Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 2 października 2017 r. - Strasburg

13. Porządek obrad
CRE

Rozdano ostateczny porządek obrad pierwszej sesji plenarnej w październiku (PE 611.537/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

- Wniosek grupy ENF o to, by debaty na temat stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (pkt 59 PDOJ) nie kończyło złożenie projektów rezolucji.

Głos zabrali: Janice Atkinson w imieniu grupy ENF, która umotywowała wniosek, i Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, przeciw wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek.

- Wniosek grupy Verts/ALE o wpisanie do porządku obrad debaty „Sprzeciw wobec actu wykonawczego:Ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego”.

Głos zabrał Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który umotywował wniosek.

W GE (przy 213 głosach za, 140 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Debata została wpisana do porządku obrad we wtorek po południu.

Środa

Przewodniczący oświadczył, że otrzymał od grup politycznych kilka wniosków dotyczących sytuacji w Katalonii.

Przewodniczący wyjaśnił, że Parlament zostanie poproszony o wypowiedzenie się, po pierwsze, w kwestii tego, czy wpisać debatę do porządku obrad bieżącej sesji, po drugie, w kwestii terminu debaty i, po trzecie, w kwestii jej tytułu.

Głos zabrała Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE.

Parlament zatwierdził wpisanie debaty do porządku obrad.

Przewodniczący oświadczył, że grupy Verts/ALE i GUE/NGL chcą, aby debata odbyła się we wtorek, a grupa S&D – w środę.

Głos zabrał Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który potwierdził wniosek swojej grupy, aby debata miała miejsce w środę.

Przewodniczący oświadczył, że grupa Verts/ALE przyłącza się do wniosku grupy S&D.

Głos zabrał Victor Boştinaru, przeciw przeprowadzaniu debaty w godzinach porannych.

Przewodniczący wyjaśnił, że grupy PPE i ALDE chcą, aby debata odbyła się w środę po południu.

Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrał James Carver w imieniu grupy EFDD, który poprosił, by debata odbyła się jak najszybciej, tj. we wtorek (Przewodniczący wyjaśnił, że jest to niemożliwe, ponieważ Parlament opowiedział się już za środą po południu).

Przewodniczący oświadczył, że grupy polityczne wystąpiły z wnioskiem, aby tytuł debaty brzmiał nastepująco:

„Masowa przemoc policji wobec pokojowo nastawionych mieszkańców Katalonii” (grupy Verts/ALE i GUE/NGL);

„Konstytucja, państwo prawa i prawa podstawowe w Hiszpanii w świetle wydarzeń w Katalonii” (grupy PPE, S&D i ALDE);

„Państwo prawa a brutalne i wrogie działania rządu hiszpańskiego przeciwko narodowi katalońskiemu” (grupa EFDD).

Grupa EFDD wystąpiła ponadto o zakończenie debaty złożeniem projektów rezolucji.

Głos zabrali:

- Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE i Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, aby uzasadnić wnioski swoich grup,

- Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE i Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, aby poprzeć wniosek grupy S&D,

- Bruno Gollnisch, który opowiedział się za ogólniejszym tytułem,

- Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, który uzasadnił wniosek swojej grupy o złożenie projektów rezolucji,

- Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który zaproponował, aby wniosek grupy S&D został poddany pod głosowanie jako pierwszy,

- Matt Carthy i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która poparła proponowane przez grupę S&D odniesienie się w tytule debaty do praw podstawowych, lecz opowiedziała się przeciwko składaniu projektów rezolucji, i

- Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, który wystąpił o poddanie pod głosowanie wniosku S&D i przeprowadzenie debaty w formie wystąpień przewodniczących grup politycznych.

Przewodniczący stwierdził, że z wyjątkiem EFDD wszystkie grupy zgadzają się co do tytułu wniosku grup S&D i PPE.

Parlament zatwierdził wniosek grup S&D i PPE.

Debata odbędzie się w środę o godz. 15.00.

Czwartek

Bez zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności