Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2829(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0506/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/09/2017 - 8.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0348

Protokół
Czwartek, 14 września 2017 r. - Strasburg

8.2. Kambodża, w szczególności sprawa Kema Sokhy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 i B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0506/2017

(zastępujący B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 i B8-0511/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i David Martin, w imieniu grupy S&D;

—   Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon i Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Laura Ferrara, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0348)

(Projekt rezolucji B8-0508/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności