Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 2. októbra 2017 - Štrasburg

12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. Októbra 2014 oštatúte afinancovaní európskych politických strán aeurópskych politických nadácií (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

V súlade s článkami 304 a 307 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

V súlade s článkom 287 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

BUDG, JURI, CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

PETI, CULT, LIBE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom sbezhotovostnými platobnými prostriedkami aproti ich falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

V súlade s článkom 304 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE, JURI, ECON

- Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018: pozícia Rady zo 4. septembra 2017 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

2) parlamentných výborov

- Správa o kontrole uplatňovania práva EÚ v roku 2015 (2017/2011(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Správa o posilnení ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ (2017/2008(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK v mene Európskej únie (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Správa o riešení problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách (2016/2324(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Grécku (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Českej republike (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Portugalsku (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia