Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 2. lokakuuta 2017 - Strasbourg

12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Puhemies kuulee perussopimuksen 304 ja 307 artiklan määräysten mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 287 artiklan määräysten mukaisesti tilintarkastustuomioistuinta tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

BUDG, JURI, CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

PETI, CULT, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Puhemies kuulee perussopimuksen 304 artiklan määräysten mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ITRE, JURI, ECON

- Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018: Neuvoston 4. syyskuuta 2017 vahvistama kanta (11815/2017 - C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (11040/2017 - C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 2015 (2017/2011(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Mietintö naisten taloudellisesta voimaannuttamisesta yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa (2017/2008(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (11342/2016 - C8-0458/2016 – 2016/0217(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Mietintö kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventumisesta kehitysmaissa (2016/2324(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi viisumitietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön tiettyjen määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa (10161/2017 - C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kreikan kanssa (10476/2017 - C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tšekin tasavallan kanssa (09893/2017 - C8-0197/2017 – 2017/0806(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Portugalin kanssa (09898/2017 - C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (09941/2017 - C8-0229/2017 – 2013/0255(APP)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö