Index 
Protokoll
PDF 328kWORD 92k
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Inkomna dokument
 4.Anslagsöverföringar
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 7.Tillståndet i unionen (debatt)
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Omröstning
  
9.1.Multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Kontrollåtgärder för akryloylfentanyl * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.EU:s politiska förbindelser med Indien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Förslag till ändringsbudget nr 4/2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.7.EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (omröstning)
  
9.8.Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I (omröstning)
  
9.9.Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland ***I (omröstning)
  
9.10.Invändning i enlighet med artikel 105: särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (omröstning)
  
9.11.Invändning i enlighet med artikel 106: genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4 (omröstning)
  
9.12.Invändning i enlighet med artikel 106: import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (omröstning)
  
9.13.Förslag till ändringsbudget nr 3/2017: budgetresurser för sysselsättningsinitiativet för unga; tjänsteförteckningar för Acer och Sesar2 (omröstning)
  
9.14.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (omröstning)
  
9.15.EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (omröstning)
  
9.16.Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Ändring av föredragningslistan
 14.Dieselgate: skärpning av EU:s miljö-, hälso- och konsumenträttsstandarder i samband med aktuella åtgärder i medlemsstaterna, bl.a. Tyskland och Österrike (debatt om en aktuell fråga) (artikel 153a i arbetsordningen)
 15.Brandsäkerhet i byggnader (debatt)
 16.Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (debatt)
 17.Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020 ***I (debatt)
 18.Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande ***I (debatt)
 19.Orkanen Irma (debatt)
 20.En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I (debatt)
 21.Framtiden för Erasmus+-programmet (debatt)
 22.Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile - Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter *** - Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning) *** (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (2017/2829(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, för Verts/ALE-gruppen, och Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, om Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (B8-0506/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och David Martin, för S&D-gruppen, om Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (B8-0507/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Kostas Chrysogonos, för GUE/NGL-gruppen, om Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (B8-0508/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen, om Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (B8-0509/2017);

—   Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen, om Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (B8-0510/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen, om Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (B8-0511/2017).

II.   Gabon: förtryck av oppositionen (2017/2830(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi och Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, om Gabon: förtryck av oppositionen (B8-0512/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Jo Leinen, för S&D-gruppen, om Gabon: förtryck av oppositionen (B8-0514/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen, om Gabon: förtryck av oppositionen (B8-0515/2017);

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen, om Gabon: förtryck av oppositionen (B8-0520/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko och Ryszard Czarnecki, för ECR-gruppen, om Gabon: förtryck av oppositionen (B8-0522/2017);

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen, om Gabon: förtryck av oppositionen (B8-0524/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen, om Gabon: förtryck av oppositionen (B8-0526/2017).

III.   Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (2017/2831(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen, och Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (B8-0513/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen, om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (B8-0517/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná och Luke Ming Flanagan, för GUE/NGL-gruppen, om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (B8-0518/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen, om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (B8-0519/2017);

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen, om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (B8-0521/2017);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen, om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (B8-0523/2017).

IV.   Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (2017/2838(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé; Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Judith Sargentini och Michel Reimon, för Verts/ALE-gruppen, och Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, om Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (B8-0525/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen, om Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (B8-0527/2017);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur och Kateřina Konečná, för GUE/NGL-gruppen, om Myanmar/Burma, situationen för rohingya (B8-0528/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen, om Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (B8-0529/2017);

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen, om Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (B8-0530/2017);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen, om Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (B8-0531/2017).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska kommissionen (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europaparlamentet (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska rådet och rådet (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2016 - Domstolen (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska revisionsrätten (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2016 - Regionkommittén (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2016 - Europeiska ombudsmannen (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2016 - Datatillsynsmannen (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - budgetåret 2016 - Europeiska utrikestjänsten (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten - Europeiska utvecklingsfondens årsredovisning 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska miljöbyrån (EEA) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 - Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 - Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Euratoms försörjningsbyrå (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska bankmyndigheten (EBA) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska värdepapperskommittén (ESMA) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2016: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Internationella fusionsenergiorganisationen (ITER) (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Det gemensamma företaget - flygledningstjänsten (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Det gemensamma företaget - Flygteknik och miljö (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Biobaserade industrier (BBI) (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (IMI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2016 - Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Gemensamma företaget Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2016 - Elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (gemensamma företaget ECSEL) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Revisionsrättens särskilda rapporter om ansvarsfriheten för kommissionen för 2016 (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till anslagsöverföring DEC 18/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-10/C/17 – Revisionsrätten (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


4. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska ombudsmannens anslagsöverföring INF 2/2017.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföring DEC 13/2017.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europaparlamentets anslagsöverföring C1/2017.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europaparlamentets anslagsöverföring C2/2017.


5. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll av fiskeriprodukter som fångats av fartyg som för en medlemsstats flagg och som förts in i unionen efter att ha transporterats i tredjeländer och om införande av en förlaga till hälsointyg för dessa produkter (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - tidsfrist: 25 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - tidsfrist: 21 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för bly, kvicksilver, melamin och dekokinat (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - tidsfrist: 22 november 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller ett program för övervakning av chronic wasting disease hos hjortdjur i Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige och om upphävande av kommissionens beslut 2007/182/EG (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung vad gäller upptagning av tagghudingar utanför klassificerade produktionsområden (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - tidsfrist: 20 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel vad gäller tagghudingar som tagits upp utanför klassificerade produktionsområden (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - tidsfrist: 20 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller metoden för detektion av paralytiskt skaldjursgift (PSP) (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - tidsfrist: 21 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller temperaturförhållanden under transport av kött (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - tidsfrist: 20 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - tidsfrist: 21 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, IV, VI, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - tidsfrist: 29 november 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på internationell redovisningsstandard 7 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - tidsfrist: 6 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens beslut om ändring av kommissionens beslut 2010/670/EU vad gäller användningen av icke-utbetalda intäkter från den första ansökningsomgången (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - tidsfrist: 6 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 vad gäller bestämning av tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - tidsfrist: 30 november 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600, träkolslera, diklorprop-P, etefon, etridiazol, flonicamid, fluazifop-P, väteperoxid, metaldehyd, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinat och Urtica spp. i eller på vissa produkter (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - tidsfrist: 15 september 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller den internationella redovisningsstandarden (IAS) 12 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av aromämnet 4,5-epoxidec-2(trans)-enal från unionsförteckningen (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - tidsfrist: 18 augusti 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - tidsfrist: 7 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - tidsfrist: 19 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, vad gäller förteckningen över unionens referenslaboratorier (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om upprättande av Prodcom-förteckningen över industriprodukter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3924/91 (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - tidsfrist: 15 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2009/607/EG vad gäller giltighetstiden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket för hårda beläggningar (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - tidsfrist: 21 oktober 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


6. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 vad gäller innehåll i och format för härstamningsbevis som utfärdas för renrasiga avelsdjur av hästdjur i en identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG och 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för en uttömmande förteckning över information som tilltänkta förvärvare ska foga till anmälan av ett tilltänkt förvärv av ett kvalificerat innehav i ett värdepappersföretag (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 11 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om tillägg av en bilaga till förordning (EU) 2016/1076 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till förordning (EU) 2016/1076 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av vissa språkversioner av delegerad förordning (EU) 2016/2250 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Nordsjön och i unionens vatten i Ices-sektion IIa (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 606/2009 vad gäller vissa oenologiska metoder (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Bilaga till kommissionens delegerade förordning om villkor för klassificering utan provning av produkter av massivträ för byggsystem som omfattas av den harmoniserade standarden EN 16351 och produkter av fanerträ (LVL) som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14374 vad gäller reaktion vid brandpåverkan (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användning av kadmium i färgväxlande lysdioder för användning i displaysystem (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt förordning (EU) nr 528/2012 (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 611/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd till sektorn för olivolja och bordsoliver (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller undantag från kapitalbaskravet för vissa säkerställda obligationer (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument vad gäller paketorder (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1237 vad gäller vilken typ av information som ska lämnas för licenser inom rissektorn (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 522/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 vad gäller detaljerade regler om principerna för urvalet och förvaltningen av de innovativa åtgärder på området hållbar stadsutveckling som ska stödjas av Europeiska regionala utvecklingsfonden (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 22 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: REGI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/565 vad gäller specifikationen av definitionen av systematisk internhandlare vid tillämpningen av direktiv 2014/65/EU. (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 28 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning nr (EU) No 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för offentliggörande av intecknade och icke intecknade tillgångar (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 4 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade beslut om ersättning av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1165 vad gäller tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av persikor och nektariner i Grekland, Spanien och Italien (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade beslut om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG vad gäller benämningar på examensbevis och utbildningar (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar förlängts på begäran av de ansvariga utskotten:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller fördelningen av medel inom ramen för direkt förvaltning mellan målen för den integrerade havspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 juni 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2374 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 5 juli 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar förlängts från 1 till 3 månader på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG och 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för en uttömmande förteckning över information som tilltänkta förvärvare ska foga till anmälan av ett tilltänkt förvärv av ett kvalificerat innehav i ett värdepappersföretag (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 11 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument vad gäller paketorder (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter vad gäller betalningsinstituts utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 27 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 30 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


7. Tillståndet i unionen (debatt)

Uttalande av kommissionens ordförande: Tillståndet i unionen (2017/2709(RSP))

Talmannen höll ett kort inledningsanförande.

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, och Konstantinos Papadakis, grupplös.

Talare: Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay och Martin Sonneborn.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Manfred Weber, som begärde att presidiet skulle undersöka uttalandena av Martin Sonneborn närmare (talmannen svarade att så skulle ske); Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt och Marita Ulvskog.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker och Nikolaos Chountis.

Talare: Jean-Claude Juncker.

Talare: Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella och Manfred Weber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han hade tagit emot en begäran om omröstning från grupperna GUE/NGL och Verts/ALE samt från åtskilliga ledamöter om AFET-utskottets beslut att inleda förhandlingar, vilket hade tillkännagivits i sammanträdesprotokollet från måndagen den 11 september 2017 (punkt 10 i protokollet av den 11.9.2017).

Omröstningen skulle äga rum följande dag.

Talmannen meddelade att han inte hade erhållit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet om att de andra besluten att inleda interinstitutionella förhandlingar ska bli föremål för omröstning, vilka hade tillkännagivits i sammanträdesprotokollet från måndagen den 11 september 2017 (punkt 10 i protokollet av den 11.9.2017).

Utskotten EMPL, ECON och ENVI hade därmed kunnat inleda förhandlingarna när tidsfristen löpt enligt artikel 69c.2 i arbetsordningen.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


9.1. Multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0332)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.2. Kontrollåtgärder för akryloylfentanyl * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryloylfentanyl) kontrollåtgärder [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0333)


9.3. EU:s politiska förbindelser med Indien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Indien [2017/2025(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)334)


9.4. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)335)

Inlägg:

Före omröstningen:

Giovanni La Via (föredragande) gjorde ett uttalande på grundval av artikel 150.4 i arbetsordningen.

Efter omröstningen:

Talmannen meddelade att han till följd av en begäran som framfördes vid öppnandet av sammanträdet på måndagen (punkt 2 i protokollet av den 11.9.2017) samma dag skulle underteckna en skrivelse till kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, för att be honom finna en möjlighet att sända finansiellt bistånd till den nederländska delen av ön Saint-Martin, som drabbats svårt av orkanen Irma.


9.5. Förslag till ändringsbudget nr 4/2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2017 för budgetåret 2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)336)


9.6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)337)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman


9.7. EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)338)

Talare: Julie Girling (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


9.8. Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)339)

Talare: Norbert Lins (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


9.9. Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)340)


9.10. Invändning i enlighet med artikel 105: särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen från Julie Girling för ECR-gruppen, om kommissionens delegerade förordning av den 2 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


9.11. Invändning i enlighet med artikel 106: genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4 (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen från Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis, för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)341)


9.12. Invändning i enlighet med artikel 106: import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen från Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini och Sirpa Pietikäinen, för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (D051561/01 ; 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)342)


9.13. Förslag till ändringsbudget nr 3/2017: budgetresurser för sysselsättningsinitiativet för unga; tjänsteförteckningar för Acer och Sesar2 (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2017 för budgetåret 2017 om en ökning av budgetresurserna för sysselsättningsinitiativet för unga för att minska ungdomsarbetslösheten i Europeiska unionen och en uppdatering av tjänsteförteckningarna för den decentraliserade byrån Acer och för det gemensamma företaget Sesar2 [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)343)


9.14. Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (omröstning)

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2017/2029(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)344)


9.15. EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (omröstning)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Latinamerika [2017/2027(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Javi López (A8-0268/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)345)

Inlägg:

Javi López (föredragande)


9.16. Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (omröstning)

Betänkande om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer [2017/2028(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)346)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Cristian Dan Preda - A8-0242/2017
Rupert Matthews, Jiří Pospíšil och Tomáš Zdechovský

Betänkande Julie Girling - A8-0258/2017
Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria och Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Betänkande Norbert Lins - A8-0262/2017
Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez och Clara Eugenia Aguilera García

Betänkande Bodil Valero - A8-0264/2017
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga och Janusz Korwin-Mikke

Betänkande Javi López - A8-0268/2017
Estefanía Torres Martínez och Tomáš Zdechovský

Betänkande Petras Auštrevičius - A8-0246/2017
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins och Norica Nicolai.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.25 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Ändring av föredragningslistan

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen på grund av den tid som omröstningen förväntades ta att sammanträdet följande dag skulle inledas kl. 8.30 och omröstningen kl. 11.30.

Parlamentet godkände detta förslag och föredragningslistan ändrades i enlighet därmed.


14. Dieselgate: skärpning av EU:s miljö-, hälso- och konsumenträttsstandarder i samband med aktuella åtgärder i medlemsstaterna, bl.a. Tyskland och Österrike (debatt om en aktuell fråga) (artikel 153a i arbetsordningen)

Dieselgate: skärpning av EU:s miljö-, hälso- och konsumenträttsstandarder i samband med aktuella åtgärder i medlemsstaterna, bl.a. Tyskland och Österrike (2017/2835(RSP))

Talmannen meddelade att det inte fanns vare sig förfarande med frågor (”blått kort”) eller ögonkontaktsförfarande i denna debatt.

Talare: Ska Keller som inledde debatten på förslag av Verts/ALE-gruppen.

Talare: Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Brandsäkerhet i byggnader (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Brandsäkerhet i byggnader (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) och Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Ivan Štefanec för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni och Marijana Petir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker och Eleftherios Synadinos.

Talare: Matti Maasikas och Elżbieta Bieńkowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ádám Kósa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL) och Keith Taylor (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Rosa Estaràs Ferragut (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Kostadinka Kuneva (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Sabine Verheyen för PPE-gruppen, Olga Sehnalová för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Marco Zullo för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Christos Stylianides och Morten Løkkegaard.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 14.9.2017.


17. Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020 ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet för perioden 2018–2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Roberto Gualtieri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniel Buda för PPE-gruppen, Alfred Sant för S&D-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Gabriel Mato, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Nikolaos Chountis och Eleftherios Synadinos.

Talare: Christos Stylianides och Roberto Gualtieri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 14.9.2017.


18. Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Sirpa Pietikäinen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Andrea Cozzolino för S&D-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Bernard Monot för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Jonás Fernández.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Gerolf Annemans, Alfred Sant och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella och Sirpa Pietikäinen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 14.9.2017.


19. Orkanen Irma (debatt)

Uttalande av kommissionen: Orkanen Irma (2017/2839(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Louis-Joseph Manscour för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Maurice Ponga, och Agnes Jongerius, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Thierry Cornillet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák och Gabriel Mato.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Jens Gieseke för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, och Peter van Dalen för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Gabriel Mato, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Patrick O'Flynn; Isabelle Thomas, Czesław Hoc och Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García och Sander Loones.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella och Ulrike Rodust.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 14.9.2017.


21. Framtiden för Erasmus+-programmet (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000062/2017) från Petra Kammerevert, för utskottet CULT, till kommissionen: Framtiden för programmet Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017)

Petra Kammerevert utvecklade frågan.

Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Silvia Costa för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: William (The Earl of) Dartmouth och José Inácio Faria.

Talare: Tibor Navracsics.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Petra Kammerevert, för utskottet CULT, om framtiden för Erasmus+-programmet (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.14 i protokollet av den 14.9.2017.


22. Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile - Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter *** - Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning) *** (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten avseende förhandlingarna om moderniseringen av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile [2017/2057(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández redogjorde för sitt betänkande och rekommendationerna.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Clara Eugenia Aguilera García (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Gabriel Mato för PPE-gruppen, Francisco Assis för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFDD-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz och Francisco José Millán Mon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström och Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 14.9.2017, punkt 8.6 i protokollet av den 14.9.2017 och punkt 8.7 i protokollet av den 14.9.2017.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 608.828/OJJE).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy