Rodyklė 
Protokolas
PDF 335kWORD 95k
Trečiadienis, 2017 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Gauti dokumentai
 4.Asignavimų perkėlimas
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 7.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.2.Kontrolės priemonių taikymas akriloilfentaniliui * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.3.ES politiniai santykiai su Indija (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.4.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Italijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.5.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.7.ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ***I (balsavimas)
  9.8.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I (balsavimas)
  9.9.Vienoda leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams forma ***I (balsavimas)
  9.10.Prieštaravimas deleguotajam aktui: specialieji viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimai (balsavimas)
  9.11.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos DAS-68416-4 (balsavimas)
  9.12.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importas (balsavimas)
  9.13.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projektas: biudžeto ištekliai Jaunimo užimtumo iniciatyvai (JUI), agentūros ACER ir bendrosios įmonės SESAR2 etatų planai (balsavimas)
  9.14.Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (balsavimas)
  9.15.ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika (balsavimas)
  9.16.Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Darbotvarkės pakeitimas
 14.„Dieselgate“: ES aplinkos, sveikatos apsaugos, vartotojų teisių standartų gerinimas, atsižvelgiant į pastarojo meto valstybių narių, be kita ko, Vokietijos ir Austrijos, veiksmus (diskusija aktualia tema) (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)
 15.Pastatų priešgaisrinė sauga (diskusijos)
 16.Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai ***I (diskusijos)
 17.Europos statistikos programos pratęsimas iki 2020 m. ***I (diskusijos)
 18.Europos rizikos kapitalo fondai ir Europos socialinio verslumo fondai ***I (diskusijos)
 19.Uraganas „Irma“ (diskusijos)
 20.Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ***I (diskusijos)
 21.Programos „Erasmus+“ ateitis (diskusijos)
 22.ES ir Čilės asociacijos susitarimo prekybos skyriaus modernizavimas - ES ir Čilės susitarimas dėl prekybos ekologiškais produktais *** - ES ir Čilės asociacijos susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas) *** (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Kambodža: Kemo Sokhos atvejis (2017/2829(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu ir Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo – dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo (B8-0506/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir David Martin S&D frakcijos vardu – dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo (B8-0507/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardudėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo (B8-0508/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu – dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo (B8-0509/2017);

—   Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu – dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo (B8-0510/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu – dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo (B8-0511/2017).

II.   Gabonas: represijos prieš opoziciją (2017/2830(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu – dėl Gabono: represijos prieš opoziciją (B8-0512/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Jo Leinen S&D frakcijos vardu – dėl Gabono: represijos prieš opoziciją (B8-0514/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez ir Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Gabono: represijos prieš opoziciją (B8-0515/2017);

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Gabono: represijos prieš opoziciją (B8-0520/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl Gabono: represijos prieš opoziciją (B8-0522/2017);

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu – dėl Gabono: represijos prieš opoziciją (B8-0524/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu – dėl Gabono: represijos prieš opoziciją (B8-0526/2017).

III.   Laosas, visų pirma Somphone Phimmasone, Lod Thammavong ir Soukane Chaithado atvejai (2017/2831(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu ir Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo – dėl Laoso, visų pirma Somphone Phimmasone, Lod Thammavong ir Soukane Chaithado atvejų (B8-0513/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu – dėl Laoso, visų pirma Somphone Phimmasone, Lod Thammavong ir Soukane Chaithado atvejų (B8-0517/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Laoso, visų pirma Somphone Phimmasone, Lod Thammavong ir Soukane Chaithado atvejų (B8-0518/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu – dėl Laoso, visų pirma Somphone Phimmasone, Lod Thammavong ir Soukane Chaithado atvejų (B8-0519/2017);

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu – dėl Laoso, visų pirma Somphone Phimmasone, Lod Thammavong ir Soukane Chaithado atvejų (B8-0521/2017);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu – dėl Laoso, visų pirma Somphone Phimmasone, Lod Thammavong ir Soukane Chaithado atvejų (B8-0523/2017).

IV.   Mianmaras, ypač rohinjų padėtis (2017/2838(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé; Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Judith Sargentini ir Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu ir Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo – dėl Mianmaro, ypač dėl rohinjų padėties (B8-0525/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post ir Neena Gill, S&D frakcijos vardu, sur le Mianmaras, įskaitant rohinjų padėtį (B8-0527/2017);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur ir Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Mianmaro, ypač dėl rohinjų padėties (B8-0528/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu – dėl Mianmaro, ypač dėl rohinjų padėties (B8-0529/2017);

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu – dėl Mianmaro, ypač dėl rohinjų padėties (B8-0530/2017);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu – dėl Mianmaro, ypač dėl rohinjų padėties (B8-0531/2017).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Gauti dokumentai

Iš Tarybos ir Komisijos gauti šie dokumentai:

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Komisija (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Parlamentas (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Teisingumo Teismas (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Audito Rūmai (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Regionų komitetas (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos ombudsmenas (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

JURI, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos išorės veiksmų tarnyba (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams „2016m. Europos plėtros fondo metinės ataskaitos“ (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL, ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos aplinkos agentūra (EAA) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

CULT

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos vaistų agentūra (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (EUROJUSTAS) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos mokymo fondas (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos GNSS agentūra (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PECH

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Euratomo tiekimo agentūra (AA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

FEMM

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos bankininkystės institucija (EBI) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL, ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, IMCO

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Pranešimas „2016 finansinių metų Europos Sąjungos agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“ (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Bendroji įmonė. Saugi oro navigacija (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Biologinės pramonės sektoriai (BPS) (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2016 finansiniai metai. Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės (bendroji įmonė ECSEL) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Audito Rūmų specialiosios ataskaitos dėl 2016 m. budžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 18/2017. III skirsnis – Komisija (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr.V/AB-10/C/17. Audito Rūmai (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


4. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti Ombudsmeno asignavimų perkėlimui Nr. INF 2/2017.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimą Nr. DEC 13/2017.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Parlamento asignavimų perkėlimą Nr. C1/2017.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti Europos Parlamento asignavimų perkėlimui Nr. C2/2017.


5. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl žuvininkystės produktų, kurie, sužvejoti su valstybės narės vėliava plaukiojančių laivų, siunčiami į trečiąsias šalis ir iš ten įvežami į Sąjungą, oficialios kontrolės iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2074/2005 ir nustatoma šių produktų veterinarijos sertifikato forma (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos akrilamido pavojaus mažinimo priemonės ir akrilamido kiekio atskaitos lygiai (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 25 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 21 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios švino, gyvsidabrio, melamino ir dekoginato koncentracijos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB I priedas (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - Terminas: 2017 m. lapkričio 22 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 11 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl lėtinės elninių išsekimo ligos priežiūros programos Estijoje, Suomijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Švedijoje iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 I ir III priedai ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2007/182/EB (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl dygiaodžių, surinktų ne į klasifikaciją įtrauktose auginimo teritorijose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, III priedas (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 20 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl dygiaodžių, surinktų ne į klasifikaciją įtrauktose auginimo teritorijose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles, II priedas (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 20 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl paralyžiuojančių kiaukutinių nuodų nustatymo metodo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 2074/2005 III priedas (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 21 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo nuostatos dėl temperatūros sąlygų vežant mėsą (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 20 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo derinant prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 21 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo II, IV, VI, VII ir VIII priedai (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - Terminas: 2017 m. lapkričio 29 d.)
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 7-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos sprendimas, kuriuo dėl pajamų, neišmokėtų pirmuoju kvietimo teikti paraiškas etapu, panaudojimo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2010/670/ES (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011 (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - Terminas: 2017 m. lapkričio 30 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 4-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl Bacillus amyloliquefaciens (padermė FZB24), Bacillus amyloliquefaciens (padermė MBI 600), bentonito ir medžio anglių mišinio, dichlorpropo-P, etefono, etridiazolo, flonikamido, p-fluazifopo, vandenilio peroksido, metaldehido, penkonazolo, spinetoramo, tau-fluvalinato ir Urtica spp. didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - Terminas: 2017 m. rugsėjo 15 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 12-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 15-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kvapiosios medžiagos 4,5-epoksidek-2(trans)-enalio išbraukimo iš Sąjungos sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - Terminas: 2017 m. rugpjūčio 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo II priedas (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 11 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB nuostatos dėl su gynyba susijusių produktų sąrašo (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 11 d.)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių III priedas (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 19 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl ES etaloninių laboratorijų sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, VII priedas (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91 numatytas pramonės produktų sąrašas „Prodcom“ (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 15 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedas (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo dėl ekologinių kriterijų, taikomų suteikiant ES ekologinį ženklą kietosioms dangoms, galiojimo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/607/EB (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - Terminas: 2017 m. spalio 21 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


6. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1012 papildomas nuostatomis dėl grynaveislių veislinių arklinių šeimos gyvūnų zootechninių pažymėjimų, įtraukiamų į visą arklinių šeimos gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantį identifikavimo dokumentą, turinio ir formato (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB ir 2014/65/ES papildomos techniniais reguliavimo standartais dėl išsamaus informacijos, kurią siūlomi įsigyjantys asmenys turi įtraukti į pranešimą apie siūlomą investicinės įmonės kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimą, sąrašo (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. liepos 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pridedamas priedas prie Reglamento (ES) 2016/1076, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi ekonominės partnerystės susitarimai arba ketinama juos sudaryti (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. liepos 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) 2016/1076, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios priklauso Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupei, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimai, I priedas (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. liepos 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/2250, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai Šiaurės jūroje ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas, redakcijos tam tikromis kalbomis (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų vynininkystės metodų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 606/2009 (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamenaso dėl kryžmai sluoksniuotos medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN16351, ir sluoksninės lukštų medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN14374, klasifikavimo pagal degumą sąlygų neatliekant bandymų (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria kadmį leidžiama naudoti spalvą keičiančiuose vaizdavimo sistemų šviesos dioduose (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 611/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos programų (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl leidimo nuosavų lėšų reikalavimų netaikyti tam tikroms padengtosioms obligacijoms (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas nuostatomis dėl sudėtinių sandorių pavedimų (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 nuostatos dėl informacijos, kuri turi būti teikiama apie ryžių sektoriaus licencijas, pobūdžio ir tipo (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 522/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 nuostatos, susijusios su išsamiomis taisyklėmis dėl Europos regioninės plėtros fondo lėšomis remiamų novatoriškų veiksmų tvarios miestų plėtros srityje atrankos ir valdymo principų (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugpjūčio 22 d.

Perduota atsakingam komitetui: REGI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl termino „sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas“ apibrėžties tikslinimo Direktyvos 2014/65/ES taikymo tikslais iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565 (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugpjūčio 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2195, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugpjūčio 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas informacijos apie suvaržytą ir nesuvaržytą turtą atskleidimo techniniais reguliavimo standartais (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, VII priedas (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1217/2009, kuriuo sukuriamas žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas Europos Sąjungoje, I priedas (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1165, kiek tai susiję su išskirtinėmis laikinosios paramos persikų ir nektarinų augintojams priemonėmis Graikijoje, Ispanijoje ir Italijoje (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo dėl formalios kvalifikacijos įrodymų ir rengimo kursų pavadinimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB Vpriedas (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

Deleguotųjų aktų projektų, kuriems atsakingų komitetų prašymu pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 2 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tiesioginio valdymo lėšų paskirstymo integruotos jūrų politikos ir bendros žuvininkystės politikos tikslams iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 12 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2374, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas C(2017)04505 - 2017/2768(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. liepos 5 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

Deleguotųjų aktų projektai, kuriems atsakingo komiteto prašymu prieštaravimų pateikimo terminas pratęstas nuo 1 iki 3 mėnesių:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB ir 2014/65/ES papildomos techniniais reguliavimo standartais dėl išsamaus informacijos, kurią siūlomi įsigyjantys asmenys turi įtraukti į pranešimą apie siūlomą investicinės įmonės kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimą, sąrašo (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. liepos 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas nuostatomis dėl sudėtinių sandorių pavedimų (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kompetentingų institucijų bendradarbiavimu ir keitimusi informacija mokėjimo įstaigų naudojimosi įsisteigimo teise ir paslaugų teikimo laisve srityje (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 27 d.

perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 151/2013, kuriuo papildytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (C(2017)04408 – 2017/2759(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 30 d.

perduota atsakingam komitetui: ECON


7. Sąjungos padėtis (diskusijos)

Komisijos pirmininko pareiškimas: Sąjungos padėtis (2017/2709(RSP))

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą, pradėdamas diskusijas.

Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis.

Kalbėjo Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay ir Martin Sonneborn.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Manfred Weber, jis paprašė, kad Biuras apsvarstytų Martin Sonneborn kalbą (pirmininkė atsakė, kad tai bus padaryta), Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt ir Marita Ulvskog.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar ir Notis Marias.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker ir Nikolaos Chountis.

Kalbėjo Jean-Claude Juncker.

Kalbėjo: Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella ir Manfred Weber.

Diskusijos baigtos.


8. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas paskelbė, kad gavo GUE/NGL ir Verts/ALE frakcijų ir keleto Parlamento narių prašymą balsuoti dėl AFET komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas, apie kurias paskelbta 2017 m. rugsėjo 11 d., pirmadienio, protokole (2017 09 11 protokolo 10 punktas).

Balsavimas vyks rytoj.

Pirmininkas paskelbė, kad iš ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar kelių frakcijų negavo prašymo balsuoti dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kurias paskelbta 2017 m. rugsėjo 11 d., pirmadienio, protokole (2017 09 11 protokolo 10 punktas).

Taigi EMPL, ECON ir ENVI komitetai gali pradėti derybas, praėjus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje numatytam terminui.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos Respublikos, Juodkalnijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Rumunijos, Serbijos Respublikos ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove daugiašalio susitarimo dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0332)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.2. Kontrolės priemonių taikymas akriloilfentaniliui * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamidui (akriloilfentaniliui) projekto [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0333)


9.3. ES politiniai santykiai su Indija (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl ES politinių santykių su Indija [2017/2025(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)334)


9.4. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Italijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)335)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą:

Giovanni La Via (pranešėjas) padarė pareiškimą, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalimi.

Po balsavimo:

Pirmininkas paskelbė, kad pirmadienį pradedant sesiją gautas prašymas (2017 09 11 protokolo 2 punktas) ir šiandien jis pasirašys Komisijos pirmininkui Jean-Claude Juncker skirtą laišką, kuriame bus prašoma rasti sprendimą ir suteikti finansinę pagalbą uragano „Irma“ nusiaubtai Sen Marteno salos Nyderlandų daliai.


9.5. Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projekto, pridedamo prie pasiūlymo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Italijai [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)336)


9.6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)337)

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas


9.7. ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2017)338)

Po balsavimo Julie Girling (pranešėja) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


9.8. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2017)339)

Po balsavimo Norbert Lins (pranešėjas) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


9.9. Vienoda leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams forma ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1030/2002, nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)340)


9.10. Prieštaravimas deleguotajam aktui: specialieji viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį pateikė Julie Girling ECR frakcijos vardu, dėl 2017 m. birželio 2 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta


9.11. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos DAS-68416-4 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ir Valentinas Mazuronis ENVI komiteto vardu, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų DAS-68416-4, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (D051451 - 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)341)


9.12. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini ir Sirpa Pietikäinen ENVI komiteto vardu, dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 nuostatos dėl specialių Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimų po avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje (D051561/01 - 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)342)


9.13. Taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projektas: biudžeto ištekliai Jaunimo užimtumo iniciatyvai (JUI), agentūros ACER ir bendrosios įmonės SESAR2 etatų planai (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų Taisomojo biudžeto nr. 3/2017 projekto. kuriuo padidinami biudžeto ištekliai Jaunimo užimtumo iniciatyvai (JUI), kad toliau būtų mažinamas jaunimo nedarbas Europos Sąjungoje, ir atnaujinami decentralizuotos agentūros ACER ir bendrosios įmonės SESAR2 etatų planai [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)343)


9.14. Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas „Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“ [2017/2029(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)344)


9.15. ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika (balsavimas)

Pranešimas dėl ES politinių santykių su Lotynų Amerika [2017/2027(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Javi López (A8-0268/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)345)

Kalbėjo:

Javi López (pranešėjas).


9.16. Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse (balsavimas)

Pranešimas dėl korupcijos ir žmogaus teisių trečiosiose šalyse [2017/2028(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)346)


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Cristian Dan Preda - A8-0242/2017
Rupert Matthews, Jiří Pospíšil ir Tomáš Zdechovský

Pranešimas: Julie Girling - A8-0258/2017
Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria ir Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pranešimas: Norbert Lins - A8-0262/2017
Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez ir Clara Eugenia Aguilera García

Pranešimas: Bodil Valero - A8-0264/2017
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga ir Janusz Korwin-Mikke

Pranešimas: Javi López - A8-0268/2017
Estefanía Torres Martínez ir Tomáš Zdechovský

Pranešimas: Petras Auštrevičius - A8-0246/2017
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins ir Norica Nicolai.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.25 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Darbotvarkės pakeitimas

Pasikonsultavęs su frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė, atsižvelgiant į numatomą balsavimo trukmę, rytdienos posėdį pradėti 8.30 val., o balsavimą pradėti 11.30 val.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Darbotvarkė pakeista atitinkamai.


14. „Dieselgate“: ES aplinkos, sveikatos apsaugos, vartotojų teisių standartų gerinimas, atsižvelgiant į pastarojo meto valstybių narių, be kita ko, Vokietijos ir Austrijos, veiksmus (diskusija aktualia tema) (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)

„Dieselgate“: ES aplinkos, sveikatos apsaugos, vartotojų teisių standartų gerinimas, atsižvelgiant į pastarojo meto valstybių narių, be kita ko, Vokietijos ir Austrijos, veiksmus (2017/2835(RSP))

Pirmininkas nurodė, kad per šias diskusijas nebus nei mėlynosios kortelės klausimų, nei procedūros „prašau žodžio“.

Kalbėjo Ska Keller, pradėdama Verts/ALE pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo: Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.


15. Pastatų priešgaisrinė sauga (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pastatų priešgaisrinė sauga (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) ir Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Ivan Štefanec PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni ir Marijana Petir.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo: Matti Maasikas ir Elżbieta Bieńkowska.

Diskusijos baigtos.


16. Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Ádám Kósa (EMPL komiteto nuomonės referentas) ir Keith Taylor (TRAN komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: Petra Kammerevert (CULT komiteto nuomonės referentė), Rosa Estaràs Ferragut (FEMM komiteto nuomonės referentė), Kostadinka Kuneva (PETI komiteto nuomonės referentė), Sabine Verheyen PPE frakcijos vardu, Olga Sehnalová S&D frakcijos vardu, Anneleen Van Bossuyt ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi ir Maria Grapini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Morten Løkkegaard.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 14 protokolo 8.1 punktas


17. Europos statistikos programos pratęsimas iki 2020 m. ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos ir ji pratęsiama 2018–2020 m. [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Roberto Gualtieri pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: Daniel Buda PPE frakcijos vardu, Alfred Sant S&D frakcijos vardu, Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Gabriel Mato (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn) ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Nikolaos Chountis ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Roberto Gualtieri.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 14 protokolo 8.9 punktas


18. Europos rizikos kapitalo fondai ir Europos socialinio verslumo fondai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Sirpa Pietikäinen pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Theodor Dumitru Stolojan PPE frakcijos vardu, Andrea Cozzolino S&D frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn, Bernard Monot ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn) ir Jonás Fernández.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Gerolf Annemans, Alfred Sant ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Sirpa Pietikäinen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 14 protokolo 8.10 punktas


19. Uraganas „Irma“ (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Uraganas „Irma“ (2017/2839(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Louis-Joseph Manscour S&D frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Maurice Ponga ir Agnes Jongerius (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Thierry Cornillet).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák ir Gabriel Mato.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


20. Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės jūros demersinių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiamečio plano sudarymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 676/2007 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jens Gieseke PPE frakcijos vardu, Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu, ir Peter van Dalen ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Gabriel Mato (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Patrick O'Flynn), Patrick O'Flynn, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García ir Sander Loones.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Ulrike Rodust.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 14 protokolo 8.11 punktas


21. Programos „Erasmus+“ ateitis (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000062/2017), kurį pateikė Petra Kammerevert CULT komiteto vardu Komisijai: Programos "Erasmus+" ateitis (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017)

Petra Kammerevert pristatė klausimą.

Tibor Navracsics (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Silvia Costa S&D frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Curzio Maltese GUE/NGL frakcijos vardu, Patrick O'Flynn EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: William (The Earl of) Dartmouth ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Tibor Navracsics.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Petra Kammerevert CULT komiteto vardu dėl programos „Erasmus+“ ateities (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 14 protokolo 8.14 punktas


22. ES ir Čilės asociacijos susitarimo prekybos skyriaus modernizavimas - ES ir Čilės susitarimas dėl prekybos ekologiškais produktais *** - ES ir Čilės asociacijos susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas) *** (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo prekybos ramsčio modernizavimo [2017/2057(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimo dėl prekybos ekologiškais produktais sudarymo projekto [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, trečiojo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández pristatė savo pranešimą ir rekomendacijas.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Clara Eugenia Aguilera García (AGRI komiteto nuomonės referentė), Gabriel Mato PPE frakcijos vardu, Francisco Assis S&D frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFDD frakcijos vardu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz ir Francisco José Millán Mon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil ir Notis Marias.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 14 protokolo 8.8 punktas, 2017 09 14 protokolo 8.6 punktas ir 2017 09 14 protokolo 8.7 punktas


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 608.828/OJJE).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.50 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Teisinis pranešimas - Privatumo politika