Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2838(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0525/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.5

Antagna texter :

P8_TA(2017)0351

Protokoll
Torsdagen den 14 september 2017 - Strasbourg

8.5. Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 och B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0525/2017

(ersätter B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 och B8-0531/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin och Mairead McGuinness, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen;

—   Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez och Xabier Benito Ziluaga; för GUE/NGL-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0351)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy