Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 2. oktober 2017 - Strasbourg

12. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Predsednik se bo v skladu z določbami členov 304 in 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

Predsednik se bo v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

mnenje :

BUDG, JURI, CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

mnenje :

PETI, CULT, LIBE

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 304 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

ITRE, JURI, ECON

- Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018: stališče Sveta z dne 4. septembra 2017 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog sklepa Sveta o podaljšanju veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

2) od odborov

- Poročilo o spremljanju uporabe prava EU v letu 2015 (2017/2011(INI)) - odbor JURI - Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Poročilo o krepitvi ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU (2017/2008(INI)) - odbor FEMM - Poročevalka: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - odbor EMPL - Poročevalka: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK v imenu Evropske unije (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - odbor AFET - Poročevalec: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Poročilo o obravnavi vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju (2016/2324(INI)) - odbor DEVE - Poročevalka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - odbor PECH - Poročevalec: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Poročilo o osnutku sklepa Sveta o izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov v Grčiji (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Češkem (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalka: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Portugalskem (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva („EJT“) (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - odbor LIBE - Poročevalka: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov