Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 2 oktober 2017 - Strasbourg

12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 304 och 307 i fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 287 i fördraget, höra revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

rådgivande utskott:

BUDG, JURI, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

rådgivande utskott:

PETI, CULT, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 304 i fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ITRE, JURI, ECON

- Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018: Rådets ståndpunkt av den 4 september 2017 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om kontroll av unionsrättens tillämpning 2015 (2017/2011(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Betänkande om kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU (2017/2008(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Betänkande om det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna (2016/2324(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets beslut om inledande av tillämpningen av vissa bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Republiken Bulgarien och Rumänien (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Republiken Tjeckien (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets förordning om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - utskottet LIBE - Föredragande: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy