Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 2 października 2017 r. - Strasburg

12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 zdnia 22 października 2014 r. wsprawie statusu ifinansowania europejskich partii politycznych ieuropejskich fundacji politycznych (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Zgodnie z postanowieniami art. 304 i 307 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

Zgodnie z postanowieniami art. 287 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFCO

opinia:

BUDG, JURI, CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFCO

opinia:

PETI, CULT, LIBE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania fałszowania ioszustw związanych zbezgotówkowymi środkami płatniczymi oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Zgodnie z art. 304 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

ITRE, JURI, ECON

- Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018: stanowisko Rady z dnia 4 września 2017 r. (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie kontroli stosowania prawa UE w 2015 r. (2017/2011(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE (2017/2008(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE–LAC (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Report on addressing shrinking civil society space in developing countries (2016/2324(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawczyni: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady sprawie rozpoczęcia zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Grecji (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Republice Czeskiej zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady wdrażającego wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności