Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2838(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0525/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 14/09/2017 - 8.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0351

Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 14. septembris - Strasbūra

8.5. Mjanma, jo īpaši rohingu stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 un B8-0531/2017 (2017/2838(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0525/2017

(aizstāj B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 un B8-0531/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin un Mairead McGuinness PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Neena Gill S&D grupas vārdā;

—   Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer un Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0351).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika