Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 2. října 2017 - Štrasburk

12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD))

Předseda bude v souladu s ustanoveními článků 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 287 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

BUDG, JURI, CONT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

PETI, CULT, LIBE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD))

Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE, JURI, ECON

- Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018: postoj Rady ze dne 4. září 2017 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

2) parlamentními výbory

- Zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2015) (2017/2011(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Zpráva o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU (2017/2008(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC jménem Evropské unie (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Zpráva o řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích (2016/2324(INI)) - výbor DEVE - Zpravodajka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Řecku (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v České republice (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Portugalsku (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Právní upozornění - Ochrana soukromí