Index 
Notulen
PDF 340kWORD 93k
Woensdag 13 september 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Ingekomen stukken
 4.Kredietoverschrijvingen
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 7.Toestand van de Unie (debat)
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 9.Stemmingen
  9.1.Multilaterale overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (CEAS) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.2.Het onderwerpen van acryloylfentanyl aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.3.De politieke betrekkingen van de EU met India (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.7.Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I (stemming)
  9.8.Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader ***I (stemming)
  9.9.Uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen ***I (stemming)
  9.10.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing (stemming)
  9.11.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde soja DAS- 68416-4 (stemming)
  9.12.Bezwaar op grond van artikel 106: invoer van diervoeders en levensmiddelen welke afkomstig of verzonden zijn uit Japan na het ongeval met de kerncentrale in Fukushima (stemming)
  9.13.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3: begrotingsmiddelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; personeelsformaties van ACER en SESAR2 (stemming)
  9.14.Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (stemming)
  9.15.De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika (stemming)
  9.16.Corruptie en mensenrechten in derde landen (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Wijziging van de agenda
 14.Dieselgate: verbetering van EU-normen op het gebied van milieu, gezondheid en consumentenrechten in verband met recente acties van lidstaten, waaronder Duitsland en Oostenrijk (actualiteitendebat) (Artikel 153 bis van het Reglement)
 15.Brandveiligheid in gebouwen (debat)
 16.Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten ***I (debat)
 17.Verlenging van het Europees statistisch programma tot 2020 ***I (debat)
 18.Europese durfkapitaalfondsen en Europese sociaalondernemerschapsfondsen ***I (debat)
 19.Orkaan Irma (debat)
 20.Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (debat)
 21.De toekomst van het Erasmus+-programma (debat)
 22.Modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili - Overeenkomst tussen de EU en Chili inzake de handel in biologische producten *** - Protocol bij de associatie-overeenkomst tussen de EU en Chili (toetreding van Kroatië) *** (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Cambodja, met name de zaak Kem Sokha (2017/2829(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, en Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, over Cambodja, met name de zaak Kem Sokha (B8-0506/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en David Martin, namens de S&D-Fractie, over Cambodja, met name de zaak Kem Sokha (B8-0507/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, over Cambodja, met name de zaak Kem Sokha (B8-0508/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over Cambodja, met name de zaak Kem Sokha (B8-0509/2017);

—   Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, over Cambodja, met name de zaak Kem Sokha (B8-0510/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, over Cambodja, met name de zaak Kem Sokha (B8-0511/2017).

II.   Gabon, onderdrukking van de oppositie (2017/2830(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, over Gabon, onderdrukking van de oppositie (B8-0512/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, over Gabon, onderdrukking van de oppositie (B8-0514/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez en Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie, over Gabon, onderdrukking van de oppositie (B8-0515/2017);

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie,over Gabon, onderdrukking van de oppositie (B8-0520/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over Gabon, onderdrukking van de oppositie (B8-0522/2017);

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, over Gabon, onderdrukking van de oppositie (B8-0524/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, over Gabon, onderdrukking van de oppositie (B8-0526/2017).

III.   Laos, met name de zaken Somphone Phimmasone, Lod Thammavong en Soukane Chaithad (2017/2831(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, en Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, over Laos, met name de zaken Somphone Phimmasone, Lod Thammavong en Soukane Chaithad (B8-0513/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, over Laos, met name de zaken Somphone Phimmasone, Lod Thammavong en Soukane Chaithad (B8-0517/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, over Laos, met name de zaken Somphone Phimmasone, Lod Thammavong en Soukane Chaithad (B8-0518/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over Laos, met name de zaken Somphone Phimmasone, Lod Thammavong en Soukane Chaithad (B8-0519/2017);

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, over Laos, met name de zaken Somphone Phimmasone, Lod Thammavong en Soukane Chaithad (B8-0521/2017);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, over Laos, met name de zaken Somphone Phimmasone, Lod Thammavong en Soukane Chaithad (B8-0523/2017).

IV.   Myanmar, met name de situatie van de Rohingya (2017/2838(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Judith Sargentini en Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, en Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, over Myanmar, met name de situatie van de Rohingya (B8-0525/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Neena Gill, namens de S&D-Fractie, over Myanmar, met name de situatie van de Rohingya (B8-0527/2017);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur en Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, over Myanmar, met name de situatie van de Rohingya (B8-0528/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over Myanmar, met name de situatie van de Rohingya (B8-0529/2017);

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, over Myanmar, met name de situatie van de Rohingya (B8-0530/2017);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, over Myanmar, met name de situatie van de Rohingya (B8-0531/2017).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europese Commissie (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Parlement (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europese Raad en Raad (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Hof van Justitie (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europese Rekenkamer (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Economisch en Sociaal Comité (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Comité van de Regio's (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europese Ombudsman (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

JURI, LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - begrotingsjaar 2016 - Europese Dienst voor extern optreden (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Rekenkamer - Jaarrekening van het Europees Ontwikkelingsfonds 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL, ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI, LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Milieuagentschap (EEA) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

CULT

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europese Stichting voor opleiding (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (AESM) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AFET, LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees GNSS-Agentschap (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PECH

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Voorzieningsagentschap van Euratom (AA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

FEMM

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europese Bankautoriteit (ABE) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ECON

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (AEAPP) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL, ECON

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ECON

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE, IMCO

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (EU-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese agentschappen voor het begrotingsjaar 2016: prestaties, financieel beheer en controle (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Internationale Organisatie voor fusie-energie (ITER) (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Gemeenschappelijke onderneming - luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Gezamenlijke onderneming - Luchtvaart en milieu (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Biogebaseerde industrieën (BBI) (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE, REGI

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Gemeenschappelijke onderneming "IMI" (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI, ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2016 - Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2016 (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 18/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-10/C/17 - Rekenkamer (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


4. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 2/2017 van de Ombudsman.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving DEC 13/2017 van de Europese Commissie.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten kredietoverschrijving C1/2017 van het Europees Parlement goed te keuren .

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving C2/2017 van het Europees Parlement.


5. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 wat betreft de officiële controles van visserijproducten die zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren en in de Unie zijn binnengebracht na via derde landen te zijn vervoerd, en tot vaststelling van een modelcertificaat voor die producten (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - termijn : 18 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van beperkende maatregelen en referentieniveaus ter beperking van de aanwezigheid van acrylamide in levensmiddelen (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - termijn : 25 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 met betrekking tot de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de bepaling van hormoonontregelende eigenschappen (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - termijn : 21 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI(artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten voor lood, kwik, melamine en decoquinaat (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - termijn : 22 november 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - termijn : 11 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en III bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een programma van toezicht op Chronic Wasting Disease (CWD) bij hertachtigen in Estland, Finland, Letland, Litouwen, Polen en Zweden en tot intrekking van Beschikking 2007/182/EG van de Commissie (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - termijn : 18 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong wat buiten de ingedeelde productiegebieden verzamelde stekelhuidigen betreft (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - termijn : 20 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, wat buiten de ingedeelde productiegebieden verzamelde stekelhuidigen betreft (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - termijn : 20 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 2074/2005 wat de detectiemethode voor paralytic shellfish poison (PSP) betreft (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - termijn : 21 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat de temperatuur tijdens het vervoer van vlees betreft (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - termijn : 20 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - termijn : 21 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, IV, VI, VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - termijn : 29 november 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 7 betreft (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - termijn : 6 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Besluit 2010/670/EU van de Commissie wat betreft het gebruik van niet-uitbetaalde inkomsten uit de eerste ronde van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - termijn : 6 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de bepaling van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van zware bedrijfsvoertuigen betreft, en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 582/2011 van de Commissie (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - termijn : 30 november 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 betreft (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - termijn : 7 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600, met klei gemengde houtskool, dichloorprop-P, ethefon, etridiazool, flonicamid, fluazifop-P, metaldehyde, penconazool, waterstofperoxide, spinetoram, tau-fluvalinaat en Urtica spp. in of op bepaalde producten (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - termijn : 15 september 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 12 betreft (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - termijn : 7 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard 15 betreft (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - termijn : 7 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen van de aromastof 4,5-epoxydec-2(trans)-enal uit de EU-lijst (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - termijn : 18 augustus 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard 16 betreft (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - termijn : 7 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de EU-milieukeur (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - termijn : 11 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - termijn : 11 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - termijn : 19 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, wat de lijst van referentielaboratoria van de Europese Unie betreft (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - termijn : 18 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot opstelling van de "Prodcom-lijst" van industriële producten overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - termijn : 15 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - termijn : 18 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Beschikking 2009/607/EG betreffende de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor harde vloer- en wandbekledingen (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - termijn : 21 oktober 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI


6. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de inhoud en vorm van zoötechnische certificaten die worden afgegeven voor raszuivere fokpaarden en -ezels, vervat in een uniek, levenslang geldig identificatiedocument voor paardachtigen (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van de Richtlijnen 2004/39/EG en 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende een uitputtende lijst van informatie die kandidaat-verwervers in de kennisgeving van een voorgenomen verwerving van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsonderneming moeten opnemen (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 11 juli 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot toevoeging van een bijlage aan Verordening (EU) 2016/1076 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2017

verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EU) 2016/1076 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2017

verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2250 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee en de wateren van de Unie van ICES-sector IIa (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2017

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 606/2009 wat bepaalde oenologische procedés betreft (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van kruiselings gelamelleerde houtproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN16351, en gelamelleerde fineerhoutproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN14374, met betrekking tot hun materiaalgedrag bij brand (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van wetenschap en techniek, van bijlageIII bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmium in lichtdioden (leds) met kleuromzetting voor gebruik in beeldweergavesystemen (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het identificeren van hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 september 2017

verwezen naar ten principale: ENVI, IMCO (art54) (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 611/2014 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de programma's ter ondersteuning van de sector olijfolie en tafelolijven (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de ontheffing van eigenvermogensvereisten voor bepaalde gedekte obligaties (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten wat pakketorders betreft (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 wat betreft de aard en de soort van voor certificaten in de rijstsector te verstrekken informatie (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 522/2014 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van de gedetailleerde regels met betrekking tot de beginselen voor de selectie en het beheer van innovatieve acties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling die ondersteund moeten worden door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 augustus 2017

verwezen naar ten principale: REGI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 wat betreft de specificatie van de definitie van beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling voor de toepassing van Richtlijn 2014/65/EU (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 augustus 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 augustus 2017

verwezen naar ten principale: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 4 september 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerd besluit van de Commissie ter vervanging van bijlage VII bij Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van één Europese spoorwegruimte (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 september 2017

verwezen naar ten principale: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Unie (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 september 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1165 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van perziken en nectarines in Griekenland, Spanje en Italië (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 september 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerd Besluit van de Commissie tot wijziging van bijlageV bij Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot beroepstitels en benamingen van opleidingen (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 september 2017

verwezen naar ten principale: IMCO

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd op verzoek van de bevoegde commissies:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verdeling van de middelen onder direct beheer over de doelstellingen van het geïntegreerd maritiem beleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 juni 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2374 van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 juli 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar ten principale: PECH

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is gewijzigd van 1 naar 3 maanden op verzoek van de bevoegde commissie:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van de Richtlijnen 2004/39/EG en 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende een uitputtende lijst van informatie die kandidaat-verwervers in de kennisgeving van een voorgenomen verwerving van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsonderneming moeten opnemen (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 juli 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten wat pakketorders betreft (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen voor de samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen bevoegde autoriteiten met betrekking tot de uitoefening van het recht van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 juni 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 juni 2017

verwezen naar ten principale: ECON


7. Toestand van de Unie (debat)

Verklaring van de voorzitter van de Commissie: Toestand van de Unie (2017/2709(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, en Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay en Martin Sonneborn.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, die het Bureau verzoekt zich te buigen over de woorden van Martin Sonneborn (de Voorzitter antwoordt dat dit zal gebeuren), Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt en Marita Ulvskog.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar en Notis Marias.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker en Nikolaos Chountis.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker.

Het woord wordt gevoerd door Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella en Manfred Weber.

Het debat wordt gesloten.


8. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij van de fracties GUE/NGL en Verts/ALE alsook van een aantal parlementsleden een verzoek heeft ontvangen om het besluit van de Commissie AFET om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van maandag 11 september 2017 (punt 10 van de notulen van 11.9.2017) in stemming te brengen

De stemming vindt morgen plaats.

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, om de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 11 september 2017 (punt 10 van de notulen van 11.9.2017) in stemming te brengen.

De Commissies EMPL, ECON en ENVI konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de in artikel 69 quater, lid 2, bedoelde termijn.


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. Multilaterale overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (CEAS) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo betreffende de totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte (ECAA) [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0332)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.2. Het onderwerpen van acryloylfentanyl aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl) aan controlemaatregelen [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0333)


9.3. De politieke betrekkingen van de EU met India (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de politieke betrekkingen van de EU met India [2017/2025(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)334)


9.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Italië [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)335)

Sprekers:

Vóór de stemming:

Giovanni La Via (rapporteur) legt vóór de stemming een verklaring af krachtens artikel 150, lid 4, van het Reglement.

Na de stemming:

De Voorzitter deelt na de stemming mee dat hij ingevolge een verzoek dat maandag bij de opening van de vergadering is ingediend (punt 2 van de notulen van 11.9.2017) vandaag een brief aan de voorzittter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, zal ondertekenen om hem te vragen een oplossing te vinden voor het verstrekken van financiële steun aan het Nederlandse deel van Sint-Maarten, dat verwoest is door de orkaan Irma.


9.5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Italië [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)336)


9.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland - EGF/2017/002 FI Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)337)

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter


9.7. Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I (stemming)

Verslag over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2017)338)

Het woord wordt gevoerd door Julie Girling (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


9.8. Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2017)339)

Het woord wordt gevoerd door Norbert Lins (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


9.9. Uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)340)


9.10. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, door Julie Girling, namens de ECR-Fractie, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 2 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


9.11. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde soja DAS- 68416-4 (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis, namens de Commissie ENVI, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-68416-4, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)341)


9.12. Bezwaar op grond van artikel 106: invoer van diervoeders en levensmiddelen welke afkomstig of verzonden zijn uit Japan na het ongeval met de kerncentrale in Fukushima (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini en Sirpa Pietikäinen, namens de Commissie ENVI, over het ontwerp van Uitvoeringsverordening (EU) .../... van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 van de Commissie wat betreft diervoeders en levensmiddelen die vallen onder bijzondere voorwaarden voor de invoer van diervoeders en levensmiddelen welke afkomstig of verzonden zijn uit Japan na het ongeval met de kerncentrale in Fukushima (D051561/01 ; 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)342)


9.13. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3: begrotingsmiddelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; personeelsformaties van ACER en SESAR2 (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 om de begrotingsmiddelen voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te verhogen en de jongerenwerkloosheid in de Europese Unie verder terug te dringen, alsmede om de personeelsformaties van het gedecentraliseerde agentschap ACER en de gemeenschappelijke onderneming SESAR2 te actualiseren [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)343)


9.14. Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (stemming)

Verslag over wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB [2017/2029(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)344)


9.15. De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika (stemming)

Verslag over de politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika [2017/2027(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Javi López (A8-0268/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)345)

Het woord werd gevoerd door:

Javi López (rapporteur)


9.16. Corruptie en mensenrechten in derde landen (stemming)

Verslag over corruptie en het effect op de mensenrechten in derde landen [2017/2028(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)346)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Cristian Dan Preda - A8-0242/2017
Rupert Matthews, Jiří Pospíšil en Tomáš Zdechovský

Verslag Julie Girling - A8-0258/2017
Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria en Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Verslag Norbert Lins - A8-0262/2017
Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez en Clara Eugenia Aguilera García

Verslag Bodil Valero - A8-0264/2017
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga en Janusz Korwin-Mikke

Verslag Javi López - A8-0268/2017
Estefanía Torres Martínez en Tomáš Zdechovský

Verslag Petras Auštrevičius - A8-0246/2017
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins en Norica Nicolai.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.25 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Wijziging van de agenda

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor om, gezien de geplande duur van de stemmingen, morgen om 8.30 uur te starten met de vergadering en om 11:30 uur met de stemmingen te beginnen.

Het Parlement stemt met dit voorstel in en de agenda wordt aldus gewijzigd.


14. Dieselgate: verbetering van EU-normen op het gebied van milieu, gezondheid en consumentenrechten in verband met recente acties van lidstaten, waaronder Duitsland en Oostenrijk (actualiteitendebat) (Artikel 153 bis van het Reglement)

Dieselgate: verbetering van EU-normen op het gebied van milieu, gezondheid en consumentenrechten in verband met recente acties van lidstaten, waaronder Duitsland en Oostenrijk (2017/2835(RSP))

De Voorzitter merkt op dat er in dit debat geen “blauwe kaart”-vragen zullen zijn noch een “catch-the-eye”-procedure.

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller om het door de Verts/ALE-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.


15. Brandveiligheid in gebouwen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Brandveiligheid in gebouwen (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) en Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni en Marijana Petir.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Matti Maasikas en Elżbieta Bieńkowska.

Het debat wordt gesloten.


16. Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL) en Keith Taylor (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Petra Kammerevert (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Rosa Estaràs Ferragut (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Kostadinka Kuneva (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Sabine Verheyen, namens de PPE-Fractie, Olga Sehnalová, namens de S&D-Fractie, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi en Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Morten Løkkegaard.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 14.9.2017.


17. Verlenging van het Europees statistisch programma tot 2020 ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2018-2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Roberto Gualtieri leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Daniel Buda, namens de PPE-Fractie, Alfred Sant, namens de S&D-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Gabriel Mato, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Nikolaos Chountis en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Roberto Gualtieri.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 14.9.2017.


18. Europese durfkapitaalfondsen en Europese sociaalondernemerschapsfondsen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Sirpa Pietikäinen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Theodor Dumitru Stolojan, namens de PPE-Fractie, Andrea Cozzolino, namens de S&D-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en Jonás Fernández.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gerolf Annemans, Alfred Sant en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Sirpa Pietikäinen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 14.9.2017.


19. Orkaan Irma (debat)

Verklaring van de Commissie: Orkaan Irma (2017/2839(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie, Louis-Joseph Manscour, namens de S&D-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Maurice Ponga, en Agnes Jongerius, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Thierry Cornillet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák en Gabriel Mato.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.


20. Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) nr. 1342/2008 van de Raad [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, en Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Gabriel Mato, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Patrick O'Flynn, Patrick O'Flynn, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García en Sander Loones.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Ulrike Rodust.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 14.9.2017.


21. De toekomst van het Erasmus+-programma (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000062/2017) van Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: De toekomst van het programma Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017)

Petra Kammerevert licht de vraag toe.

Tibor Navracsics (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door William (The Earl of) Dartmouth en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, over de toekomst van het programma Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 14.9.2017.


22. Modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili - Overeenkomst tussen de EU en Chili inzake de handel in biologische producten *** - Protocol bij de associatie-overeenkomst tussen de EU en Chili (toetreding van Kroatië) *** (debat)

Verslag over de aanbevelingen aan de Raad, de Commissie en de EDEO voor de onderhandelingen over de modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili [2017/2057(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullende protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández leidt het verslag en de aanbevelingen in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Clara Eugenia Aguilera García (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz en Francisco José Millán Mon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 14.9.2017, punt 8.6 van de notulen van 14.9.2017 en punt 8.7 van de notulen van 14.9.2017.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 608.828/OJJE).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Juridische mededeling - Privacybeleid