Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2829(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0506/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/09/2017 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0348

Pöytäkirja
Torstai 14. syyskuuta 2017 - Strasbourg

8.2. Kambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 ja B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0506/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 ja B8-0511/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja David Martin S&D-ryhmän puolesta

—   Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0348)

(Päätöslauselmaesitys B8-0508/2017 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö