Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 2. oktobris - Strasbūra

12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)).

Saskaņā ar Līguma 304. un 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 287. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

BUDG, JURI, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

PETI, CULT, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)).

Saskaņā ar Līguma 304. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ITRE, JURI, ECON

- Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta projekts: Padomes nostāja 2017. gada 4. septembrī (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2015. gadā (2017/2011(INI)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017).

- Ziņojums par sieviešu ekonomisko iespēju palielināšanu privātajā un publiskajā sektorā ES (2017/2008(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Anna Hedh (A8-0271/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu (EEK) Nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Anne Sander (A8-0273/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu, ar ko izveido ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu starptautisko fondu (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017).

- Ziņojums par vēršanos pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs (2016/2324(INI)) - DEVE komiteja - Referente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - PECH komiteja - Referents: Alain Cadec (A8-0285/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Grieķija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0287/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Čehijas Republika sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Maria Grapini (A8-0288/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Portugāle sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Jaromír Štětina (A8-0289/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu Eiropas Prokuratūru (EPPO) (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - LIBE komiteja - Referente: Barbara Matera (A8-0290/2017).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika