Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. spalio 2 d. - Strasbūras

12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. Spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Pagal Sutarties 304 ir 307 straipsnius Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

Pagal Sutarties 287 straipsnį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Audito Rūmais.

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

Nuomonė :

BUDG, JURI, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

Nuomonė :

PETI, CULT, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Pagal Sutarties 304 straipsnį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

ITRE, JURI, ECON

- 2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. 2017 m. rugsėjo 4 d. Tarybos pozicija (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimo (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl ES teisės taikymo stebėjimo (2015 m.) (2017/2011(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Pranešimas dėl moterų ekonominio įgalėjimo ES privačiajame ir viešajame sektoriuose (2017/2008(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Pranešimas dėl mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimo besivystančiose šalyse (2016/2324(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėja: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl tam tikrų Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Vizų informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje projekto (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje pradžios projekto (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijoje pradžios projekto (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje pradžios projekto (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje, projekto (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika