Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας ανακοίνωσαν την εκλογή των Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov και Lívia Járóka ως μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ισχύ από τις 5, 13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2017, στη θέση των Petr Mach, Victor Negrescu, Mariya Gabriel και Ildikó Gáll-Pelcz, αντίστοιχα.

Το Σώμα λαμβάνει υπόψη την εκλογή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov και Lívia Járóka καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου