Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

γνωμοδότηση :

BUDG, JURI, CONT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

γνωμοδότηση :

PETI, CULT, LIBE

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 304 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI, ECON

- Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: Θέση του Συμβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2017 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (2017/2011(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0265/2017)

- Έκθεση σχετικά με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ (2017/2008(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Έκθεση για την αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες (2016/2324(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγήτρια: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Ελλάδα (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Τσεχική Δημοκρατία (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πορτογαλία (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου