Index 
Jegyzőkönyv
PDF 344kWORD 94k
2017. szeptember 13., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Előirányzatok átcsoportosítása
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 6.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 7.Az Unió helyzete (vita)
 8.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 9.Szavazások órája
  
9.1.Az európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.2.Az akriloil-fentanil ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.3.Az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatai (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.4.Az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.5.A 4/2017. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezet (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.6.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.7.Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése ***I (szavazás)
  
9.8.A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése ***I (szavazás)
  
9.9.A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátuma ***I (szavazás)
  
9.10.Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás: A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények (szavazás)
  
9.11.A géntechnológiával módosított DAS-68416-4 számú szójabab (szavazás)
  
9.12.A Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatala (szavazás)
  
9.13.3/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetési forrásai; az ACER és SESAR2 létszámterve (szavazás)
  
9.14.Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (szavazás)
  
9.15.Az EU Latin-Amerikával fennálló politikai kapcsolatai (szavazás)
  
9.16.Korrupció és emberi jogok a harmadik országokban (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.A napirend módosítása
 14.Dízelbotrány: az EU környezetvédelmi, egészségügyi, fogyasztói jogi standardjainak megerősítése a tagállamok, köztük Németország és Ausztria közelmúltbeli intézkedéseivel kapcsolatosan (vita időszerű kérdésekről) (az eljárási szabályzat 153a. cikke)
 15.Az épületek tűzbiztonsága (vita)
 16.A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei ***I (vita)
 17.Az európai statisztikai program 2020-ig történő meghosszabbítása ***I (vita)
 18.Az európai kockázatitőke-alapok és az európai szociális vállalkozási alapok ***I (vita)
 19.Az Irma hurrikán (vita)
 20.Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv ***I (vita)
 21.Az Erasmus+ program jövője (vita)
 22.Az EU–Chile társulási megállapodás kereskedelmi pillérjének modernizálása – Az ökológiai termékek kereskedelméről szóló, EU–Chile közötti megállapodás *** – Az EU–Chile társulási megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) *** (vita)
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Kambodzsa és különösen Kem Sokha ügye (2017/2829(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo: Kambodzsa és különösen Kem Sokha ügye (B8-0506/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaruu, Soraya Post és David Martin, az S&D képviselőcsoport nevében: Kambodzsa és különösen Kem Sokha ügye (B8-0507/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Kostas Chrysogonos, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében: Kambodzsa és különösen Kem Sokha ügye (B8-0508/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében: Kambodzsa és különösen Kem Sokha ügye (B8-0509/2017);

—   Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis és Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében: Kambodzsa és különösen Kem Sokha ügye (B8-0510/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében: Kambodzsa és különösen Kem Sokha ügye (B8-0511/2017).

II.   Gabon: az ellenzék elnyomása (2017/2830(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi és Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében: Gabon: az ellenzék elnyomása (B8-0512/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Jo Leinen, az S&D képviselőcsoport nevében: Gabon: az ellenzék elnyomása (B8-0514/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez és Xabier Benito Ziluaga, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében: Gabon: az ellenzék elnyomása (B8-0515/2017);

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében: Gabon: az ellenzék elnyomása (B8-0520/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko és Ryszard Czarnecki, az ECR képviselőcsoport nevében: Gabon: az ellenzék elnyomása (B8-0522/2017);

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis és Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében: Gabon: az ellenzék elnyomása (B8-0524/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében: Gabon: az ellenzék elnyomása (B8-0526/2017).

III.   Laosz és különösen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong és Soukane Chaithad ügye (2017/2831(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon és Davor Škrlec, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo: Laosz és különösen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong és Soukane Chaithad ügye (B8-0513/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében: Laosz és különösen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong és Soukane Chaithad ügye (B8-0517/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná és Luke Ming Flanagan, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében: Laosz és különösen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong és Soukane Chaithad ügye (B8-0518/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében: Laosz és különösen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong és Soukane Chaithad ügye (B8-0519/2017);

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis és Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében: Laosz és különösen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong és Soukane Chaithad ügye (B8-0521/2017);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében: Laosz és különösen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong és Soukane Chaithad ügye (B8-0523/2017).

IV.   Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (2017/2838(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé; Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Judith Sargentini és Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo: Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (B8-0525/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében: Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (B8-0527/2017);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur és Kateřina Konečná, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében: Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (B8-0528/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében: Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (B8-0529/2017);

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis és Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében: Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (B8-0530/2017);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében: Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (B8-0531/2017).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottságz alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2016-os pénzügyi év - Európai Bizottság (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2016-os pénzügyi év - Európai Parlament (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2016-os pénzügyi év - Európai Tanács és Tanács (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2016-os pénzügyi év - Bíróság (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2016-os pénzügyi év - Számvevőszék (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2016-os pénzügyi év - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2016-os pénzügyi év - Régiók Bizottsága (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2016-os pénzügyi év - Európai ombudsman (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2016-os pénzügyi év - Európai adatvédelmi biztos (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

JURI, LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2016-os pénzügyi év - Európai Külügyi Szolgálat (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek: Az Európai Fejlesztési Alap éves beszámolója – 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2016-os pénzügyi év - Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL, ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2016-os pénzügyi év - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (OEDT) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai Környezetvédelmi Ügynökség (AEE) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészégvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

CULT

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os pénzügyi év – Európai Képzési Alapítvány (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (AESM) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év - Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os pénzügyi év – Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai GNSS Ügynökség (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PECH

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év - Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – EURATOM Ellátási Ügynökség (AA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

FEMM

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai Bankhatóság (ABE) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL, ECON

- Európai Bizottság: Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os pénzügyi év – Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (ORECE) (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, IMCO

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Jelentés az uniós ügynökségek 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év –Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER) (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Közös Vállalkozás - A légi közlekedés biztonsága (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, TRAN

- Európai Bizottság: Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Közös Vállalkozás – Aeronautika és környezetvédelem (Tiszta Égbolt) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, ITRE, TRAN

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Bioalapú Iparágak (BBI) (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, REGI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés (IMI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2016-os költségvetési év – Közös Vállalkozás – Üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia (FCH) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2016-os pénzügyi év - Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, TRAN

- Európai Bizottság: Az Európai Unió összevont éves beszámolója - 2016-os pénzügyi év - Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL Közös Vállalkozás) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Az Európai Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2016. évi mentesítéséről (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

- Javaslat a DEC 18/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-10/C/17. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


4. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az ombudsman INF 2/2017. számú előirányzat-átcsoportosításával szemben.

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az Európai Bizottság DEC 13/2017. számú előirányzat-átcsoportosításával szemben.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az Európai Parlament C1/2017. számú előirányzat-átcsoportosításával szemben.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az Európai Parlament C2/2017. számú előirányzat-átcsoportosításával szemben.


5. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 2074/2005/EK rendeletnek a valamely tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók által kifogott és az Unió területére harmadik országokon keresztül való szállítást követően behozott halászati termékek hatósági ellenőrzésének és az ezekre a termékekre vonatkozó egészségügyi bizonyítványminta meghatározásának tekintetében történő módosításáról (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - határidő: 2017. október 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az élelmiszerek akrilamid-tartalmának csökkentésével kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedések és referenciaszintek megállapításáról (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - határidő: 2017. október 25.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének az endokrin károsító tulajdonság meghatározását szolgáló tudományos kritériumok megállapítása tekintetében történő módosításáról (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - határidő: 2017. október 21.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az ólom, a higany, a melamin, valamint a dekokinát maximális szintje tekintetében történő módosításáról (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - határidő: 2017. november 22.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a villamos energia kiegyenlítő szabályozására vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - határidő: 2017. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság rendelete a szarvasfélék krónikus sorvadásos betegségével kapcsolatos észtországi, finnországi, lettországi, litvániai, lengyelországi és svédországi megfigyelési program tekintetében a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és III. mellékletének módosításáról, valamint a 2007/182/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - határidő: 2017. október 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az osztályozott termelési területeken kívül begyűjtött tüskésbőrűek tekintetében történő módosításáról (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - határidő: 2017. október 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az osztályozott termelési területeken kívül betakarított tüskésbőrűek tekintetében történő módosításáról (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - határidő: 2017. október 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2074/2005/EK rendelet III. mellékletének a bénulásos kagylóméreg (PSP) kimutatására irányuló módszer tekintetében történő módosításáról (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - határidő: 2017. október 21.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a hús szállítása közbeni hőmérsékleti feltételek tekintetében történő módosításáról (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - határidő: 2017. október 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - határidő: 2017. október 21.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., IV., VI., VII. és VIII. mellékletének módosításáról (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - határidő: 2017. november 29.)
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 7 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - határidő: 2017. október 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság határozata a 2010/670/EU bizottsági határozatnak a pályázati felhívások első fordulójából származó, ki nem fizetett bevételek felhasználása tekintetében történő módosításáról (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - határidő: 2017. október 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - határidő: 2017. november 30.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 4 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - határidő: 2017. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található Bacillus amyloliquefaciens FZB24 törzs, Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 törzs, agyagos faszén, diklórprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, hidrogén-peroxid, metaldehid, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinát és Urtica spp. szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - határidő: 2017. szeptember 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 12 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - határidő: 2017. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 15 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - határidő: 2017. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a 4,5-epoxi-dec-2(transz)-enal aromaanyag uniós listáról való törlése tekintetében történő módosításáról (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - határidő: 2017. augusztus 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 16 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - határidő: 2017. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az uniós ökocímkéről szóló 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - határidő: 2017. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság irányelve a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - határidő: 2017. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - határidő: 2017. október 19.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének az uniós referencialaboratóriumok jegyzéke tekintetében történő módosításáról (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - határidő: 2017. október 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista megállapításáról (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - határidő: 2017. október 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság irányelve az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - határidő: 2017. október 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a 2009/607/EK határozatnak a kemény burkolatokra vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességi időtartama tekintetében történő módosításáról (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - határidő: 2017. október 21.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


6. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a lófélékre vonatkozó, egész élettartamra szóló, egyedi azonosító okmányban szereplő, a lófélék fajtatiszta tenyészállataira kiállított származási igazolások tartalma és formátuma tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2004/39/EK és 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részesedést szerezni kívánó személyek által a befektetési vállalkozásokban tervezett befolyásolórészesedés-szerzés bejelentésébe foglalandó információk kimerítő jegyzékére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. július 11.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló (EU) 2016/1076 rendelet melléklettel való kiegészítéséről (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. július 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló (EU) 2016/1076 rendelet I. mellékletének módosításáról (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. július 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Északi-tengeren és az ICES IIa körzet uniós vizein bizonyos fajok tengerfenéki halászatában alkalmazandó visszadobási terv meghatározásáról szóló (EU) 2016/2250 felhatalmazáson alapuló rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 606/2009/EK rendelet egyes borászati eljárások tekintetében történő módosításáról (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az EN 16351 harmonizált szabvány szerinti keresztrétegelt fa termékek és az EN 14374 harmonizált szabvány szerinti szerkezeti furnérfa termékek tűzzel szembeni viselkedés tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EUeurópai parlamenti és tanácsi irányelv III.mellékletének a kijelző rendszerekben használt színátalakító fénykibocsátó diódákban (LED-ek) alkalmazott kadmiumra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumoknak az 528/2012/EU rendelet alapján történő megállapításáról (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek az olívaolaj-ágazatot és az étkezési olajbogyót termesztő ágazatot érintő támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 611/2014/EUfelhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU rendeletnek az egyes fedezett kötvényekre vonatkozó szavatolótőke-követelményekre alkalmazott mentesség tekintetében történő módosításáról (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a csomagmegbízások tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a rizságazatbeli engedélyekre vonatkozó értesítésekben szereplő információk jellege és típusa tekintetében történő módosításáról (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatandó, a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó innovatív intézkedések kiválasztására és irányítására vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 522/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 22.

utalva az illetékes bizottsághoz: REGI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a rendszeres internalizálók 2014/65/EU irányelv alkalmazásában meghatározott fogalmának pontosítása tekintetében történő módosításáról (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalányalapú egységköltségeknek és egyösszegű átalányoknak a tagállami kiadások Bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU)2015/2195 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 29.

utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a megterhelt és a meg nem terhelt eszközökkel kapcsolatos nyilvánosságra hozatalra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv VII. mellékletének felváltásáról (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1165 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a görögországi, spanyolországi és olaszországi őszibarack- és nektarintermelőknek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések tekintetében történő módosításáról (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 8.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 11.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében az illetékes bizottságok kérésére meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 2.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetlen irányítás keretébe tartozó forrásoknak az integrált tengerpolitika és a közös halászati politika célkitűzései közötti elosztása tekintetében történő módosításáról C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 12.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a bizonyos tengerfenéki fajoknak a délnyugati vizeken folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/2374 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról C(2017)04505 - 2017/2768(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. július 5.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében az illetékes bizottságok kérésére 1–3 hónappal meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2004/39/EK és 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részesedést szerezni kívánó személyek által a befektetési vállalkozásokban tervezett befolyásolórészesedés-szerzés bejelentésébe foglalandó információk kimerítő jegyzékére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. július 11., az illetékes bizottság kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a csomagmegbízások tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21., az illetékes bizottság kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a letelepedési jognak és a szolgáltatásnyújtás szabadságának a pénzforgalmi intézmények általi gyakorlásával kapcsolatban az illetékes hatóságok között folytatott együttműködésre és információcserére vonatkozó szabályozástechnikai standard tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 27., az illetékes bizottság kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő 2012. december 19-i 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


7. Az Unió helyzete (vita)

A Bizottság elnökének nyilatkozata: Az Unió helyzete (2017/2709(RSP))

Az elnök a vita bevezetéseként rövid nyilatkozatot tesz.

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Konstantinos Papadakis, független.

Felszólal: Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay és Martin Sonneborn.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Manfred Weber, aki kéri, hogy az Elnökség foglalkozzon Martin Sonneborn javaslataival (Az elnök pozitív választ ad), Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt és Marita Ulvskog.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar és Notis Marias.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker és Nikolaos Chountis.

Felszólal: Jean-Claude Juncker.

Felszólal: Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella és Manfred Weber.

A vitát berekesztik.


8. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy a GUE/NGL és Verts/ALE képviselőcsoportoktól, valamint több képviselőtől szavazásra bocsátásra irányuló kérelmet kapott az AFET bizottságnak a 2017. szeptember 11-i ülésen bejelentett, intézményközi tárgyalások megnyitására vonatkozó határozatáról (2017.9.11-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

A szavazásra holnap kerül sor.

Az elnök bejelenti, hogy sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be szavazásra bocsátásra irányuló kérelmet a 2017. szeptember 11-i ülésen bejelentett, intézményközi tárgyalások megnyitására irányuló többi határozattal kapcsolatosan (2017.9.11-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Az EMPL, ECON és ENVI bizottságok tehát meg tudták nyitni a tárgyalásokat az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidő lejártát követően.


9. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


9.1. Az európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és tagállamai és az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és a Szerb Köztársaság között az európai közös légtér (EKLT) létrehozásáról szóló többoldalú megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0332)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.2. Az akriloil-fentanil ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloil-fentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0333)


9.3. Az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatai (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatairól [2017/2025(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)334)


9.4. Az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Olaszországnak szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)335)

Felszólalások

A szavazás előtt:

Giovanni La Via (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése értelmében nyilatkozatot tesz.

A szavazás után:

Az elnök bejelenti, hogy a hétfői ülésszak kezdetekor tett kérésnek megfelelően (2017.9.11-i jegyzőkönyv, 2. pont ) ma levelet ír alá a Bizottság elnöke, Jean Claude Juncker számára, amelyben arra kéri őt, hogy találjon megoldást az Irma hurrikán által tönkretett Saint Martin sziget holland része számára nyújtandó esetleges pénzügyi segítségre.


9.5. A 4/2017. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezet (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 4/2017. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)336)


9.6. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Az Európai Parlament 2017. szeptember 13-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország kérelme – EGF/2017/002/FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)337)

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök


9.7. Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése ***I (szavazás)

Jelentés a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)338)

A szavazást követően felszólal Julie Girling (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


9.8. A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése ***I (szavazás)

Jelentés a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)339)

A szavazást követően felszólal Norbert Lins (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


9.9. A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátuma ***I (szavazás)

Jelentés a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)340)


9.10. Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás: A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények (szavazás)

Állásfoglalási indítvány Julie Girling által a(z) ECR képviselőcsoport nevében az eljárási szabályzat 105. cikke (3) bekezdésének megfelelően benyújtva a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről szóló 2017. június 2-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2017)03664 ; 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva


9.11. A géntechnológiával módosított DAS-68416-4 számú szójabab (szavazás)

Állásfoglalási indítvány Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis által az ENVI bizottság nevében az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően benyújtva a géntechnológiával módosított DAS-68416-4 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)341)


9.12. A Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatala (szavazás)

Állásfoglalási indítvány Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini és Sirpa Pietikäinen által az ENVI bizottság nevében az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően benyújtva a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételekre vonatkozó (EU) 2016/6 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló (EU) .../... bizottsági végrehajtási rendelettervezetről (D051561/01 ; 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)342)


9.13. 3/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetési forrásai; az ACER és SESAR2 létszámterve (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetéről: az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetési forrásainak növelése az ifjúsági munkanélküliségnek az Európai Unió egészében történő csökkentése érdekében, valamint az ACER decentralizált ügynökség és a SESAR2 közös vállalkozás személyzeti létszámtervének aktualizálása [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)343)


9.14. Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (szavazás)

Jelentés a fegyverkivitelről: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása [2017/2029(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)344)


9.15. Az EU Latin-Amerikával fennálló politikai kapcsolatai (szavazás)

Jelentés az EU Latin-Amerikával fenntartott politikai kapcsolatairól [2017/2027(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Javi López (A8-0268/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)345)

Felszólalások

Javi López (előadó)


9.16. Korrupció és emberi jogok a harmadik országokban (szavazás)

Jelentés a korrupcióról és az emberi jogokról a harmadik országokban [2017/2028(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)346)


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Cristian Dan Preda -jelentés - A8-0242/2017
Rupert Matthews, Jiří Pospíšil és Tomáš Zdechovský

Julie Girling -jelentés - A8-0258/2017
Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria és Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Norbert Lins -jelentés - A8-0262/2017
Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez és Clara Eugenia Aguilera García

Bodil Valero -jelentés - A8-0264/2017
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga és Janusz Korwin-Mikke

Javi López -jelentés - A8-0268/2017
Estefanía Torres Martínez és Tomáš Zdechovský

Petras Auštrevičius -jelentés - A8-0246/2017
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins és Norica Nicolai.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.25-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. A napirend módosítása

Az elnök, a képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően javasolja, hogy a szavazásra előirányzott időtartam miatt a holnapi ülés 8.30-kor, a szavazások órája pedig 11.30-kor kezdődjön.

A Parlament egyetért a javaslattal. A napirendet ennek megfelelően módosítják.


14. Dízelbotrány: az EU környezetvédelmi, egészségügyi, fogyasztói jogi standardjainak megerősítése a tagállamok, köztük Németország és Ausztria közelmúltbeli intézkedéseivel kapcsolatosan (vita időszerű kérdésekről) (az eljárási szabályzat 153a. cikke)

Dízelbotrány: az EU környezetvédelmi, egészségügyi, fogyasztói jogi standardjainak megerősítése a tagállamok, köztük Németország és Ausztria közelmúltbeli intézkedéseivel kapcsolatosan (2017/2835(RSP))

Az elnök jelzi, hogy e vita során sem kékkártyás kérdések feltételére, sem jelentkezés alapján történő felszólalásra nem kerül sor.

Felszólal: Ska Keller bevezeti a Verts/ALE képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper és Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.


15. Az épületek tűzbiztonsága (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az épületek tűzbiztonsága (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) és Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ivan Štefanec, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter Lundgren, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni és Marijana Petir.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Matti Maasikas és Elżbieta Bieńkowska.

A vitát berekesztik.


16. A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei ***I (vita)

Jelentés a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ádám Kósa (az EMPL bizottság véleményének előadója) és Keith Taylor (a TRAN bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Felszólal: Petra Kammerevert (a CULT bizottság véleményének előadója), Rosa Estaràs Ferragut (a FEMM bizottság véleményének előadója), Kostadinka Kuneva (a PETI bizottság véleményének előadója), Sabine Verheyen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Olga Sehnalová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneleen Van Bossuyt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi és Maria Grapini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Christos Stylianides és Morten Løkkegaard.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.14-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .


17. Az európai statisztikai program 2020-ig történő meghosszabbítása ***I (vita)

Jelentés az európai statisztikai programról (2013–2017) szóló 99/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a program 2018 és 2020 közötti időszakra való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Roberto Gualtieri előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Felszólal: Daniel Buda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Alfred Sant, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gabriel Mato, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Nikolaos Chountis és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Christos Stylianides és Roberto Gualtieri.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.14-i jegyzőkönyv, 8.9. pont .


18. Az európai kockázatitőke-alapok és az európai szociális vállalkozási alapok ***I (vita)

Jelentés az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Sirpa Pietikäinen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Theodor Dumitru Stolojan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andrea Cozzolino, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, és Jonás Fernández.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Gerolf Annemans, Alfred Sant és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Karmenu Vella és Sirpa Pietikäinen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.14-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .


19. Az Irma hurrikán (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az Irma hurrikán (2017/2839(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Lambert van Nistelrooij, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Louis-Joseph Manscour, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Maurice Ponga, és Agnes Jongerius, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Thierry Cornillet.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák és Gabriel Mato.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


20. Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslatáról az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, valamint a 676/2007/EK tanácsi rendelet és az 1342/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jens Gieseke, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ricardo Serrão Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Linnéa Engström, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Gabriel Mato, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére: Patrick O'Flynn, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García és Sander Loones.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Karmenu Vella és Ulrike Rodust.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.14-i jegyzőkönyv, 8.11. pont .


21. Az Erasmus+ program jövője (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000062/2017) felteszi: Petra Kammerevert, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az uniós Erasmus+ program jövője (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017)

Petra Kammerevert kifejti a kérdést.

Navracsics Tibor (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Silvia Costa, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Curzio Maltese, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: William (The Earl of) Dartmouth és José Inácio Faria.

Felszólal: Navracsics Tibor.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Petra Kammerevert, a CULT bizottság nevében, az Erasmus+ program jövőjéről (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.14-i jegyzőkönyv, 8.14. pont .


22. Az EU–Chile társulási megállapodás kereskedelmi pillérjének modernizálása – Az ökológiai termékek kereskedelméről szóló, EU–Chile közötti megállapodás *** – Az EU–Chile társulási megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) *** (vita)

Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz, Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett, az EU–Chile társulási megállapodás kereskedelmi pillérjének modernizálásáról szóló tárgyalásokra vonatkozó ajánlásáról [2017/2057(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Ajánlás az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között az ökológiai termékek kereskedelméről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández előterjeszti a jelentést és az ajánlásokat.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Clara Eugenia Aguilera García (az AGRI bizottság véleményének előadója), Gabriel Mato, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Francisco Assis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz és Francisco José Millán Mon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil és Notis Marias.

Felszólal: Cecilia Malmström és Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.14-i jegyzőkönyv, 8.8. pont , 2017.9.14-i jegyzőkönyv, 8.6. pont és 2017.9.14-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 608.828/OJJE).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat