsis ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2007/182/EÜ (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - tähtaeg: 18. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) III lisa seoses väljaspool klassifitseeritud tootmispiirkondi püütud okasnahksetega (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - tähtaeg: 20. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004 (millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks) II lisa seoses väljaspool klassifitseeritud tootmisalasid püütud okasnahksetega (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - tähtaeg: 20. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 2074/2005 III lisa paralüütilise koorikloomamürgi (PSP) määramise meetodi suhtes (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - tähtaeg: 21. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa liha transportimise temperatuuritingimuste osas (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - tähtaeg: 20. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - tähtaeg: 21. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 (sööda turuleviimise ja kasutamise kohta) II, IV, VI, VII ja VIII lisa (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - tähtaeg: 29. november 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 7 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - tähtaeg: 6. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni otsus, millega muudetakse komisjoni otsust 2010/670/EL seoses esimese konkursivooru väljamaksmata tulude kasutuselevõtuga (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - tähtaeg: 6. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 595/2009 seoses raskeveokite CO2 heitkoguste ja kütusekulu kindlaksmääramisega ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EL) nr 582/2011 (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - tähtaeg: 30. november 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - tähtaeg: 7. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate Bacillus amyloliquefaciens tüvi FZB24, Bacillus amyloliquefaciens tüvi MBI 600, saviga rikastatud söe, dikloroprop-P, etefooni, etridiasooli, flonikamiidi, fluasifop-P, vesinikperoksiidi, metaldehüüdi, penkonasooli, spinetoraami, tau-fluvalinaadi ja Urtica spp. jääkide piirnormidega (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - tähtaeg: 15. september 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga 12 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - tähtaeg: 7. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga (IFRS) 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - tähtaeg: 7. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses 4,5-epoksüdets-2(trans)-enaali väljajätmisega Euroopa Liidu lõhna- ja maitseainete loetelust (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - tähtaeg: 18. august 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - tähtaeg: 7. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse ELi ökomärgist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/2010 II lisa (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ seoses kaitseotstarbeliste toodete nimekirjaga (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - tähtaeg: 19. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) VII lisa seoses liidu referentlaborite loeteluga (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - tähtaeg: 18. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, mille alusel koostatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 3924/91 sätestatud tööstustoodangu Prodcomi loetelu (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - tähtaeg: 15. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - tähtaeg: 18. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsust 2009/607/EÜ kõvadele katetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivusperioodi pikendamise osas (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - tähtaeg: 21. oktoober 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


6. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1012 seoses tõupuhaste aretushobuslaste põlvnemistunnistuse sisu ja vormiga hobuslase ühes eluaegses identifitseerimisdokumendis (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. juulist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/39/EÜ ja 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles sätestatakse selliste teabeelementide täielik loetelu, mille potentsiaalne omandaja peab esitama investeerimisühingus olulise osaluse kavandatavat omandamist käsitlevas teates (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 11. juulist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega lisatakse lisa nõukogu määrusele (EL) 2016/1076, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodetele kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. juulist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 2016/1076 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg, 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14 juulist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2016/2250 (millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul Põhjameres ja ICESi IIa rajooni liidu vetes) teatavaid keeleversioone (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. juulist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 606/2009 seoses teatavate veinivalmistustavadega (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus harmoneeritud standardiga EN 16351 hõlmatud ristlamineeritud puittoodete ja harmoneeritud standardiga EN 14374 hõlmatud lamineeritud vineertoodete tuletundlikkuse järgi liigitamise tingimuste kohta ilma katsetamiseta (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni Delegeeritud Direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga kuvamissüsteemides kasutatavates värvust muutvates valgusdioodides leiduva kaadmiumi osas (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega sätestatakse vastavalt määrusele (EL) nr 528/2012 endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikud kriteeriumid (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. septembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 611/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 oliiviõli ja lauaoliivide sektorit toetavate programmide osas (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses omavahendite nõudeid käsitleva erandiga teatavate pandikirjade puhul (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses pakettkorraldustega (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1237 riisisektori litsentside kohta esitatava teabe laadi ja liigi osas (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 522/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1301/2013 seoses üksikasjalike eeskirjadega Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate uuenduslike meetmete valiku jahaldamise põhimõtete kohta säästva linnaarengu valdkonnas (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 22. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/565 seoses kliendi korralduste süsteemse täitja määratluse täpsustamisega direktiivi 2014/65/EL kohaldamisel (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2195, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses komisjoni poolt liikmesriikide kulude hüvitamiseks kasutatavate ühikuhindade standardiseeritud astmike ja ühekordselt makstavate summade määratlusega (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29 augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad andmete avalikustamist koormatud ja koormamata varade kohta (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 4. septembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) VII lisa (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. septembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1217/2009, millega luuakse Euroopa Liidu põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk, I lisa (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. septembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 2017/1165 seoses ajutiste erakorraliste toetusmeetmetega virsiku- ja nektariinitootjate jaoks Kreekas, Hispaanias ja Itaalias (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 8 septembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ Vlisa seoses kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ja koolituskursuste nimetustega (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. septembrist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille suhtes vastuväite esitamise tähtaega on vastutavate komisjonide taotlusel pikendatud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuete osas (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 2. juunist 2017

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 otsese eelarve täitmise alla kuuluvate rahaliste vahendite jaotamise osas integreeritud merenduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika eesmärkide vahel (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12 juunist 2017

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/2374, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 5. juulist 2017

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille tähtaega on vastutava komisjoni taotlusel pikendatud 1 kuust 3 kuuni:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/39/EÜ ja 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles sätestatakse selliste teabeelementide täielik loetelu, mille potentsiaalne omandaja peab esitama investeerimisühingus olulise osaluse kavandatavat omandamist käsitlevas teates (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. juulist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses pakettkorraldustega (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. augustist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 regulatiivsete tehniliste standarditega, et reguleerida pädevate asutuste koostööd ja teabevahetust seoses makseasutuste asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamisega (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 151/2013 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012) (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON


7. Euroopa Liidu olukord (arutelu)

Komisjoni presidendi avaldus: Euroopa Liidu olukord (2017/2709(RSP))

President tegi arutelu sissejuhatamiseks lühikese avalduse.

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel, ja Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Matti Maasikas (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay ja Martin Sonneborn.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Manfred Weber, kes palus, et juhatus arutaks Martin Sonneborni ettepanekuid (juhataja vastas, et seda tehakse), Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt ja Marita Ulvskog.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar ja Notis Marias.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker ja Nikolaos Chountis.

Sõna võttis Jean-Claude Juncker.

Sõna võtsid Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella ja Manfred Weber.

Arutelu lõpetati.


8. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)

President andis teada, et oli saanud fraktsioonidelt GUE/NGL ja Verts/ALE ja ka paljudelt parlamendiliikmetelt hääletustaotluse seoses AFET-komisjoni otsusega alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, millest anti teada esmaspäeva, 11. septembri 2017. aasta protokollis (11.9.2017 protokollipunkt 10).

Hääletus toimub järgmisel päeval.

President andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsioonidelt taotlust panna hääletusele esmaspäeva, 11. septembri 2017. aasta protokollis (11.9.2017 protokollipunkt 10) teada antud institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamist käsitlevad muud otsused.

Seega võivad EMPL-, ECON- ja ENVI-komisjon alustada läbirääkimisi, kui on möödunud kodukorra artikli 69c lõikes 2 sätestatud tähtaeg.


9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


9.1. Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) loomise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise mitmepoolse lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0332)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.2. Kontrollimeetmete kehtestamine akrüloüülfentanüüli suhtes * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu N-(1-fenetüülpiperidiin-4-üül)-N-fenüülakrüülamiidi (akrüloüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0333)


9.3. ELi poliitilised suhted Indiaga (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ELi poliitiliste suhete kohta Indiaga [2017/2025(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)334)


9.4. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Itaaliale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Itaaliale [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)335)

Sõnavõtud

Enne hääletust:

Giovanni La Via (raportöör) tegi kodukorra artikli 150 lõike 4 kohaselt avalduse.

Pärast hääletust:

President andis teada, et seoses palvega, mis esitati esmaspäeval istungi alguses (11.9.2017 protokollipunkt 2) kirjutab ta täna alla Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile saadetavale kirjale, milles palutakse, et ta leiaks lahenduse rahalise abi andmiseks orkaan Irma tõttu rängalt kannatada saanud Saint-Martini saare Madalmaade osale.


9.5. Paranduseelarve projekt nr 4/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2017 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)336)


9.6. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)337)

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident


9.7. ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate piirangute kohaldamist lennutegevuse ulatuse suhtes ja teha ettevalmistusi üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)338)

Pärast hääletust võttis sõna Julie Girling (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


9.8. Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)339)

Pärast hääletust võttis sõna Norbert Lins (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


9.9. Ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1030/2002, millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)340)


9.10. Vastuväide delegeeritud õigusaktile: kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuded (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 105 lõike 3 kohaselt Julie Girling fraktsiooni ECR nimel komisjoni 2. juuni 2017. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuete osas (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


9.11. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis ENVI-komisjoni nimel komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)341)


9.12. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu import pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini ja Sirpa Pietikäinen ENVI-komisjoni nimel komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/6 sööda ja toidu osas, millele kehtivad Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid kehtestatud eritingimused (D051561/01 - 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)342)


9.13. Paranduseelarve projekt nr 3/2017: Noorte tööhõive algatuse eelarvevahendid; ACERi ja SESAR2 ametikohtade loetelud (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2017 kohta, millega suurendatakse noorte tööhõive algatuse assigneeringuid eesmärgiga vähendada noorte töötust Euroopa Liidus ning ajakohastatakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) ja ühisettevõtte SESAR2 ametikohtade loetelu [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)343)


9.14. Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (hääletus)

Raport relvaekspordi kohta: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine [2017/2029(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)344)


9.15. ELi poliitilised suhted Ladina-Ameerika riikidega (hääletus)

Raport ELi poliitiliste suhete kohta Ladina-Ameerika riikidega [2017/2027(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Javi López (A8-0268/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)345)

Sõnavõtud

Javi López (raportöör)


9.16. Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides (hääletus)

Raport korruptsiooni ja inimõiguste kohta kolmandates riikides [2017/2028(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)346)


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Cristian Dan Preda - A8-0242/2017
Rupert Matthews, Jiří Pospíšil ja Tomáš Zdechovský

Raport: Julie Girling - A8-0258/2017
Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria ja Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Raport: Norbert Lins - A8-0262/2017
Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez ja Clara Eugenia Aguilera García

Raport: Bodil Valero - A8-0264/2017
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga ja Janusz Korwin-Mikke

Raport: Javi López - A8-0268/2017
Estefanía Torres Martínez ja Tomáš Zdechovský

Raport: Petras Auštrevičius - A8-0246/2017
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins ja Norica Nicolai.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.25 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Päevakorra muutmine

Olles eelnevalt konsulteerinud fraktsioonidega, tegi juhataja hääletamise eeldatavat kestust arvestades ettepaneku alustada järgmise päeva istungit kell 8.30 ja hääletust kell 11.30.

Parlament nõustus selle ettepanekuga. Päevakorda muudeti vastavalt.


14. Dieselgate: ELi keskkonna-, tervishoiu- ja tarbijaõiguste standardite tugevdamine seoses liikmesriikide hiljutiste meetmetega, sealhulgas Saksamaal ja Austrias (temaatiline arutelu) (kodukorra artikkel 153a)

Dieselgate: ELi keskkonna-, tervishoiu- ja tarbijaõiguste standardite tugevdamine seoses liikmesriikide hiljutiste meetmetega, sealhulgas Saksamaal ja Austrias (2017/2835(RSP))

Juhataja märkis, et arutelu ajal ei saa esitada küsimusi sinist kaarti tõstes ega eelneva registreerimiseta sõna võtta.

Sõna võttis Ska Keller, et juhatada sisse fraktsiooni Verts/ALE pakutud arutelu.

Sõna võtsid Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võttis Matti Maasikas.

Arutelu lõpetati.


15. Ehitiste tuleohutus (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ehitiste tuleohutus (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) ja Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Ivan Štefanec fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter Lundgren fraktsiooni EFDD nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni ja Marijana Petir.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Matti Maasikas ja Elżbieta Bieńkowska.

Arutelu lõpetati.


16. Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard tutvustas raportit.

Sõna võtsid Ádám Kósa (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja) ja Keith Taylor (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Petra Kammerevert (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Rosa Estaràs Ferragut (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Kostadinka Kuneva (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Sabine Verheyen fraktsiooni PPE nimel, Olga Sehnalová fraktsiooni S&D nimel, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi ja Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Morten Løkkegaard.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.1.


17. Euroopa statistikaprogrammi pikendamine aastani 2020 ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta, pikendades seda aastateks 2018–2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Roberto Gualtieri tutvustas raportit.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Daniel Buda fraktsiooni PPE nimel, Alfred Sant fraktsiooni S&D nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gabriel Mato, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Nikolaos Chountis ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Roberto Gualtieri.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.9.


18. Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Sirpa Pietikäinen tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Theodor Dumitru Stolojan fraktsiooni PPE nimel, Andrea Cozzolino fraktsiooni S&D nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, ja Jonás Fernández.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Gerolf Annemans, Alfred Sant ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Sirpa Pietikäinen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.10.


19. Orkaan Irma (arutelu)

Komisjoni avaldus: Orkaan Irma (2017/2839(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel, Louis-Joseph Manscour fraktsiooni S&D nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Maurice Ponga ja Agnes Jongerius, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Thierry Cornillet.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák ja Gabriel Mato.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


20. Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 676/2007 ja (EÜ) nr 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel, Ricardo Serrão Santos fraktsiooni S&D nimel ja Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Linnéa Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Gabriel Mato, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Patrick O'Flynn, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García ja Sander Loones.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Ulrike Rodust.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.11.


21. Programmi „Eramus+“ tulevik (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000062/2017), mille esitas Petra Kammerevert CULT-komisjoni nimel komisjonile: Programmi "Erasmus+" tulevik (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017)

Petra Kammerevert esitas küsimuse.

Tibor Navracsics (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Silvia Costa fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Curzio Maltese fraktsiooni GUE/NGL nimel, Patrick O'Flynn fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Milan Zver, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna William (The Earl of) Dartmouth ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Tibor Navracsics.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Petra Kammerevert CULT komisjoni nimel programmi „Erasmus+“ tuleviku kohta (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.14.


22. ELi–Tšiili assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamine - ELi ja Tšiili vaheline mahetoodetega kauplemise leping *** - ELi ja Tšiili vahelise assotsiatsioonilepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi–Tšiili assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamist käsitlevateks läbirääkimisteks [2017/2057(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise mahetoodetega kauplemise lepingu sõlmimise kohta [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández tutvustas raportit ja soovitusi.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Clara Eugenia Aguilera García (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Gabriel Mato fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFDD nimel, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz ja Francisco José Millán Mon.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil ja Notis Marias.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.814.9.2017 protokollipunkt 8.6 ja 14.9.2017 protokollipunkt 8.7.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 608.828/OJJE).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Õigusteave - Privaatsuspoliitika