Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.3. Λάος και ιδίως οι περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017.

(Συνέχεια της συζήτησης, βλ.: σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου