Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 2. oktober 2017 - Strasbourg

12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

I overensstemmelse med artikel 304 og 307 i TEUF ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

I overensstemmelse med artikel 287 i TEUF ville formanden høre Revisionsretten om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

BUDG, JURI, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

PETI, CULT, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

I overensstemmelse med artikel 304 i TEUF ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ITRE, JURI, ECON

- Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018: Rådets holdning af 4. september 2017 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

2) fra udvalgene

- Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten (2015) (2017/2011(INI)) - JURI - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Betænkning om styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU (2017/2008(INI)) - FEMM - Ordfører: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) – EMPL - Ordfører: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - AFET - Ordfører: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Betænkning om indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene (2016/2324(INI)) - DEVE - Ordfører: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - PECH - Ordfører: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om anvendelse af visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - LIBE - Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Grækenland af fingeraftryksdata (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - LIBE - Ordfører: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Den Tjekkiske Republik af oplysninger fra køretøjsregistre (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - LIBE - Ordfører: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Portugal af fingeraftryksdata (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - LIBE - Ordfører: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - LIBE - Ordfører: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik