Indekss 
Protokols
PDF 331kWORD 93k
Trešdiena, 2017. gada 13. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Apropriāciju pārvietojumi
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 7.Stāvoklis Savienībā (debates)
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Daudzpusējs nolīgums par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.2.Kontroles pasākumu piemērošana akriloilfentanilam * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.3.ES politiskās attiecības ar Indiju (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.4.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Itālijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.5.Budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projekts — pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.7.ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I (balsošana)
  9.8.Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I (balsošana)
  9.9.Vienota uzturēšanās atļauju forma trešo valstu pilsoņiem ***I (balsošana)
  9.10.Iebildums pret deleģēto aktu: īpašas sastāva un informācijas prasības, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem (balsošana)
  9.11.Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4 (balsošana)
  9.12.Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: barības un pārtikas imports, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā (balsošana)
  9.13.Budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projekts — līdzekļi Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai; ACER un SESAR2 štatu saraksti (balsošana)
  9.14.Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (balsošana)
  9.15.ES politiskās attiecības ar Latīņameriku (balsošana)
  9.16.Korupcija un cilvēktiesības trešās valstīs (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Izmaiņas darba kārtībā
 14."Dieselgate": ES vides, veselības un patērētāju tiesību standartu stiprināšana saistībā ar nesenajām dalībvalstu, tostarp Vācijas un Austrijas, darbībām (debates par aktuāliem jautājumiem) (Reglamenta 153.a pants)
 15.Ugunsdrošība ēkās (debates)
 16.Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības ***I (debates)
 17.Eiropas statistikas programmas pagarināšana līdz 2020. gadam ***I (debates)
 18.Eiropas riska kapitāla fondi un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi ***I (debates)
 19.Orkāns Irma (debates)
 20.Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (debates)
 21.Programmas "Erasmus+" nākotne (debates)
 22.ES un Čīles asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlāra modernizēšana - ES un Čīles nolīgums par bioloģisko produktu tirdzniecību *** - Protokols, kas pievienots ES un Čīles asociācijas nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta (2017/2829(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo – par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0506/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un David Martin S&D grupas vārdā – par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0507/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā – par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0508/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0509/2017);

—   Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā – par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0510/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā – par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0511/2017).

II.   Gabona: opozīcijas apspiešana (2017/2830(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā – par Gabonu: opozīcijas apspiešana (B8-0512/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Jo Leinen S&D grupas vārdā – par Gabonu: opozīcijas apspiešana (B8-0514/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā – par Gabonu: opozīcijas apspiešana (B8-0515/2017);

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā – par Gabonu: opozīcijas apspiešana (B8-0520/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā – par Gabonu: opozīcijas apspiešana (B8-0522/2017);

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā – par Gabonu: opozīcijas apspiešana (B8-0524/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā – par Gabonu: opozīcijas apspiešana (B8-0526/2017).

III.   Laosa, jo īpaši Somphone Phimmasone, Lod Thammavong un Soukane Chaithad lietas (2017/2831(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo – par Laosu, jo īpaši Somphone Phimmasone, Lod Thammavong un Soukane Chaithad lietām (B8-0513/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā – par Laosu, jo īpaši Somphone Phimmasone, Lod Thammavong un Soukane Chaithad lietām (B8-0517/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā – par Laosu, jo īpaši Somphone Phimmasone, Lod Thammavong un Soukane Chaithad lietām (B8-0518/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par Laosu, jo īpaši Somphone Phimmasone, Lod Thammavong un Soukane Chaithad lietām (B8-0519/2017);

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā – par Laosu, jo īpaši Somphone Phimmasone, Lod Thammavong un Soukane Chaithad lietām (B8-0521/2017);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā – par Laosu, jo īpaši Somphone Phimmasone, Lod Thammavong un Soukane Chaithad lietām (B8-0523/2017).

IV.   Mjanma, jo īpaši rohingu stāvoklis (2017/2838(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé; Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Judith Sargentini un Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo – par Mjanmu, jo īpaši rohingu stāvokli (B8-0525/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Neena Gill S&D grupas vārdā – par Mjanmu, jo īpaši rohingu stāvokli (B8-0527/2017);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur un Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā – par Mjanmu: rohingu stāvoklis (B8-0528/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par Mjanmu, jo īpaši rohingu stāvokli (B8-0529/2017);

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā – par Mjanmu, jo īpaši rohingu stāvokli (B8-0530/2017);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā – par Mjanmu, jo īpaši rohingu stāvokli (B8-0531/2017).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Komisija (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Parlaments (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropadome un Padome (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Tiesa (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Revīzijas palāta (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Reģionu komiteja (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Ombuds (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

JURI, LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Ārējās darbības dienests (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai "Eiropas attīstības fonda 2016. gada finanšu pārskati" (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Vides aģentūra (EEA) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

CULT

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības galīgie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PECH

- Eiropas Komisija — Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Euratom Apgādes aģentūra (AA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Europol) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

FEMM

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Banku iestāde (EBI) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ECON

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC) (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, IMCO

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbības rezultāti, finanšu pārvaldība un kontrole (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — ITER starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — SESAR kopuzņēmums (gaisa satiksmes drošība) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — kopuzņēmums "Clean Sky" (aeronautika un vide) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — kopuzņēmums BBI (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (IMI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis" (FCH) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — kopuzņēmums Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati — 2016. finanšu gads — Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai (kopuzņēmums ECSEL) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 18/2017 - III iedaļa - Komisija (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-10/C/17 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


4. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas ombuda apropriāciju pārvietojumu INF 2/2017.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 13/2017.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Parlamenta apropriāciju pārvietojumu C1/2017.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Parlamenta apropriāciju pārvietojumu C2/2017.


5. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz tādu zvejniecības produktu oficiālajām kontrolēm, kurus nozvejojuši dalībvalsts karoga kuģi un ieved Savienībā pēc pārvietošanas trešās valstīs, groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 un izveido minēto produktu veselības sertifikāta paraugu (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - termiņš: 2017. gada 18. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko nolūkā mazināt akrilamīda klātbūtni pārtikā nosaka mazinošus pasākumus un references līmeņus (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - termiņš: 2017. gada 25. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikumu, aprakstot zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - termiņš: 2017. gada 21. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem svina, dzīvsudraba, melamīna un dekokvināta daudzumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - termiņš: 2017. gada 22. novembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - termiņš: 2017. gada 11. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 I un III pielikumu groza attiecībā uz briežu dzimtas dzīvnieku hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības programmu Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā un Zviedrijā un atceļ Komisijas Lēmumu 2007/182/EK (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - termiņš: 2017. gada 18. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz ārpus klasificētiem ražošanas apgabaliem ievāktiem adatādaiņiem groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - termiņš: 2017. gada 20. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz adatādaiņiem, ko savāc ārpus klasificētām ražošanas teritorijām, groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - termiņš: 2017. gada 20. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Regulas (EK) Nr. 2074/2005 III pielikumu groza attiecībā uz paralītiskās gliemeņu indes (PSP) noteikšanas metodi (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - termiņš: 2017. gada 21. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz temperatūras apstākļiem gaļas pārvadāšanas laikā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikumu (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - termiņš: 2017. gada 20. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - termiņš: 2017. gada 21. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu II, IV, VI, VII un VIII pielikumu (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - termiņš: 2017. gada 29. novembris).
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 7. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - termiņš: 2017. gada 6. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas lēmums, ar ko Komisijas Lēmumu 2010/670/ES groza attiecībā uz to, kā izlietojami neizmaksātie ieņēmumi no pirmā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - termiņš: 2017. gada 6. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 īsteno attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - termiņš: 2017. gada 30. novembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 4. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - termiņš: 2017. gada 7. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz Bacillus amyloliquefaciens celma FZB24, Bacillus amyloliquefaciens celma MBI 600, mālotās kokogles, dihlorpropa-P, etefona, etridiazola, flonikamīda, fluazifopa-P, ūdeņraža peroksīda, metaldehīda, penkonazola, spinetorāma, taufluvalināta un Urtica spp. maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - termiņš: 2017. gada 15. septembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 12. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - termiņš: 2017. gada 7. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 15. starptautisko finanšu pārskatu standartu (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - termiņš: 2017. gada 7. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz aromatizējošās vielas 4,5-epoksidec-2-(trans)-enāla svītrošanu no Savienības saraksta groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - termiņš: 2017. gada 18. augusts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 16. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - termiņš: 2017. gada 7. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu II pielikumu (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - termiņš: 2017. gada 11. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/43/EK groza attiecībā uz tādu ražojumu sarakstu, kas saistīti ar aizsardzību (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - termiņš: 2017. gada 11. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas regula, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - termiņš: 2017. gada 19. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz Savienības references laboratoriju sarakstu groza VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - termiņš: 2017. gada 18. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - termiņš: 2017. gada 15. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas direktīva, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - termiņš: 2017. gada 18. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko Lēmumu 2009/607/EK groza attiecībā uz ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai cietajiem segumiem (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - termiņš: 2017. gada 21. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


6. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1012 attiecībā uz tādu zootehnisko sertifikātu saturu un formu, ko izsniedz zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem un ietver zirgu dzimtas dzīvnieka individuālajā pastāvīgajā identifikācijas dokumentā (C(2017)04565 – 2017/2785(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 13. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK un 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par izsmeļošu sarakstu ar informāciju, ko potenciālais līdzdalības ieguvējs iekļauj paziņojumā par plānotu būtiskas līdzdalības iegūšanu ieguldījumu brokeru sabiedrībā (C(2017)04644 – 2017/2782(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 11. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru pievieno pielikumu Regulai (EK) 2016/1076, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar kuriem izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (C(2017)04854 – 2017/2788(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 14. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) 2016/1076, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar kuriem izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (C(2017)04855 – 2017/2789(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 14. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar ko labo Deleģētās regulas (ES) 2016/2250, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Ziemeļjūrā un Savienības ūdeņos ICES IIa rajonā, atsevišķu valodu versijas (C(2017)04859 – 2017/2783(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 13. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz konkrētām vīndarības metodēm groza Regulu (EK) Nr. 606/2009 (C(2017)05329 – 2017/2812(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 21. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula par krusteniski līmētu koka izstrādājumu, uz kuriem attiecas saskaņotais standarts EN16351, un kārtaini līmētu būvkoku izstrādājumu, uz kuriem attiecas saskaņotais standarts EN14374, klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas attiecībā uz to ugunsdrošību (C(2017)05389 – 2017/2808(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 21. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai krāsu mainošās gaismas diodēs (LED), ko lieto displeju sistēmās (C(2017)05446 – 2017/2807(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 21. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012 nosaka zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (C(2017)05467 – 2017/2822(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 4 septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 611/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz atbalsta programmām olīveļļas un galda olīvu nozarē (C(2017)05516 – 2017/2805(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 21. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz atbrīvojumu no pašu kapitāla prasībām attiecībā uz konkrētām segtajām obligācijām (C(2017)05562 – 2017/2806(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 21. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz paketes rīkojumiem (C(2017)05611 – 2017/2809(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 21. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1237 groza attiecībā uz tās informācijas būtību un veidu, kas paziņojama saistībā ar licencēm rīsu nozarē (C(2017)05656 – 2017/2811(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 21. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 522/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1301/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par principiem, saskaņā ar kuriem atlasa un pārvalda no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstāmas darbības ilgtspējīgā pilsētattīstībā (C(2017)05716 – 2017/2813(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 22. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: REGI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/565 groza attiecībā uz sistemātisko internalizētāju definīcijas konkretizēšanu Direktīvas 2014/65/ES vajadzībām (C(2017)05812 – 2017/2814(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 28. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm (C(2017)05825 – 2017/2817(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 29. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informācijas atklāšanu attiecībā uz apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem (C(2017)05959 – 2017/2823(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 4. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētais lēmums, ar kuru aizstāj VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (C(2017)05963 – 2017/2821(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 4. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Padomes Regulu(EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā (C(2017)05968 – 2017/2824(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 4. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Komisijas Regulu (ES) 2017/1165 groza attiecībā uz pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumiem persiku un nektarīnu ražotājiem Grieķijā, Spānijā un Itālijā (C(2017)05993 – 2017/2844(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 8. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētais lēmums, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/36/EK Vpielikumu groza attiecībā uz kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem un apmācību kursu nosaukumiem (C(2017)06054 – 2017/2845(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 11. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

Deleģēto aktu projekti, kuru iebildumu izteikšanas termiņš pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma tika pagarināts:

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 2 jūniju.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 groza attiecībā uz tieši pārvaldīto līdzekļu sadalījumu integrētās jūrlietu politikas un kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 12 jūniju.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/2374, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 5. jūliju.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

Deleģēto aktu projekti, kuru termiņš pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma tika mainīts no 1 uz 3 mēnešiem:

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK un 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par izsmeļošu sarakstu ar informāciju, ko potenciālais līdzdalības ieguvējs iekļauj paziņojumā par plānotu būtiskas līdzdalības iegūšanu ieguldījumu brokeru sabiedrībā (C(2017)04644 – 2017/2782(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 11. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz paketes rīkojumiem (C(2017)05611 – 2017/2809(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 21. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm saistībā ar maksājumu iestāžu tiesībām veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t.i., 2017. gada 27. jūniju.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 151/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (C(2017)04408 – 2017/2759(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t.i., 2017. gada 30. jūniju.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON


7. Stāvoklis Savienībā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja paziņojums: Stāvoklis Savienībā (2017/2709(RSP)).

Sēdes vadītājs uzstājās ar īsu paziņojumu, ievadot debates.

Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Harald Vilimsky ENF grupas vārdā un Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay un Martin Sonneborn.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Manfred Weber, kurš pieprasīja, lai Prezidijs izskata Martin Sonneborn izteikumus (sēdes vadītāja atbildēja, ka tas tiks darīts), Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt un Marita Ulvskog.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar un Notis Marias.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker un Nikolaos Chountis.

Uzstājās Jean-Claude Juncker.

Uzstājās Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella un Manfred Weber.

Debates tika slēgtas.


8. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņēmis GUE/NGL un Verts/ALE grupas, kā arī vairāku deputātu pieprasījumu balsot attiecībā uz AFET komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, par kuru bija paziņots pirmdienas, 2017. gada 11. septembra, sēdes protokolā (11.9.2017. protokola 10. punkts).

Balsošana notiks rīt.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām nav saņēmis pieprasījumu attiecībā uz citiem lēmumiem sākt iestāžu sarunas, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2017. gada 11. septembra, sēdes protokolā (11.9.2017. protokola 10. punkts).

Līdz ar to pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām EMPL, ECON un ENVI komiteja varēja sākt sarunas.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Daudzpusējs nolīgums par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā* par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Roberts Zīle (A8-0260/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0332).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.2. Kontroles pasākumu piemērošana akriloilfentanilam * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Zinojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu N-(1-fenetilpiperidīn-4-il)-N-fenilakrilamīdam (akriloilfentanilam) [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Brice Hortefeux (A8-0284/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0333).


9.3. ES politiskās attiecības ar Indiju (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par ES politiskajām attiecībām ar Indiju [2017/2025(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)334).


9.4. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Itālijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Giovanni La Via (A8-0280/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)335).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas:

Giovanni La Via (referents) sniedza paziņojumu, pamatojoties uz Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pēc balsošanas:

priekšsēdētājs paziņoja, ka saskaņā ar pirmdien sesijas atsākšanas sēdē saņemto pieprasījumu (11.9.2017. protokola 2. punkts) viņš šodien parakstīs Komisijas priekšsēdētājam Jean-Claude Juncker adresētu vēstuli, aicinot viņu rast risinājumu, lai sniegtu finansiālu palīdzību orkāna Irma izpostītajai Senmartēna salas Nīderlandes daļai.


9.5. Budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projekts — pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Itālijai [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0281/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)336).


9.6. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)337).

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks


9.7. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK nolūkā saglabāt pašreizējo darbības jomas ierobežojumu attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavoties globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0258/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2017)338).

Uzstājās Julie Girling (referente) – pēc balsošanas, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


9.8. Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Norbert Lins (A8-0262/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2017)339).

Uzstājās Norbert Lins (referents) – pēc balsošanas, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


9.9. Vienota uzturēšanās atļauju forma trešo valstu pilsoņiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)340).


9.10. Iebildums pret deleģēto aktu: īpašas sastāva un informācijas prasības, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu iesniegusi Julie Girling ECR grupas vārdā, par Komisijas 2017. gada 2. jūnija deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


9.11. Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesnieguši Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen un Valentinas Mazuronis ENVI komitejas vārdā, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4, sastāv vai ir ražoti no tām (D051451 - 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)341.


9.12. Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: barības un pārtikas imports, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesnieguši Michèle Rivasi, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini un Sirpa Pietikäinen ENVI komitejas vārdā, par projektu Komisijas Īstenošanas regulai (ES) Nr. .../..., ar kuru groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/6, ar ko pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas (D051561/01 - 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)342).


9.13. Budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projekts — līdzekļi Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai; ACER un SESAR2 štatu saraksti (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projektu — līdzekļu palielinājums Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, lai turpinātu jauniešu bezdarba līmeņa samazināšanu visā Eiropas Savienībā, un decentralizētās aģentūras ACER un SESAR2 kopuzņēmuma štatu saraksta atjauninājums [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0282/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)343).


9.14. Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (balsošana)

Ziņojums par ieroču eksportu: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana [2017/2029(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Bodil Valero (A8-0264/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)344).


9.15. ES politiskās attiecības ar Latīņameriku (balsošana)

Ziņojums par ES politiskajām attiecībām ar Latīņameriku [2017/2027(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Javi López (A8-0268/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)345.

Uzstāšanās

Javi López (referents)


9.16. Korupcija un cilvēktiesības trešās valstīs (balsošana)

Ziņojums par korupciju un cilvēktiesībām trešās valstīs [2017/2028(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)346).


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Cristian Dan Preda ziņojums - A8-0242/2017
Rupert Matthews, Jiří Pospíšil un Tomáš Zdechovský

Julie Girling ziņojums - A8-0258/2017
Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria un Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Norbert Lins ziņojums - A8-0262/2017
Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez un Clara Eugenia Aguilera García

Bodil Valero ziņojums - A8-0264/2017
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga un Janusz Korwin-Mikke

Javi López ziņojums - A8-0268/2017
Estefanía Torres Martínez un Tomáš Zdechovský

Petras Auštrevičius ziņojums - A8-0246/2017
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins un Norica Nicolai


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.25 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Izmaiņas darba kārtībā

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja rītdienas sēdi sākt plkst. 8.30 un balsošanas laiku – plkst. 11.30, ņemot vērā paredzamo balsošanas ilgumu.

Parlaments piekrita šim ierosinājumam. Līdz ar to darba kārtība tika grozīta.


14. "Dieselgate": ES vides, veselības un patērētāju tiesību standartu stiprināšana saistībā ar nesenajām dalībvalstu, tostarp Vācijas un Austrijas, darbībām (debates par aktuāliem jautājumiem) (Reglamenta 153.a pants)

"Dieselgate": ES vides, veselības un patērētāju tiesību standartu stiprināšana saistībā ar nesenajām dalībvalstu, tostarp Vācijas un Austrijas, darbībām (2017/2835(RSP)).

Sēdes vadītājs norādīja, ka šajās debatēs nebūs nedz zilās kartītes jautājumu, nedz uzstāšanās pēc pieprasījuma.

Uzstājās Ska Keller, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi Verts/ALE grupa.

Uzstājās Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.


15. Ugunsdrošība ēkās (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ugunsdrošība ēkās (2017/2764(RSP)).

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) un Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Ivan Štefanec PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Peter Lundgren EFDD grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni un Marijana Petir.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Matti Maasikas un Elżbieta Bieńkowska.

Debates tika slēgtas.


16. Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017).

Morten Løkkegaard iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ádám Kósa (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs) un Keith Taylor (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās Petra Kammerevert (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Rosa Estaràs Ferragut (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Kostadinka Kuneva (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Sabine Verheyen PPE grupas vārdā, Olga Sehnalová S&D grupas vārdā, Anneleen Van Bossuyt ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi un Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Christos Stylianides un Morten Løkkegaard.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.9.2017. protokola 8.1. punkts.


17. Eiropas statistikas programmas pagarināšana līdz 2020. gadam ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 99/2013 par Eiropas statistikas programmu 2013.–2017. gadam, pagarinot to līdz 2018.–2020. gadam [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017).

Roberto Gualtieri iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās Daniel Buda PPE grupas vārdā, Alfred Sant S&D grupas vārdā, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Gabriel Mato, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Nikolaos Chountis un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Christos Stylianides un Roberto Gualtieri.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.9.2017. protokola 8.9. punkts.


18. Eiropas riska kapitāla fondi un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017).

Sirpa Pietikäinen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Theodor Dumitru Stolojan PPE grupas vārdā, Andrea Cozzolino S&D grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Bernard Monot ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, un Jonás Fernández.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Gerolf Annemans, Alfred Sant un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Karmenu Vella un Sirpa Pietikäinen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.9.2017. protokola 8.10. punkts.


19. Orkāns Irma (debates)

Komisijas paziņojums: Orkāns Irma (2017/2839(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Lambert van Nistelrooij PPE grupas vārdā, Louis-Joseph Manscour S&D grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā, Maurice Ponga, un Agnes Jongerius, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Thierry Cornillet.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák un Gabriel Mato.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


20. Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 676/2007 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Ulrike Rodust (A8-0263/2017).

Ulrike Rodust iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jens Gieseke PPE grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos S&D grupas vārdā un Peter van Dalen ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā, Gabriel Mato, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Patrick O'Flynn, Patrick O'Flynn, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García un Sander Loones.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Karmenu Vella un Ulrike Rodust.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.9.2017. protokola 8.11. punkts.


21. Programmas "Erasmus+" nākotne (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000062/2017) un kuru uzdeva Petra Kammerevert CULT komitejas vārdā Komisijai: Programmas Erasmus+ nākotne (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).

Petra Kammerevert izvērsa jautājumu.

Tibor Navracsics (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Silvia Costa S&D grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, Curzio Maltese GUE/NGL grupas vārdā, Patrick O'Flynn EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās William (The Earl of) Dartmouth un José Inácio Faria.

Uzstājās Tibor Navracsics.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Petra Kammerevert CULT komitejas vārdā - par programmas „Erasmus+” nākotni (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.9.2017. protokola 8.14. punkts.


22. ES un Čīles asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlāra modernizēšana - ES un Čīles nolīgums par bioloģisko produktu tirdzniecību *** - Protokols, kas pievienots ES un Čīles asociācijas nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un EĀDD attiecībā uz sarunām par ES un Čīles asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlāra modernizēšanu [2017/2057(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017).

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par bioloģisko produktu tirdzniecību [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017).

Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Trešo papildprotokolu, kas pievienots Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017).

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández iepazīstināja ar ziņojumu un ieteikumiem.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Clara Eugenia Aguilera García (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Gabriel Mato PPE grupas vārdā, Francisco Assis S&D grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth EFDD grupas vārdā, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz un Francisco José Millán Mon.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil un Notis Marias.

Uzstājās Cecilia Malmström un Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.9.2017. protokola 8.8. punkts, 14.9.2017. protokola 8.6. punkts un 14.9.2017. protokola 8.7. punkts.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 608.828/OJJE).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Juridisks paziņojums - Privātuma politika