Indeks 
Protokół
PDF 344kWORD 94k
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Składanie dokumentów
 4.Przesunięcie środków
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Stan Unii (debata)
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 9.Głosowanie
  9.1.Umowa wielostronna w sprawie ustanowienia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.2.Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.3.Stosunki polityczne UE z Indiami (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.4.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.5.Projekt budżetu korygującego nr 4/2017 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.6.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.7.Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I (głosowanie)
  9.8.Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I (głosowanie)
  9.9.Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich ***I (głosowanie)
  9.10.Sprzeciw wobec aktu delegowanego: szczegółowe wymogi dotyczące składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę w celu kontroli masy ciała (głosowanie)
  9.11.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja DAS-68416-4 (głosowanie)
  9.12.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: przywóz pasz i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (głosowanie)
  9.13.Projekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2 (głosowanie)
  9.14.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (głosowanie)
  9.15.Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (głosowanie)
  9.16.Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Zmiana porządku obrad
 14.Afera dieslowska: wzmocnienie unijnych standardów w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia i praw konsumentów w związku z niedawnymi działaniami państw członkowskich, w tym Niemiec i Austrii (debata na aktualny temat) (art. 153a Regulaminu)
 15.Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach (debata)
 16.Wymogi dostępności produktów i usług ***I (debata)
 17.Przedłużenie Europejskiego programu statystycznego do roku 2020 ***I (debata)
 18.Europejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej ***I (debata)
 19.Huragan Irma (debata)
 20.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (debata)
 21.Przyszłość programu Erasmus+ (debata)
 22.Modernizacja filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile - Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile dotycząca handlu produktami ekologicznymi *** - Protokół do układu stowarzyszeniowego UE-Chile (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE) *** (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Kambodża, w szczególności sprawa Kema Sokhy (2017/2829(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon (w imieniu grupy politycznej Verts/ALE) oraz Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w sprawie Kambodży, w szczególności sprawa Kema Sokhy (B8-0506/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i David Martin (w imieniu grupy S&D) w sprawie Kambodży, w szczególności sprawa Kema Sokhy (B8-0507/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos (w imieniu grupy politycznej GUE/NGL) w sprawie Kambodży, w szczególności sprawa Kema Sokhy (B8-0508/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil i Jana Žitňanská (w imieniu grupy ECR) w sprawie Kambodży, w szczególności sprawa Kema Sokhy (B8-0509/2017);

—   Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis i Filiz Hyusmenova (w imieniu grupy politycznej ALDE) w sprawie Kambodży, w szczególności sprawa Kema Sokhy (B8-0510/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (w imieniu grupy politycznej PPE) w sprawie Kambodży, w szczególności w sprawie Kema Sokhy (B8-0511/2017).

II.   Gabon: represje wobec opozycji (2017/2830(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi i Piernicola Pedicini (w imieniu grupy EFDD) w sprawie Gabonu: represje wobec opozycji (B8-0512/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Jo Leinen (w imieniu grupy S&D) w sprawie Gabonu: represje wobec opozycji (B8-0514/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez i Xabier Benito Ziluaga (w imieniu grupy politycznej GUE/NGL) w sprawie Gabonu: represje wobec opozycji (B8-0515/2017);

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Jordi Solé (w imieniu grupy politycznej Verts/ALE) w sprawie Gabonu: represje wobec opozycji (B8-0520/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko i Ryszard Czarnecki (w imieniu grupy ECR) w sprawie Gabonu: represje wobec opozycji (B8-0522/2017);

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis i Filiz Hyusmenova (w imieniu grupy politycznej ALDE) w sprawie Gabonu: represje wobec opozycji (B8-0524/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (w imieniu grupy politycznej PPE) w sprawie Gabonu: represje wobec opozycji (B8-0526/2017).

III.   Laos, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (2017/2831(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon i Davor Škrlec (w imieniu grupy politycznej Verts/ALE) i Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w sprawie Laosu, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (B8-0513/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post (w imieniu grupy S&D) w sprawie Laosu, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (B8-0517/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná i Luke Ming Flanagan (w imieniu grupy politycznej GUE/NGL) w sprawie Laosu, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (B8-0518/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Jana Žitňanská (w imieniu grupy ECR) w sprawie Laosu, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (B8-0519/2017);

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis i Filiz Hyusmenova (w imieniu grupy politycznej ALDE) w sprawie Laosu, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (B8-0521/2017);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (w imieniu grupy politycznej PPE) w sprawie Laosu, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (B8-0523/2017).

IV.   Mjanma, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (2017/2838(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé; Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Judith Sargentini i Michel Reimon (w imieniu grupy politycznej Verts/ALE) oraz Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w sprawie Mjanmy, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (B8-0525/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post i Neena Gill (w imieniu grupy S&D) w sprawie Mjanmy, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (B8-0527/2017);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur i Kateřina Konečná (w imieniu grupy politycznej GUE/NGL) w sprawie Mjanmy, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (B8-0528/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki i Jana Žitňanská (w imieniu grupy ECR) w sprawie Mjanmy, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (B8-0529/2017);

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis i Filiz Hyusmenova (w imieniu grupy politycznej ALDE) w sprawie Mjanmy, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (B8-0530/2017);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (w imieniu grupy politycznej PPE) w sprawie Mjanmy, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (B8-0531/2017).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Komisja Europejska (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Parlament Europejski (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Rada Europejska i Rada (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Trybunał Obrachunkowy (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Komitet Regionów (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

JURI, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego: Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (OEDT) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja Ochrony Środowiska (AEE) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

CULT

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja Leków (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (AESM) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska – Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PECH

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejska Agencja Chemikaliów (AEPC) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Agencja Dostaw Euratomu (AA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

FEMM

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ABE) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (AEAPP) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ECON

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, IMCO

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Wspólne przedsięwzięcie - Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Wspólne przedsięwzięcie - Lotnictwo i środowisko (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 - Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji Europejskiej za rok 2016 (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2017 - Sekcja III - Komisja (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-10/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


4. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do przesunięcia środków Rzecznika Praw Obywatelskich INF 2/2017.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 13/2017.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków Parlamentu Europejskiego C1/2017.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do przesunięcia środków Parlamentu Europejskiego C2/2017.


5. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do urzędowych kontroli produktów rybołówstwa złowionych przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego i wprowadzanych do Unii po przekazaniu w państwach trzecich oraz ustanawiające wzór świadectwa zdrowia dla tych produktów (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - termin: 18 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - termin: 25 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - termin: 21 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości ołowiu, rtęci, melaminy i dekokwinatu (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - termin: 22 listopada 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - termin: 11 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do programu nadzoru nad przewlekłą chorobą wyniszczającą u jeleniowatych w Estonii, Finlandii, na Litwie, Łotwie, w Polsce i Szwecji oraz uchylające decyzję Komisji 2007/182/WE (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - termin: 18 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego w zakresie szkarłupni odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - termin: 20 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi w zakresie szkarłupni odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - termin: 20 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do metody wykrywania toksyny paralitycznej (PSP) (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - termin: 21 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do warunków dotyczących temperatury podczas transportu mięsa (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - termin: 20 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - termin: 21 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - termin: 29 listopada 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 7 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - termin: 6 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję Komisji 2010/670/UE w odniesieniu do rozdziału niewydatkowanych dochodów z pierwszej rundy zaproszeń do składania wniosków (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - termin: 6 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do określania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie i zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - termin: 30 listopada 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - termin: 7 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości Bacillus amyloliquefaciens szczep FZB24, Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI 600, glinowanego węgla aktywnego, dichlorpropu-P, etefonu, etridiazolu, flonikamidu, fluazifopu-P, nadtlenku wodoru, metaldehydu, penkonazolu, spinetoramu, tau-fluwalinatu i Urtica spp. w określonych produktach lub na ich powierzchni (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - termin: 15 września 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 12 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - termin: 7 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - termin: 7 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu substancji aromatycznej 4,5-epoksydec-2(trans)-enal (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - termin: 18 sierpnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - termin: 7 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 w sprawie oznakowania ekologicznego UE (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - termin: 11 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - termin: 11 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - termin: 19 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, w odniesieniu do wykazu unijnych laboratoriów referencyjnych (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - termin: 18 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Projekt rozporządzenia Komisji ustanawiającego „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - termin: 15 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - termin: 18 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję Komisji 2009/607/WE ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - termin: 21 października 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


6. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do treści i formatu świadectw zootechnicznych wydawanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych, umieszczanych w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym zwierząt z rodziny koniowatych (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 lipca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) dodające załącznik do rozporządzenia (UE) 2016/1076 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) 2016/1076 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/2250 ustanawiającego plan w zakresie odrzutów dla niektórych połowów gatunków dennych w Morzu Północnym i w wodach Unii rejonu ICES IIa (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 w odniesieniu do niektórych praktyk enologicznych (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego krzyżowo objętych normą zharmonizowaną EN 16351 oraz wyrobów z forniru klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14374 w odniesieniu do ich reakcji naogień (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, wcelu dostosowania do postępu technicznego, załącznikIII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia dla kadmu wdiodach elektroluminescencyjnych (LED) dokonujących konwersji długości fali światła w systemach wyświetlania (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie zrozporządzeniem (UE) nr 528/2012 (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 611/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do programów wsparcia dla sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 575/2013 wodniesieniu do odstępstwa dotyczącego wymogów wzakresie funduszy własnych ztytułu niektórych obligacji zabezpieczonych (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 600/2014 wsprawie rynków instrumentów finansowych wodniesieniu do zleceń pakietowych (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1237 w odniesieniu do charakteru i rodzaju informacji, które mają być przekazywane w przypadku pozwoleń w sektorze ryżu (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 522/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez EFRR innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniami (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/565 wodniesieniu do doprecyzowania definicji podmiotów systematycznie internalizujących transakcje do celów dyrektywy 2014/65/UE (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 1304/2013 wsprawie Europejskiego Funduszu Społecznego wodniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych ikwot ryczałtowych stosowanych wcelu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujawniania informacji na temat aktywów obciążonych i nieobciążonych (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Decyzja delegowana Komisji zastępująca załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2012/34/UE wsprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych odochodach idziałalności gospodarczej gospodarstw rolnych wUnii Europejskiej (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1165 wodniesieniu do tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów brzoskwiń inektaryn wGrecji, Hiszpanii i we Włoszech (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Decyzja delegowana Komisji zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których termin zgłoszenia sprzeciwu został przedłużony na wniosek właściwych komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2017 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do dystrybucji środków finansowych w ramach zarządzania bezpośredniego pomiędzy celami zintegrowanej polityki morskiej i wspólnej polityki rybołówstwa (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 czerwca 2017 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/2374 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów dennych w wodach południowo-zachodnich (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 lipca 2017 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których na wniosek właściwej komisji przedłużono termin z 1 miesiąca do 3 miesięcy:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 lipca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do zleceń pakietowych (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami w związku z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług przez instytucje płatnicze (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 151/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (C(2017)04408 – 2017/2759(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


7. Stan Unii (debata)

Oświadczenie przewodniczącego Komisji: Stan Unii (2017/2709(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie wprowadzające do debaty.

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, i Konstantinos Papadakis niezrzeszony.

Głos zabrał Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay i Martin Sonneborn.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Manfred Weber, który zwrócił się do Prezydium o zbadanie słów wygłoszonych przez Martina Sonneborna (Przewodnicząca odpowiedziała, że zostanie to uczynione), Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt i Marita Ulvskog.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker i Nikolaos Chountis.

Głos zabrał Jean-Claude Juncker.

Głos zabrali: Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella i Manfred Weber.

Debata została zamknięta.


8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że otrzymał od grup GUE/NGL i Verts/ALE oraz od licznych posłów wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji komisji AFET o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonej w protokole z poniedziałku 11 września 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 11.9.2017).

Głosowanie odbędzie się w dniu jutrzejszym.

Przewodniczący poinformował, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg wniosku o poddanie pod głosowanie pozostałych decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z poniedziałku 11 września 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 11.9.2017).

Komisje EMPL, ECON i ENVI mogły zatem rozpocząć negocjacje w dowolnym momencie po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 akapit pierwszy Regulaminu.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Umowa wielostronna w sprawie ustanowienia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL) [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0332)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.2. Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0333)


9.3. Stosunki polityczne UE z Indiami (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Indiami [2017/2025(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)334)


9.4. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)335)

Wystąpienia

Przed głosowaniem:

Giovanni La Via (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Po głosowaniu:

Przewodniczący poinformował, że w związku z wnioskiem zgłoszonym w poniedziałek w chwili wznowienia posiedzenia (pkt 2 protokołu z dnia 11.9.2017) podpisze dzisiaj pismo skierowane do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera, w którym zwróci się o znalezienie rozwiązania w celu dostarczenia pomocy finansowej na rzecz niderlandzkiej części zniszczonej przez huragan Irma wyspy Sint Maarten.


9.5. Projekt budżetu korygującego nr 4/2017 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 towarzyszący wnioskowi dotyczącemu uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)336)


9.6. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2017/002 FI Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)337)

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący


9.7. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)338)

Głos zabrała Julie Girling (sprawozdawczyni), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


9.8. Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)339)

Głos zabrał Norbert Lins (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


9.9. Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)340)


9.10. Sprzeciw wobec aktu delegowanego: szczegółowe wymogi dotyczące składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę w celu kontroli masy ciała (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyła zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu Julie Girling w imieniu grupy ECR, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 2 czerwca 2017 r., uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę w celu kontroli masy ciała (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony


9.11. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja DAS-68416-4 (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis, w imieniu komisji ENVI, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-68416-4, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D051451 - 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)341)


9.12. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: przywóz pasz i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu Michèle Rivasi, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini i Sirpa Pietikäinen, w imieniu komisji ENVI, w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 w odniesieniu do paszy i żywności objętych specjalnymi warunkami regulującymi przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (D051561/01 - 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)342)


9.13. Projekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 zwiększającego zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w celu obniżenia bezrobocia wśród młodzieży w całej Unii Europejskiej oraz aktualizującego plany zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER i wspólnego przedsięwzięcia SESAR2 [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)343)


9.14. Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB [2017/2029(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)344)


9.15. Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Ameryką Łacińską [2017/2027(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Javi López (A8-0268/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)345)

Wystąpienia

Javi López (sprawozdawca)


9.16. Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (głosowanie)

Sprawozdanie zatytułowane „Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich” [2017/2028(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)346)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Cristian Dan Preda - A8-0242/2017
Rupert Matthews, Jiří Pospíšil i Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Julie Girling - A8-0258/2017
Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria i Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Sprawozdanie Norbert Lins - A8-0262/2017
Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez i Clara Eugenia Aguilera García

Sprawozdanie Bodil Valero - A8-0264/2017
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga i Janusz Korwin-Mikke

Sprawozdanie Javi López - A8-0268/2017
Estefanía Torres Martínez i Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Petras Auštrevičius - A8-0246/2017
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins i Norica Nicolai.


11. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.25 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Zmiana porządku obrad

Po zasięgnięciu opinii grup politycznych Przewodniczący zaproponował, by z racji przewidywanego czasu trwania głosowań jutrzejsze posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30, a tura głosowań rozpoczęła się o godz. 11.30.

Parlament zaakceptował tę propozycję. Porządek obrad został odpowiednio zmieniony.


14. Afera dieslowska: wzmocnienie unijnych standardów w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia i praw konsumentów w związku z niedawnymi działaniami państw członkowskich, w tym Niemiec i Austrii (debata na aktualny temat) (art. 153a Regulaminu)

Afera dieslowska: wzmocnienie unijnych standardów w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia i praw konsumentów w związku z niedawnymi działaniami państw członkowskich, w tym Niemiec i Austrii (2017/2835(RSP))

Przewodniczący poinformował, że podczas tej debaty nie będzie można zadawać pytań przez podniesienie niebieskiej kartki ani pytań z sali.

Głos zabrała Ska Keller, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę Verts/ALE.

Głos zabrali: Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.


15. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) i Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Ivan Štefanec w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni i Marijana Petir.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Matti Maasikas i Elżbieta Bieńkowska.

Debata została zamknięta.


16. Wymogi dostępności produktów i usług ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Ádám Kósa (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL) i Keith Taylor (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN).

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Rosa Estaràs Ferragut (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Kostadinka Kuneva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Sabine Verheyen w imieniu grupy PPE, Olga Sehnalová w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Morten Løkkegaard.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 14.9.2017.


17. Przedłużenie Europejskiego programu statystycznego do roku 2020 ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 poprzez przedłużenie go na lata 2018–2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Roberto Gualtieri przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Daniel Buda w imieniu grupy PPE, Alfred Sant w imieniu grupy S&D, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Gabriel Mato, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Nikolaos Chountis i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Roberto Gualtieri.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 14.9.2017.


18. Europejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Sirpa Pietikäinen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Theodor Dumitru Stolojan w imieniu grupy PPE, Andrea Cozzolino w imieniu grupy S&D, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Jonás Fernández.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gerolf Annemans, Alfred Sant i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Sirpa Pietikäinen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 14.9.2017.


19. Huragan Irma (debata)

Oświadczenie Komisji: Huragan Irma (2017/2839(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Louis-Joseph Manscour w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Maurice Ponga i Agnes Jongerius, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Thierry'ego Cornilleta.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák i Gabriel Mato.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.


20. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D i Peter van Dalen w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Gabriel Mato, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Patricka O'Flynna, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García i Sander Loones.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Ulrike Rodust.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 14.9.2017.


21. Przyszłość programu Erasmus+ (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000062/2017), które skierowała Petra Kammerevert, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Przyszłość programu Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017)

Petra Kammerevert rozwinęła pytanie.

Tibor Navracsics (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Silvia Costa w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: William (The Earl of) Dartmouth i José Inácio Faria.

Głos zabrał Tibor Navracsics.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Petra Kammerevert, w imieniu komisji CULT, w sprawie przyszłości programu Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.14 protokołu z dnia 14.9.2017.


22. Modernizacja filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile - Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile dotycząca handlu produktami ekologicznymi *** - Protokół do układu stowarzyszeniowego UE-Chile (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE) *** (debata)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczącego negocjacji w sprawie modernizacji filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile [2017/2057(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej handlu produktami ekologicznymi [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Trzeciego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández przedstawiła sprawozdanie i zalecenia.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Clara Eugenia Aguilera García (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFDD, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz i Francisco José Millán Mon.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil i Notis Marias.

Głos zabrały: Cecilia Malmström i Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 14.9.2017, pkt 8.6 protokołu z dnia 14.9.2017 i pkt 8.7 protokołu z dnia 14.9.2017.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 608.828/OJJE).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności