Kazalo 
Zapisnik
PDF 323kWORD 93k
Sreda, 13. september 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Predložitev dokumentov
 4.Prerazporeditev sredstev
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 7.Stanje v Uniji (razprava)
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c)
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Uvedba nadzornih ukrepov za akriloilfentanil * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Politični odnosi EU z Indijo (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Uporaba Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.5.Predlog spremembe proračuna št. 4/2017, ki spremlja predlog za uporabo Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.6.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.7.Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 ***I (glasovanje)
  
9.8.Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ***I (glasovanje)
  
9.9.Enotna oblika dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav ***I (glasovanje)
  
9.10.Nasprotovanje po členu 105 Poslovnika: delegirana uredba Komisije z dne 2. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo (glasovanje)
  
9.11.Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS- 68416-4, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (glasovanje)
  
9.12.Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (glasovanje)
  
9.13.Predlog spremembe proračuna št. 3/2017: proračunska sredstva pobude za zaposlovanje mladih; kadrovski načrti agencije ACER in skupnega podjetja SESAR2 (glasovanje)
  
9.14.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (glasovanje)
  
9.15.Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko (glasovanje)
  
9.16.Korupcija in človekove pravice v tretjih državah (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Sprememba dnevnega reda
 14.Afera Dieselgate: okrepitev standardov EU na področju okolja, zdravja in potrošniških pravic v povezavi z nedavnimi ukrepi držav članic, vključno z Nemčijo in Avstrijo (tematska razprava) (člen 153a Poslovnika)
 15.Požarna varnost v stavbah (razprava)
 16.Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev ***I (razprava)
 17.Podaljšanje evropskega statističnega programa do leta 2020 ***I (razprava)
 18.Evropski skladi tveganega kapitala in evropski skladi za socialno podjetništvo ***I (razprava)
 19.Orkan Irma (razprava)
 20.Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (razprava)
 21.Prihodnost programa Erasmus+ (razprava)
 22.Posodobitev trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom - Sporazum med EU in Čilom o trgovini z ekološkimi proizvodi *** - Protokol k Sporazumu o pridružitvi med EU in Čilom (pristop Hrvaške) *** (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Kambodža, predvsem primer Kema Sokhe (2017/2829(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, v imenu skupine Verts/ALE, in Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo, o Kambodži, predvsem primeru Kema Sokhe (B8-0506/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in David Martin, v imenu skupine S&D, o Kambodži, predvsem primeru Kema Sokhe (B8-0507/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Kostas Chrysogonos, v imenu skupine GUE/NGL, o Kambodži, predvsem primeru Kema Sokhe (B8-0508/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil in Jana Žitňanská, v imenu skupine ECR, o Kambodži, predvsem primeru Kema Sokhe (B8-0509/2017);

—   Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis in Filiz Hyusmenova, v imenu skupine ALDE, o Kambodži, predvsem primeru Kema Sokhe (B8-0510/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, v imenu skupine PPE, o Kambodži, predvsem primeru Kema Sokhe (B8-0511/2017).

II.   Gabon: zatiranje opozicije (2017/2830(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi in Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, o Gabonu: zatiranje opozicije (B8-0512/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Jo Leinen, v imenu skupine S&D, o Gabonu: zatiranje opozicije (B8-0514/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez in Xabier Benito Ziluaga, v imenu skupine GUE/NGL, o Gabonu: zatiranje opozicije (B8-0515/2017);

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė in Jordi Solé, v imenu skupine Verts/ALE, o Gabonu: zatiranje opozicije (B8-0520/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko in Ryszard Czarnecki, v imenu skupine ECR, o Gabonu: zatiranje opozicije (B8-0522/2017);

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis in Filiz Hyusmenova, v imenu skupine ALDE, o Gabonu: zatiranje opozicije (B8-0524/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, v imenu skupine PPE, o Gabonu: zatiranje opozicije (B8-0526/2017).

III.   Laos, predvsem primer Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada (2017/2831(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon in Davor Škrlec, v imenu skupine Verts/ALE, in Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo, o Laosu, predvsem primeru Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada (B8-0513/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post, v imenu skupine S&D, sur le Laos, predvsem primer Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada (B8-0517/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná in Luke Ming Flanagan, v imenu skupine GUE/NGL, o Laosu, predvsem primeru Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada (B8-0518/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki in Jana Žitňanská, v imenu skupine ECR, o Laosu, predvsem primeru Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada (B8-0519/2017);

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis in Filiz Hyusmenova, v imenu skupine ALDE, o Laosu, predvsem primeru Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada (B8-0521/2017);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, v imenu skupine PPE, o Laosu, predvsem primeru Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada (B8-0523/2017).

IV.   Mjanmar, vključno s položajem ljudstva Rohinga (2017/2838(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé; Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Judith Sargentini in Michel Reimon, v imenu skupine Verts/ALE, in Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo, o Mjanmaru, vključno s položajem ljudstva Rohinga (B8-0525/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Neena Gill, v imenu skupine S&D, o Mjanmaru, vključno s položajem ljudstva Rohinga (B8-0527/2017);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur in Kateřina Konečná, v imenu skupine GUE/NGL, o Mjanmaru, vključno s položajem ljudstva Rohinga (B8-0528/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki in Jana Žitňanská, v imenu skupine ECR, o Mjanmaru, vključno s položajem ljudstva Rohinga (B8-0529/2017);

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis in Filiz Hyusmenova, v imenu skupine ALDE, o Mjanmaru, vključno s položajem ljudstva Rohinga (B8-0530/2017);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, v imenu skupine PPE, o Mjanmaru, vključno s položajem ljudstva Rohinga (B8-0531/2017).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta predložila naslednje dokumente:

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2016 - Evropska komisija (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2016 - Evropski parlament (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski svet in Svet (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Sodišče (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Računsko sodišče (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2016 – Evropski ekonomsko-socialni odbor (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Odbor regij (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski varuh človekovih pravic (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

JURI, LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska služba za zunanje delovanje (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču - Zaključni račun Evropskega razvojnega sklada za leto 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL, ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (OEDT) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za okolje (AEE) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

CULT

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za zdravila (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za pomorsko varnost (AESM) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: konsolidirani zaključni račun Evropske unije – proračunsko leto 2016 – Evropska železniška agencija (ERA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – proračunsko leto 2016 – Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Agencija za evropski GNSS (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PECH

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (EUROPOL) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

FEMM

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski bančni organ (EBA) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL, ECON

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2016 – Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, IMCO

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropski azilni podporni urad (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2016: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2016 – Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo (ITER) (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Skupno podjetje – Varnost zračne plovbe (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Skupno podjetje – Aeronavtika in okolje (Čisto nebo) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2016 – Industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2016 – Pobuda za inovativna zdravila (IMI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Skupno podjetje Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2016 – Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (skupno podjetje ECSEL) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Posebna poročila Računskega sodišča o razrešnici Komisiji za leto 2016 (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 18/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-10/C/17 - Evropsko računsko sodišče (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


4. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev varuha človekovih pravic INF 2/2017.

Odbor za proračun je v skladu s členom 27(3) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 13/2017.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev Evropskega parlamenta C1/2017.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Evropskega parlamenta C2/2017.


5. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 glede uradnega nadzora ribiških proizvodov, ki jih ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, in so vneseni v Unijo po tem, ko so bili preneseni v tretjih državah, ter o določitvi vzorca veterinarskega spričevala za navedene proizvode (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - rok: 18. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o blažilnih ukrepih in referenčnih ravneh za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - rok: 25. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - rok: 21. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za svinec, živo srebro, melamin in dekokvinat (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - rok: 22. november 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o določitvi smernic za izravnavo električne energije (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - rok: 11. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Uredba Komisije o spremembi prilog I in III k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta glede programa spremljanja bolezni kroničnega hiranja pri jelenih v Estoniji, na Finskem, v Latviji, Litvi, na Poljskem in Švedskem ter o razveljavitvi Odločbe Komisije 2007/182/ES (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - rok: 18. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora glede iglokožcev, nabranih zunaj razvrščenih proizvodnih območij (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - rok: 20. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, glede iglokožcev, nabranih izven razvrščenih proizvodnih območij (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - rok: 20. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 2074/2005 glede metode za odkrivanje paralitičnega toksina školjk (PSP) (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - rok: 21. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede temperaturnih pogojev med prevozom mesa (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - rok: 20. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - rok: 21. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, IV, VI, VII in VIII k Uredbi (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme v promet in njeni uporabi (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - rok: 29. november 2017)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 7 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - rok: 6. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Sklep Komisije o spremembi Sklepa Komisije 2010/670/EU v zvezi z razporeditvijo neizplačanih prihodkov iz prvega kroga razpisov za oddajo predlogov (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - rok: 6. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE

- Uredba Komisije o izvajanju Uredbe (EU) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij CO2 in porabe goriva pri težkih vozilih ter o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (EU) št. 582/2011 (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - rok: 30. november 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - rok: 7. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za Bacillus amyloliquefaciens sev FZB24, Bacillus amyloliquefaciens sev MBI 600, glinasto oglje, diklorprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, vodikov peroksid, metaldehid, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinat in Urtica spp. v ali na nekaterih proizvodih (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - rok: 15. september 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 12 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - rok: 7. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - rok: 7. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika aromatične snovi 4,5-epoksidec-2(trans)-enal s seznama Unije (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - rok: 18. avgust 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - rok: 7. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o znaku EU za okolje (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - rok: 11. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Direktive Komisije o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - rok: 11. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - rok: 19. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali glede seznama referenčnih laboratorijev Unije (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - rok: 18. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi „seznama Prodcom“ industrijskih izdelkov v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3924/91 (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - rok: 15. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Direktiva Komisije o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - rok: 18. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi Odločbe 2009/607/ES v zvezi z obdobjem veljavnosti okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje trdim oblogam (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - rok: 21. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


6. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in obliko zootehniških spričeval, ki se izdajo za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje in so vključeni v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. julija 2017

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi direktiv 2004/39/ES in 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izčrpen seznam informacij, ki jih morajo bodoči pridobitelji vključiti v obvestilo o predlagani pridobitvi kvalificiranega deleža v investicijskem podjetju (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 11. julija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o vključitvi Priloge v Uredbo (EU) 2016/1076 o uporabi režimov za izdelke s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. julija 2017

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi PrilogeI k Uredbi (EU) 2016/1076 o uporabi režimov za izdelke s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. julija 2017

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o popravku nekaterih jezikovnih različic Delegirane uredbe (EU) 2016/2250 o načrtu za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju in vodah Unije razdelka ICES IIa (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. julija 2017

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 606/2009 glede nekaterih enoloških postopkov (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. avgusta 2017

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o pogojih za klasifikacijo brez preskušanja proizvodov iz križno lameliranega lesa, zajetih v harmoniziranem standardu EN 16351, in proizvodov iz furnirnega slojnatega lesa, zajetih v harmoniziranem standardu EN 14374, glede njihovega odziva na ogenj (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 21. avgusta 2017

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi kadmija v večbarvnih svetlečih diodah (LED) za uporabe v sistemih za prikazovanje zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. avgusta 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o določitvi znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. septembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 611/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. avgusta 2017

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opustitvijo kapitalskih zahtev za določene krite obveznice (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 21. avgusta 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi s paketnimi naročili (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 21. avgusta 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 v zvezi z naravo in vrsto informacij, ki jih je treba sporočiti za dovoljenja v sektorju riža (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. avgusta 2017

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 22. avgusta 2017

posredovano pristojnemu odboru: REGI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/565 v zvezi s podrobnejšo opredelitvijo sistematičnih internalizatorjev za namene Direktive 2014/65/EU (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 28. avgusta 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2195 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu v zvezi z opredelitvijo standardnih stroškov na enoto in pavšalnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam s strani Komisije (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. avgusta 2017

posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za razkritje obremenjenih in neobremenjenih sredstev (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 4. septembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirani sklep Komisije o nadomestitvi Priloge VII k Direktivi 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. septembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. septembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/1165 glede začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce breskev in nektarin v Grčiji, Španiji in Italiji (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. septembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirani sklep Komisije o spremembi PrilogeV k Direktivi 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dokazil o formalnih kvalifikacijah in nazivov programov usposabljanja (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. septembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

Osnutki delegiranih aktov, za katere je bil rok za vložitev ugovora podaljšan na zahtevo pristojnih odborov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. junija 2017

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike (C(2017)03881 ̶ 2017/2743(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. junija 2017

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2374 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah (C(2017)04505-2017/2768(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 5. julija 2017

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca

posredovano pristojnemu odboru: PECH

Osnutki delegiranih aktov, za katere je bil rok na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z 1 na 3 mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi direktiv 2004/39/ES in 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izčrpen seznam informacij, ki jih morajo bodoči pridobitelji vključiti v obvestilo o predlagani pridobitvi kvalificiranega deleža v investicijskem podjetju (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 11. julija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi s paketnimi naročili (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 21. avgusta 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi, povezanih z uresničevanjem pravice plačilnih institucij do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 27. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 151/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 30. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON


7. Stanje v Uniji (razprava)

Izjava predsednika Komisije: Stanje v Uniji (2017/2709(RSP))

Predsednik je podal kratko izjavo, s katero je začel razpravo.

Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Harald Vilimsky v imenu skupine ENF, in Konstantinos Papadakis samostojni poslanec.

Govoril je Matti Maasikas (predsedujoči Svetu).

Govorili so Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay in Martin Sonneborn.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Manfred Weber, ki je zahteval, da predsedstvo obravnava izjavo, ki jo je podal Martin Sonneborn (predsedujoča je odgovorila, da bo to storilo), Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt in Marita Ulvskog.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar in Notis Marias.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker in Nikolaos Chountis.

Govoril je Jean-Claude Juncker.

Govorili so Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella in Manfred Weber.

Razprava se je zaključila.


8. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c)

Predsednik je sporočil, da je od skupin GUE/NGL in Verts/ALE ter več poslancev prejel zahtevo za glasovanje o sklepu odbora AFET, da začne medinstitucionalna pogajanja, kakor je navedeno v zapisniku z dne 11. septembra 2017 (točka 10 zapisnika z dne 11.9.2017).

Glasovanje bo jutri.

Predsednik je sporočil, da od skupine poslancev, ki bi dosegala vsaj najnižji prag, oziroma ene ali več političnih skupin ni prejel zahteve za glasovanje o drugih sklepih o začetku medinstitucionalnih pogajanj, navedenih v zapisniku z dne 11. septembra 2017 (točka 10 zapisnika z dne 11.9.2017).

Odbori EMPL, ECON in ENVI lahko tako začnejo pogajanja po izteku roka iz drugega odstavka člena 69c Poslovnika.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


9.1. Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Večstranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in Začasno upravo misije Združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) v imenu Unije [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0332)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.2. Uvedba nadzornih ukrepov za akriloilfentanil * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloilfentanil) [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0333)


9.3. Politični odnosi EU z Indijo (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o političnih odnosih EU z Indijo [2017/2025(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)334)


9.4. Uporaba Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)335)

Govori

Pred glasovanjem:

Giovanni La Via (poročevalec) je v skladu s členom 150(4) Poslovnika podal izjavo.

Po glasovanju:

Predsednik je sporočil, da bo na podlagi zahteve, podane v ponedeljek ob otvoritvi seje (točka 2 zapisnika z dne 11.9.2017), danes podpisal pismo o nameri, v katerem bo predsednika Komisije Jean-Clauda Junckerja pozval, naj poišče rešitev za zagotovitev finančne pomoči nizozemskemu delu otoka Saint-Martin, po katerem je pustošil orkan Irma.


9.5. Predlog spremembe proračuna št. 4/2017, ki spremlja predlog za uporabo Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2017 za proračunsko leto 2017, ki spremlja predlog za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jens Geier (A8-0281/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)336)


9.6. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2017/002 FI Microsoft 2 – Finska [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)337)

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik


9.7. Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Julie Girling (A8-0258/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2017)338)

Govorila je Julie Girling (poročevalka), po glasovanju, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


9.8. Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2017)339)

Govoril je Norbert Lins (poročevalec), po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


9.9. Enotna oblika dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)340)


9.10. Nasprotovanje po členu 105 Poslovnika: delegirana uredba Komisije z dne 2. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 105(3) Poslovnika vložila Julie Girling v imenu skupine ECR, o delegirani uredbi Komisije z dne 2. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


9.11. Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS- 68416-4, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložili Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Valentinas Mazuronis, v imenu odbora ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-68416-4, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)341)


9.12. Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložili Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini in Sirpa Pietikäinen, v imenu odbora ENVI, o osnutku izvedbene uredbe Komisije (EU) št. .../... o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (D051561/01 ; 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)342)


9.13. Predlog spremembe proračuna št. 3/2017: proračunska sredstva pobude za zaposlovanje mladih; kadrovski načrti agencije ACER in skupnega podjetja SESAR2 (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2017 za proračunsko leto 2017 o povečanju proračunskih sredstev pobude za zaposlovanje mladih, da se zmanjša brezposelnost mladih v Evropski uniji, in posodobitvi kadrovskih načrtov decentralizirane agencije ACER in skupnega podjetja SESAR2 [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jens Geier (A8-0282/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)343)


9.14. Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (glasovanje)

Poročilo o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP [2017/2029(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)344)


9.15. Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko (glasovanje)

Poročilo o političnih odnosih EU z Latinsko Ameriko [2017/2027(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Javi López (A8-0268/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)345)

Govori

Javi López (poročevalec)


9.16. Korupcija in človekove pravice v tretjih državah (glasovanje)

Poročilo o korupciji in človekovih pravicah v tretjih državah [2017/2028(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)346)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Cristian Dan Preda - A8-0242/2017
Rupert Matthews, Jiří Pospíšil in Tomáš Zdechovský

Poročilo: Julie Girling - A8-0258/2017
Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria in Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Poročilo: Norbert Lins - A8-0262/2017
Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez in Clara Eugenia Aguilera García

Poročilo: Bodil Valero - A8-0264/2017
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga in Janusz Korwin-Mikke

Poročilo: Javi López - A8-0268/2017
Estefanía Torres Martínez in Tomáš Zdechovský

Poročilo: Petras Auštrevičius - A8-0246/2017
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins in Norica Nicolai.


11. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.25, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Sprememba dnevnega reda

Predsednik je po posvetovanju s političnimi skupinami glede na predvideno trajanje glasovanja predlagal, da se jutrišnja seja začne ob 8.30, glasovanje pa ob 11.30.

Parlament se je strinjal s predlogom. Dnevni red je bil ustrezno spremenjen.


14. Afera Dieselgate: okrepitev standardov EU na področju okolja, zdravja in potrošniških pravic v povezavi z nedavnimi ukrepi držav članic, vključno z Nemčijo in Avstrijo (tematska razprava) (člen 153a Poslovnika)

Afera Dieselgate: okrepitev standardov EU na področju okolja, zdravja in potrošniških pravic v povezavi z nedavnimi ukrepi držav članic, vključno z Nemčijo in Avstrijo (2017/2835(RSP))

Predsednik je sporočil, da v razpravi ne bo niti vprašanj z dvigom modrega kartončka niti razprave brez seznama govornikov.

Govorila je Ska Keller za začetek razprave, ki jo je predlagala skupina Verts/ALE.

Govorila sta Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper in Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govoril je Matti Maasikas.

Razprava se je zaključila.


15. Požarna varnost v stavbah (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Požarna varnost v stavbah (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) in Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) sta podala izjavi.

Govorili so Ivan Štefanec v imenu skupine PPE, Neena Gill v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Peter Lundgren v imenu skupine EFDD, Franz Obermayr v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni in Marijana Petir.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker in Eleftherios Synadinos.

Govorila sta Matti Maasikas in Elżbieta Bieńkowska.

Razprava se je zaključila.


16. Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard je predstavil poročilo.

Govorila sta Ádám Kósa (pripravljavec mnenja odbora EMPL) in Keith Taylor (pripravljavec mnenja odbora TRAN).

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so Petra Kammerevert (pripravljavka mnenja odbora CULT), Rosa Estaràs Ferragut (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Kostadinka Kuneva (pripravljavka mnenja odbora PETI), Sabine Verheyen v imenu skupine PPE, Olga Sehnalová v imenu skupine S&D, Anneleen Van Bossuyt v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Marco Zullo v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi in Maria Grapini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila sta Christos Stylianides in Morten Løkkegaard.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 14.9.2017.


17. Podaljšanje evropskega statističnega programa do leta 2020 ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 99/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 s podaljšanjem programa na obdobje 2018–2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Roberto Gualtieri je predstavil poročilo.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so Daniel Buda v imenu skupine PPE, Alfred Sant v imenu skupine S&D, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, David Coburn v imenu skupine EFDD, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Gabriel Mato, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Nikolaos Chountis in Eleftherios Synadinos.

Govorila sta Christos Stylianides in Roberto Gualtieri.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 14.9.2017.


18. Evropski skladi tveganega kapitala in evropski skladi za socialno podjetništvo ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Sirpa Pietikäinen je predstavila poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Theodor Dumitru Stolojan v imenu skupine PPE, Andrea Cozzolino v imenu skupine S&D, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Bernard Monot v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, in Jonás Fernández.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Gerolf Annemans, Alfred Sant in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govorila sta Karmenu Vella in Sirpa Pietikäinen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 14.9.2017.


19. Orkan Irma (razprava)

Izjava Komisije: Orkan Irma (2017/2839(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Lambert van Nistelrooij v imenu skupine PPE, Louis-Joseph Manscour v imenu skupine S&D, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Sylvie Goddyn v imenu skupine ENF, Maurice Ponga, in Agnes Jongerius, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Thierry Cornillet.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák in Gabriel Mato.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


20. Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 676/2007 in Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust je predstavila poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Jens Gieseke v imenu skupine PPE, Ricardo Serrão Santos v imenu skupine S&D, in Peter van Dalen v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Linnéa Engström v imenu skupine Verts/ALE, David Coburn v imenu skupine EFDD, Sylvie Goddyn v imenu skupine ENF, Gabriel Mato, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Patrick O'Flynn, Patrick O'Flynn, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García in Sander Loones.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Karmenu Vella in Ulrike Rodust.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 14.9.2017.


21. Prihodnost programa Erasmus+ (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000062/2017) ki ga je postavila Petra Kammerevert, v imenu odbora CULT, Komisiji: Prihodnost programa Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017)

Petra Kammerevert je predstavila vprašanje.

Tibor Navracsics (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Silvia Costa v imenu skupine S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v imenu skupine ECR, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine ALDE, Curzio Maltese v imenu skupine GUE/NGL, Patrick O'Flynn v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" sta govorila William (The Earl of) Dartmouth in José Inácio Faria.

Govoril je Tibor Navracsics.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Petra Kammerevert, v imenu odbora CULT, o prihodnosti programa Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.14 zapisnika z dne 14.9.2017.


22. Posodobitev trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom - Sporazum med EU in Čilom o trgovini z ekološkimi proizvodi *** - Protokol k Sporazumu o pridružitvi med EU in Čilom (pristop Hrvaške) *** (razprava)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o posodobitvi trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom [2017/2057(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández je predstavila poročilo in priporočila.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Clara Eugenia Aguilera García (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Gabriel Mato v imenu skupine PPE, Francisco Assis v imenu skupine S&D, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFDD, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz in Francisco José Millán Mon.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jiří Pospíšil in Notis Marias.

Govorili sta Cecilia Malmström in Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 14.9.2017, točka 8.6 zapisnika z dne 14.9.2017 in točka 8.7 zapisnika z dne 14.9.2017.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 608.828/OJJE).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov