Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2829(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0506/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0348

Protokoll
Torsdagen den 14 september 2017 - Strasbourg

8.2. Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 och B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0506/2017

(ersätter B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 och B8-0511/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och David Martin, för S&D-gruppen;

—   Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon och Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Laura Ferrara, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0348)

(Resolutionsförslag B8-0508/2017 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy