Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 2 октомври 2017 г. - Страсбург

12. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

В съответствие с разпоредбите на членове 304 и 307 от Договора Председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и с Комитета на регионите относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 287 от Договора Председателят ще се консултира със Сметната палата относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

BUDG, JURI, CONT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

PETI, CULT, LIBE

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

В съответствие с разпоредбите на членове 304 от Договора Председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ITRE, JURI, ECON

- Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 г.: Позиция на Съвета от 4 септември 2017 г. (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Предложение за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС (2015 г.) (2017/2011(INI)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Доклад относно икономическото овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС (2017/2008(INI)) - FEMM - Докладчик: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - EMPL - Докладчик: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС – ЛАК (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - AFET - Докладчик: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Доклад относно провеждането на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави (2016/2324(INI)) - DEVE - Докладчик: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - PECH - Докладчик: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Доклад относно проекта на решение на Съвета относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - LIBE - Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Гърция (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Доклад относно предложението за решение за изпълнение на Съвета за започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Чешката република (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - LIBE - Докладчик: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Португалия (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - LIBE - Докладчик: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Препоръка относно проекта на регламент на Съвета за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - LIBE - Докладчик: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Правна информация - Политика за поверителност