Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 септември 2017 г. - Страсбург

5. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 13.9.2017 г.)


5.1. Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха

Предложения за резолюция B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin и Marie-Christine Vergiat представиха предложения за резолюция B8-0506/2017, B8-0507/2017 и B8-0508/2017.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Notis Marias, Petras Auštrevičius, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ramon Tremosa i Balcells, и Tunne Kelam представиха предложения за резолюция B8-0509/2017, B8-0510/2017 и B8-0511/2017.

Изказа се Stanislav Polčák, от името на групата PPE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová и Bogdan Brunon Wenta.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 14.9.2017 г г.


5.2. Габон: репресии срещу опозицията

Предложения за резолюция B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans и Joachim Zeller представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Pavel Svoboda, от името на групата PPE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 14.9.2017 г г.


5.3. Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад

Предложения за резолюция B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 14.9.2017 г г.

Продължение на разискването: вж. т. 7 от PV от 14.9.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност