Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 septembrie 2017 - Strasbourg

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

8. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2017)0347)

Au intervenit Morten Løkkegaard, după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.

Intervenții

Richard Corbett, în timpul votării, privind desfășurarea votării.


8.2. Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 și B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0506/2017

(care înlocuiește B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 și B8-0511/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și David Martin, în numele Grupului S&D;

—   Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon și Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0348)

(Propunerea de rezoluție B8-0508/2017 a devenit caducă.)


8.3. Gabon: reprimarea opoziției (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 și B8-0526/2017 (2017/2819(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0512/2017

(care înlocuiește B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 și B8-0526/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Jo Leinen, în numele Grupului S&D;

—   Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski și Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas și Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0349)


8.4. Laos, în special cazurile lui Somphone Phimmasone, Lod Thammavong și Soukane Chaithad (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 și B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0513/2017

(care înlocuiește B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 și B8-0523/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR;

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec și Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0350)

(Propunerea de rezoluție B8-0518/2017 a devenit caducă.)


8.5. Myanmar, în special situația minorității rohingya (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 și B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0525/2017

(care înlocuiește B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 și B8-0531/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin și Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Neena Gill, în numele Grupului S&D;

—   Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez și Xabier Benito Ziluaga; în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0351)


8.6. Acordul UE-Chile privind comerțul cu produse ecologice *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare privind propunerea de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind comerțul cu produse ecologice [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0352)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.7. Protocolul la Acordul de asociere UE-Chile (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a celui de Al treilea protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0353)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.8. Modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile legate de modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile [2017/2057(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0354)


8.9. Prelungirea programului statistic european până în 2020 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017, prin prelungirea acestuia pe perioada 2018-2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0355)


8.10. Fondurile europene cu capital de risc și fondurile europene de antreprenoriat social ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0356)


8.11. Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective și de abrogare a Regulamentului (CE) 676/2007 al Consiliului și a Regulamentului (CE) 1342/2008 al Consiliului [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2017)0357)

Au intervenit Ulrike Rodust, după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.12. Decizie de inițiere a negocierilor interinstituționale: Instituirea unui instrument care contribuie la stabilitate și pace (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace. [COM(2016)0447 - C8-0264/2016- 2016/0207(COD)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înaintea votării, Arnaud Danjean (raportor), Heidi Hautala, Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) și Matt Carthy.


8.13. Transparență, responsabilitate și integritate în instituțiile UE (vot)

Raport referitor la transparența, responsabilitatea și integritatea în instituțiile UE [2015/2041(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Sven Giegold (A8-0133/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0358)


8.14. Viitorul programului Erasmus+ (vot)

Propunere de rezoluție B8-0495/2017 (2017/2740(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0359)


8.15. O nouă agendă pentru competențe în Europa (vot)

Raport referitor la Noua agendă pentru competențe în Europa [2017/2002(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale - Comisia pentru cultură și educație. Raportori: Martina Dlabajová și Momchil Nekov (A8-0276/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0360)

Notă juridică - Politica de confidențialitate