Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 2 octombrie 2017 - Strasbourg

12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

În conformitate cu dispozițiile articolelor 304 și 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

În conformitate cu dispozițiile articolului 287 du Traité, din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AFCO

aviz :

BUDG, JURI, CONT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

retrimis

comisiei competente :

AFCO

aviz :

PETI, CULT, LIBE

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

În conformitate cu dispozițiile articolului 304 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

ITRE, JURI, ECON

- Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018: poziția Consiliului din 4 septembrie 2017 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015 (2017/2011(INI)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Raport referitor la capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE (2017/2008(INI)) - FEMM - Raportoare: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - EMPL - Raportoare: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - AFET - Raportor: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Raport referitor la restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare (2016/2324(INI)) - DEVE - Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - PECH - Raportor: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Republica Bulgaria și în România (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - LIBE - Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - LIBE - Raportoare: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - LIBE - Raportor: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („EPPO”) (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - LIBE - Raportoare: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Notă juridică - Politica de confidențialitate