Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2831(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0513/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/09/2017 - 8.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0350

Protokół
Czwartek, 14 września 2017 r. - Strasburg

8.4. Laos, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 i B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0513/2017

(zastępujący B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 i B8-0523/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR;

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec i Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0350)

(Projekt rezolucji B8-0518/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności