Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 2 oktober 2017 - Strasbourg

7. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet ENVI hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P7_TA(2012)0010(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 19 januari 2012 inför antagandet av ovannämnda förordning (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) - ENVI-utskottet

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy