Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2017)


5.1. Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του κ. Kem Sokha

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, David Martin και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0506/2017, B8-0507/2017 και B8-0508/2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Οι Νότης Μαριάς, Petras Auštrevičius, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ramon Tremosa i Balcells, και Tunne Kelam παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0509/2017, B8-0510/2017 και B8-0511/2017.

Παρεμβαίνει ο Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová και Bogdan Brunon Wenta.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017.


5.2. Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans και Joachim Zeller παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017.


5.3. Λάος και ιδίως οι περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017.

(Συνέχεια της συζήτησης, βλ.: σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου